naslednji
prejšnji
zadetki

Press Release

Promet — spet na dnu kjotske lestvice

Spremeni jezik
Press Release Objavljeno 22.02.2007 Zadnja sprememba 03.06.2016
Glede na novo poročilo Evropske agencije za okolje (EEA), izdano danes v Kopenhagnu, ostajajo emisije toplogrednih plinov iz prometa ključna, vendar premagljiva ovira za EU pri izpolnjevanju njenih kjotskih ciljev glede podnebnih sprememb.

We cannot innovate our way out of the emissions problem from transport.

Professor Jacqueline McGlade, Executive Director of the EEA

Poročilo EEA »Promet in okolje: na poti k novi skupni prometni politiki« zatrjuje, da se mora evropska prometna politika soočiti s spiralo povpraševanja po transportnih storitvah. Med letoma 1990 in 2003 je obseg potniškega prometa v državah EEA narasel za 20 %. Najbolj je v tem obdobju porasel letalski promet, in sicer za 96 %.

Medtem ko so se emisije iz večine drugih sektorjev (energetika, industrija, kmetijstvo, ravnanje z odpadki) med letoma 1990 in 2004 zmanjšale, so se emisije prometnega sektorja znatno povečale, kar je pogojeno s povečanjem povpraševanja.

Promet je odgovoren za 21 % vseh emisij toplogrednih plinov v EU-15 (neupoštevajoč mednarodni letalski promet in pomorski promet). Cestni promet prispeva 93 % vseh emisij prometnega sektorja. Vendar pa najhitreje naraščajo emisije iz mednarodnega letalskega prometa, ki so se med letoma 1990 in 2004 povečale za 86 %.

Emisije toplogrednih plinov (neupoštevajoč pomorski in letalski promet) prometnega sektorja so se med letoma 1990 in 2004 najbolj povečale v Luksemburgu in na Irskem, in sicer za 156 oziroma 140 %. Povprečno povečanje v vseh 32 državah članicah EEA (glejte opombe) je znašalo 25 %.

»Ob priporočilu, naj se preprosto posvetimo obvladovanju okoljskih vplivov prometa, bi bilo mogoče vmesni pregled Bele knjige o prometu iz leta 2001 razumeti kot mehčanje evropskega pogleda na potrebo po obvladovanju obsega prometa. Temu ne more biti tako,« pravi profesorica Jacqueline McGlade, izvršna direktorica EEA.

»Naraščajočih emisij toplogrednih plinov, obremenitev s hrupom in fragmentacije krajine, ki jih povzroča promet, ne moremo obvladati brez obvladovanja naraščajočega obsega vseh oblik prometa: cestnega in železniškega, zračnega in pomorskega. Tehnični napredek, kot so čistejši in učinkovitejši motorji, je zelo pomemben, vendar naših težav z emisijami prometnega sektorja ne moremo rešiti z inovacijo,« je dodala izvršna direktorica.

Poročilo izpostavlja tudi pomembno vlogo, ki jo imajo subvencije v prometu na usmerjanje izbire načina prevoza. Letno se za subvencije v prometu v Evropi porabi med 270 in 290 milijard eurov. Skoraj polovica teh sredstev je namenjenih cestnemu prometu, ki je okoljsko eden najmanj primernih načinov prevoza. EEA bo marca 2007 izdala podrobno raziskavo o subvencijah v prometu.

Onesnaževanje iz prometa ima tudi neposreden vpliv na naše zdravje. Skoraj 25 % populacije v EU-25 ima svoje prebivališče na razdalji manj kot 500 metrov od cest, ki jih letno prevozi več kot tri milijone vozil. Kot navaja poročilo, izgubimo posledično zaradi visokih ravni onesnaženja vsako leto skoraj 4 milijone let življenja.

Opombe za urednika:

Ozadje poročila
Poročilo EEA »Promet in okolje: na poti k novi skupni prometni politiki« je letna publikacija, ki nastaja na podlagi mehanizma poročanja o prometu in okolju (Transport and Environment Reporting Mechanism — TERM) EEA. Slednji spremlja napredovanje in uspešnost poskusov integracije prometnih in okoljskih strategij.

Poročilo obravnava vse države članice EEA. Sem spada 27 držav članic EU, Turčija, Norveška, Islandija, Lihtenštajn in Švica. Švica je šele nedavno postala članica EEA in posreduje podatke le v nekaterih primerih. Na mestih, kjer podatki niso celoviti, je to na splošno navedeno v razdelku z metapodatki, kjer so tudi opisane različne skupine držav.

Spletne povezave: Poročilo Term

Države članice EEA: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Španija, Slovaška, Slovenija, Švedska, Švica, Turčija in Združeno kraljestvo.

O Evropski agenciji za okolje (EEA):

Evropska agencija za okolje ima sedež v Kopenhagnu. Cilj Evropske agencije za okolje je pomagati pri doseganju vidnih in merljivih izboljšav v okolju v Evropi tako, da oblikovalcem politike in javnosti nudi pravočasne, ciljno usmerjene, ustrezne in zanesljive informacije.

Permalinks

Akcije dokumenta