naslednji
prejšnji
zadetki

Podatkovna politika agencije EEA

Spremeni jezik
Stran Zadnja sprememba 20.10.2023
10 min read
Podatkovna politika določa smernice za ravnanje s podatki v agenciji EEA. Njen namen je zagotavljanje, da se s podatki ravna dosledno in pregledno. Agencija EEA si prizadeva spodbujati izmenjavo okoljskih podatkov. Ponudniki podatkov, ki soglašajo z izmenjavo, morajo imeti zagotovila, da se bodo njihovi podatki ustrezno obdelovali in razširjali ter da bo v vseh državah in pri vseh deležnikih vir naveden ustrezno in skladno s podobnimi načeli in pravili.
Opozarjamo, da je pravno zavezujoč samo izvirnik podatkovne politike agencije EEA v angleškem jeziku.Prevodi so zgolj informativni in ne zagotavljajo nobenih pravic ter nimajo za posledico nikakršnih pravno zavezujočih obveznosti.

Podatkovna politika Evropske agencije za okolje (EEA)

Podatkovna politika agencije EEA, ki jo je potrdil upravni odbor 20. marca 2013, je bila posodobljena 22. februarja 2018.

UVODNA IZJAVA

Ta politika določa smernice za ravnanje s podatki v agenciji EEA. Politika zagotavlja, da se s podatki ravna dosledno in pregledno. Agencija EEA si prizadeva spodbujati izmenjavo okoljskih podatkov. Ponudniki podatkov, ki soglašajo z izmenjavo, morajo imeti zagotovila, da se bodo njihovi podatki ustrezno obdelovali in razširjali ter da bo v vseh državah in pri vseh zainteresiranih straneh vir naveden ustrezno in skladno s podobnimi načeli in pravili.

OB UPOŠTEVANJU:

 1. Uredba (ES) št. 401/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju
 2. Uredba (EU) št. 377/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o vzpostavitvi programa Copernicus in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 911/2010
 3. Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) in nadaljnjih predpisov o izvajanju;
 4. Direktive 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS;
 5. Direktive 2003/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o ponovni uporabi informacij javnega sektorja;
 6. Konvencija ZN iz leta 1998 o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Aarhuška konvencija) in Uredba (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti
 7. Direktive 96/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 1996 o pravnem varstvu baz podatkov;
 8. Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
 9. Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1159/2013 z dne 12. julija 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 911/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem programu za spremljanje Zemlje (GMES) z opredelitvijo pogojev za registracijo in izdajo licenc uporabnikom GMES in opredelitvijo meril za omejitev dostopa do namenskih podatkov GMES in informacij storitev GMES

OB PRIZNAVANJU:

 1. načel Skupnega okoljskega informacijskega sistema (SEIS) kot skupne pobude Evropske komisije, agencije EEA ter držav članic agencije in mreže Eionet. Načela določajo, da:
  - je treba informacije upravljati čim bližje njihovega vira;
  - je treba informacije zbrati enkrat in si jih v različne namene izmenjavati z drugimi;
  - morajo biti informacije enostavno dostopne za enostavno izpolnjevanje pravnih obveznosti v zvezi s poročanjem;
  - morajo biti informacije enostavno dostopne končnim uporabnikom na vseh ravneh za oblikovanje novih politik;
  - morajo biti informacije dostopne, da omogočajo primerjave v ustreznem geografskem merilu;
  - morajo biti informacije v celoti dostopne širši javnosti, da omogočajo udeležbo državljanov;
  - morajo biti informacije podprte s skupnimi, brezplačnimi in odprtimi standardi za programska orodja;
 2. infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE), ki obravnava teme o prostorskih podatkih, potrebnih za uporabo na področju okolja, in katere cilj je dati na voljo ustrezne, usklajene in kakovostne geografske informacije za podporo pri oblikovanju, izvajanju, spremljanju in ocenjevanju politik in dejavnosti, ki neposredno ali posredno vplivajo na okolje.
  Direktive INSPIRE, ki določa usklajene pogoje za dostop do zbirk prostorskih podatkov in storitev ter olajšuje izmenjavo zbirk prostorskih podatkov in storitev med javnimi organi v državah članicah ter državami članicami ter ustanovami in organi Skupnosti;
 3. dela Skupine za opazovanje Zemlje (GEO), ki na podlagi prispevkov članov in sodelujočih organov (vključno z agencijo EEA) gradi Globalni sistem sistemov za opazovanje Zemlje (GEOSS). Skupina GEO izrecno priznava pomen izmenjave podatkov za uresničevanje vizije sistema GEOSS in pričakovanih koristi za družbo ter je opredelila načela za izmenjavo podatkov GEOSS;
 4. programa Copernicus, ki vzpostavlja evropske zmogljivosti za opazovanje Zemlje in bo uporabnikom zagotavljal informacije s storitvami, ki bodo posebej namenjene sistematičnemu spremljanju in napovedovanju stanja podsistemov Zemlje. Program Copernicus sledi politiki zagotavljanja popolnih, odprtih in brezplačnih podatkov.

