naslednji
prejšnji
zadetki

Viri EEA ([1])

Poročilo EEA št. 7/2015 – Evaluating 15 years of transport and environmental policy integration — TERM 2015: Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe (Ocena 15-letne integracije prometne in okoljske politike: prometni kazalniki, ki spremljajo napredek pri izpolnjevanju okoljskih ciljev v Evropi)

Poročilo EEA – Explaining road transport emissions — a non-technical guide (Razlaga izpustov iz cestnega prometa v netehničnem jeziku) (2016)

Poročilo EEA št. 8/2014 – Adaptation of transport to climate change in Europe (Prilagajanje prometa podnebnim spremembam v Evropi)

Poročilo EEA št. 5/2015 – Air quality in Europe — 2015 report (Kakovost zraka v Evropi – poročilo 2015)

Poročilo EEA št. 3/2016 – Mapping and assessing the condition of Europe's ecosystems: progress and challenges (Kartiranje in ocenjevanje stanja evropskih ekosistemov: napredek in izzivi)

Tehnično poročilo EEA št. 12/2015 – Exploring nature-based solutions: The role of green infrastructure in mitigating the impacts of weather- and climate change-related natural hazards (Iskanje na naravi temelječih rešitev: vloga zelene infrastrukture pri blaženju vplivov naravnih nesreč, povezanih z vremenom in podnebnimi spremembami)

Tehnično poročilo EEA št. 4/2013 – The impact of international shipping on European air quality and climate forcing (Vpliv mednarodnega ladijskega prometa na kakovost zraka in dejavnike podnebnih sprememb v Evropi)

SOER 2015 – The European environment — state and outlook 2015 (Evropsko okolje – stanje in napovedi 2015), strnjeno poročilo o stanju okolja in poročilo o prometu v Evropi (strnjeno poročilo je na voljo v 25 evropskih jezikih)

 

Zunanji viri

Special Eurobarometer 406 ‘Attitudes of Europeans towards urban mobility’ (2013)

Sveženj o mobilnosti v mestih, ki ga je predlagala Evropska komisija (december 2013)

Statistics explained — statistični podatki Eurostata o potniškem prometu

European Aviation Environmental Report (2016) (Poročilo o vplivu evropskega letalstva na okolje), ki so ga pripravile organizacije EASA, EEA in EUROCONTROL

International Council on Clean Transportation (Mednarodni svet za čist prevoz)([1]) Na voljo le v angleščini, razen če ni navedeno drugače.

Permalinks

Geographic coverage

Značke

shranjeno pod:
shranjeno pod: signals2016
Akcije dokumenta