Činnosti agentúry EEA

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 22. 04. 2016
Hodnotenia agentúry EEA týkajúce sa odpadu a materiálnych zdrojov sú zamerané na podporu rozvoja politík o trvalo udržateľnej spotrebe a výrobe vrátane realizácie tematických stratégií o trvalo udržateľnom využívaní prírodných zdrojov a prevencii a recyklácii odpadu. K činnostiam patria monitorovanie a príprava ukazovateľov, hodnotenie účinnosti politík o odpade a zdrojoch a určovanie osvedčených postupov.

Práca agentúry EEA v oblasti odpadu a materiálnych zdrojov obsahuje:

Prácu agentúry EEA v oblasti odpadu a materiálnych zdrojov vedie skupina pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu agentúry EEA. Činnosti sa realizujú prostredníctvom spolupráce s Európskym tematickým centrom pre manažment zdrojov a odpadov agentúry EEA (ETC/SCP) a spolupráce so sieťou krajín agentúry EEA (Eionet). Eurostat zbiera údaje o odpade, a od roku 2008 bude umožňovať prácu stredísk environmentálnych údajov o zdrojoch, výrobkoch a odpade.

 

Akcie dokumentu
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100