OB NADALJNJEM PRIZNAVANJU:

 • Naloga agencije EEA je, da evidentira, primerja in ocenjuje okoljske podatke in podatke o podnebju ter nadzoruje njihovo razširjanje in dostop do njih; njena naloga je tudi, da pripravlja strokovna poročila o kakovosti, občutljivosti in obremenitvah okolja ter vplivih na okolje na ozemlju Skupnosti, da bi se spodbudila uporaba okoljskih podatkov in enotnih meril za presojo teh podatkov, ter da naprej razvija in vzdržuje referenčni center za okoljske informacije.
 • Komisija bo te informacije ustrezno uporabljala pri svojih nalogah za zagotavljanje skladnosti z ustrezno zakonodajo EU in njeno izvajanje.

AGENCIJA EEA SPREJME OSNOVNA NAČELA PODATKOVNE POLITIKE za izmenjavo podatkov, povezanih z okoljem

ČLEN 1: PREDMET UREJANJA IN PODROČJE UPORABE

Ta politika zajema okoljske podatke, ki jih zbira, pridobiva, obdeluje in razširja agencija EEA, vključno s podatkovnimi tokovi v okviru omrežja Eionet. Zaradi tega ta politika zajema podatke, katerih lastnik je agencija EEA, in podatke, katerih lastniki so drugi. Večina izvornih podatkov, ki so dani na razpolago agenciji EEA, spada v razred podatkov, katerih lastniki so druge organizacije, zlasti države članice in sodelujoče države agencije EEA/omrežja Eionet. Iz teh izvornih podatkov so v okviru dolžnosti agencije EEA ustvarjeni proizvodi z dodano vrednostjo. Ta postopek lahko zagotovi dodano vrednost tudi za druge organizacije ali postopke, ki jim je mogoče posredovati te podatke kot vir podatkov za njihovo delo.

ČLEN 2: CILJI

Cilji podatkovne politike so podpiranje, spodbujanje in omogočanje:

 • stalne dostopnosti najnovejših podatkov in opravljanje časovnih vrst podatkov,
 • širšega izkoriščanja, ponovne uporabe in drugačnega združevanja podatkov iz različnih virov v drugačnih okvirih in drugačnih medijih od tistih, za katere so bili prvotno zbrani,
 • popolnega, brezplačnega in odprtega dostopa do vseh podatkov kjer je to mogoče, obenem pa priznavanja in spoštovanja razlik pri poslovnih modelih in lastništvu podatkov, ki omogočajo ustvarjanje teh podatkov,
 • varstva celovitosti, preglednosti in sledljivosti okoljskih podatkov, analiz in napovedi,
 • priznavanja ponudnikov podatkov, njihovih pravic intelektualne lastnine z navedbo virov in licenc za uporabo podatkov,
 • zagotavljanja skladnosti z ustrezno zakonodajo in smernicami vlad o upravljanju in razširjanju okoljskih informacij,
 • izvajanja direktive INSPIRE, načel sistema SEIS, programa Copernicus in načel za izmenjavo podatkov sistema GEOSS,
 • interoperabilnosti in uporabe evropskih ali mednarodnih standardov,
 • uporabe podatkov, pridobljenih z množičnim zunanjim izvajanjem, in znanstvenih podatkov državljanov,
 • priznavanja kakovosti podatkov s postopki za zagotavljanje in nadzor kakovosti, ki so opisani v sistemu agencije za upravljanje kakovosti. To ne velja za podatke, pridobljene z množičnim zunanjim izvajanjem,
 • objavljanja ustreznih metapodatkov,
 • upravljanja in izmenjave podatkov iz raziskovalnih projektov, ki jih financira EU.

ČLEN 3: ZAGOTAVLJANJE PODATKOV AGENCIJI EEA

Agencija EEA pričakuje od ponudnikov podatkov upoštevanje načela, da morajo biti vsi podatki in proizvodi, financirani z javnimi sredstvi, v celoti na voljo za uporabo javnim organom, in da morajo biti ti podatki biti dani na voljo za uporabo drugim s čim manj omejitvami.

Ponudnik podatkov jasno navede pravice intelektualne lastnine, pogoje za uporabo ali ponovno uporabo, vključno z zaupnostjo statističnih informacij, ter navedbe o kakovosti v metapodatkovnih informacijah za vsako vrsto podatkov (metapodatki, rastrski/slikovni podatki itd.).

Agencija EEA sprejema in podpira podatke, pridobljene z množičnim zunanjim izvajanjem, in znanstvene podatke državljanov. Agencija EEA bo uporabila te vrste podatkov v svojih proizvodih in storitvah, kadar je to po njenem mnenju primerno, pri čemer bo upoštevala razpoložljive informacije o kakovosti podatkov.

ČLEN 4: DOSTOP DO PODATKOV IN NJIHOVO NADALJNJE RAZŠIRJANJE

Dostop do podatkov zajema tehnični dostop in politike, ki urejajo dostop.

Proizvodi, ki jih ustvari agencija EEA, se štejejo za javno dobro in bodo, kadar je to mogoče, v celoti, brezplačno in odprto na voljo drugim za uporabo.

Vsi podatki, ki jih hrani agencija EEA, bodo dani na voljo s čim manjšim časovnim zamikom in brezplačno, razen če:

 • veljajo omejitve zaradi obvezujočih pravil, kar vključuje mednarodne pogodbe, zakonodajo Evropske unije in nacionalno zakonodajo, vključno z varstvom osebnih podatkov, zaupnostjo statističnih podatkov, varstvom pravic intelektualne lastnine ter varstvom nacionalne varnosti (tj. državne varnosti), obrambe ali javne varnosti,
 • podatke, ki jih je na voljo dala agencija EEA, spremlja licenca za uporabo podatkov. Za podatke, ki jih je agenciji EEA prvotno dala na voljo tretja oseba, se lahko uporabljajo posebni sporazumi o dostopu do podatkov in licenčni pogoji, ki so bili dogovorjeni z agencijo EEA, kar prinaša omejitve glede tega, kako in kdaj lahko agencija EEA te podatke da na voljo drugim,
 • zahtevani dostop do podatkov presega zmogljivosti agencije EEA za ravnanje s podatki.

Agencija EEA si bo prizadevala zagotoviti dostop do izvornih podatkov, ki so podlaga za proizvode in storitve agencije EEA, za:

 • podatke, ki jih hrani agencija EEA in katerih lastnik je nekdo drug,
 • podatke, ki jih hrani agencija EEA in so bili prilagojeni, združeni ali usklajeni (na primer tako, da zajemajo vso Evropo),
 • podatke, ki so shranjeni, se upravljajo in so javno dostopni pri drugih organih ali se na primer razširjajo v nacionalnih upravah v skladu z načeli sistema SEIS,
 • podatke, za katere je bilo od agencije EEA zahtevano, da uredi dostop, na primer tako, da deluje kot ponudnik podatkov za tretje strani (npr. Evropsko komisijo, službe programa Copernicus, projekte za raziskave in razvoj, druge javne organe).

Podatki bodo dani na voljo s storitvami raziskovanja, ogledovanja in, kolikor je to mogoče, prenašanja, ki so v skladu s sprejetimi standardi organizacij ISO, OGC, INSPIRE in drugih ustreznih organov za standardizacijo. Agencija EEA bo hranila te podatke na mestu, ki se ji zdi primerno, in si bo prizadevala zagotoviti metapodatkovne informacije za vse podatke. Razen če je določeno drugače, se bodo podatkovni nizi razširjali na podlagi licence odprtega standarda ODC-by ali podobne licence.

ČLEN 5: PRIZNAVANJE VIROV PODATKOV

Agencija EEA bo v skladu s standardnim pristopom navedla vir podatkov in lahko ponudi priložnost za trženje z vključitvijo logotipov ponudnika podatkov itd. Agencija EEA bo vse primere uporabe podatkov, pridobljenih z množičnim zunanjim izvajanjem, in znanstvenih podatkov državljanov jasno označila kot take. Agencija EEA lahko opravi in objavi primerjalno analizo zagotavljanja podatkov glede na zmogljivost in kakovost.

ČLEN 6: JAMSTVO

Podatki agencije EEA so uporabnikom zagotovljeni v nespremenjeni obliki, brez kakršnih koli zagotovil, niti izrecnih niti posrednih, vključno z zagotovili glede kakovost ali primernosti za kakršen koli namen.

ČLEN 7: KAKOVOST

Ponudniki podatkov ohranijo prvotno odgovornost za kakovost podatkov, ki jih ustvarijo in razširjajo. Agencija EEA si bo v zvezi s podatki, ki jih ustvari sama, prizadevala, da bo objavila kakovostne metapodatke, vključno z, kadar je to ustrezno, informacijami o preglednosti, natančnosti, ustreznosti, pravočasnosti, doslednosti in primerljivosti.

ČLEN 8: SPREMEMBE

Tehnološki premiki na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij inovativno vplivajo na zbiranje, obdelavo in uporabo podatkov. Ta podatkovna politika je oblikovana tako, da omogoča raziskovanje in uporabo teh priložnosti. Da bi omogočili polno izkoriščanje koristi teh sprememb, se bo ta politika redno spreminjala.

Priloga 1 k Podatkovni politiki agencije EEA: Opredelitve

 1. V celoti, odprto in brezplačno na voljo pomeni popolno, nediskriminatorno in brez zaračunavanja.
 2. Brezplačno v okviru tega dokumenta pomeni, da cena ne sme biti višja od stroškov prikazovanja in zagotavljanja, podatki pa se ne smejo zaračunati.
 3. Okoljski podatki se opredelijo kot posamezne postavke ali zapisi (digitalni in analogni), ki se običajno pridobijo z meritvami, opazovanjem ali modeliranjem naravnega sveta in človekovega vpliva nanj. To vključuje podatke, ki so bili ustvarjeni z zapletenimi sistemi, kot so na primer algoritmi za pridobivanje podatkov, tehnike za asimilacijo podatkov in uporaba modelov.
 4. Uporabniki pomeni uporabnike, ki dostopajo do podatkov agencije EEA prek platform agencije EEA za razširjanje podatkov.
 5. Proizvodi in storitve pomeni vse informacije, ki izhajajo iz pretvarjanja ali obdelave podatkov v obliki ocen, spletnih storitev, slik, grafikonov, besedila ali podatkovnih datotek, ki vključujejo obsežnejše strokovno znanje. Običajno so povezani z dodajanjem vrednosti.
 6. Nadaljnje razširjanje pomeni razširjanje  tretjim osebam, ki niso vir podatkov in proizvodov.
 7. Ponovna uporaba pomeni, da osebe ali pravne osebe uporabijo podatke in dokumente, ki jih hranijo organi javnega sektorja, za komercialne ali nekomercialne namene, ki se razlikujejo od prvotnega namena v okviru javne naloge, za katero so bili podatki in dokumenti prvotno izdelani. Izmenjava podatkov in dokumentov med organi javnega sektorja zaradi izvajanja njihovih javnih nalog ne pomeni ponovne uporabe.

 

Podatkovno politiko EEA si lahko prenesete tudi v obliki pdf.

Permalinks

Geographic coverage

Značke

shranjeno pod:
shranjeno pod: data management
Akcije dokumenta