Činnosti agentúry EEA

Stránka expirovala Posledná zmena 22. 02. 2017
This content has been archived on 22. 02. 2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Agentúra EEA podporuje mestské politiky EÚ vytváraním databáz a hodnotení o dynamike využívania pôdy v mestských oblastiach (napr. rozširovaní miest), trvalo udržateľnom riadení miest a osobitných otázkach znečistenia, napríklad hluku a kvalite ovzdušia. Robí tak na základe úzkej spolupráce s hlavnými mestskými sieťami a inými zúčastnenými stranami a patria sem aj spoločné činnosti a výmena informácií.

Údaje

Na základe údajov zo súboru o využívaní pôdy podľa projektu Corine pripravila agentúra EEA súbor analytických jednotiek – mestské morfologické zóny. Údaje poukazujú na rozsah zaberania pôdy európskymi mestami, ktoré sa rozširujú, a na spôsob ich rozvoja. V kombinácii s údajmi o využívaní pôdy podľa projektu Corine, ktoré sa týkajú zmien vo využívaní pôdy, zelených oblastí a oblastí v rámci programu Natura 2000 sa dá analyzovať vplyv miest na prírodnú pôdu a iné typy pôdy, ako aj kvalita života a hustota obyvateľstva.

Pripravuje sa nástroj na integráciu priestorových údajov agentúry EEA s inými sociálno-hospodárskymi údajmi a údajmi o funkčnosti týkajúcimi sa miest, ako napríklad mestská kontrolná databáza (Eurostat a GR REGIO) a Európska monitorovacia sieť pre územné plánovanie (ESPON).

Na základe rámcovej smernice o kvalite ovzdušia zbiera agentúra EEA údaje o kvalite okolitého vzduchu v európskych aglomeráciách (približne 1 700 miest) do databázy AirBase.

Na základe smernice o environmentálnom hluku sa vyžaduje, aby členské štáty dodávali údaje o vystavení hluku vo veľkých aglomeráciách. Európska komisia pripravila databázu predkladaných informácií, ktoré sprevádzajú hodnotenia agentúry EEA.

Údaje o čistení odpadových vôd v mestách sú dostupné v európskom informačnom systéme o vode (WISE).

Hodnotenia

Správa agentúry EEA Rozširovanie miest v Európe – ignorované úlohy poskytuje prvý komplexný prehľad problému rozširovania miest, analyzuje vplyvy a hnacie mechanizmy, akými sú dopravná politika a cenová politika. Keď sa budú sociálno-hospodárske údaje a údaje o funkčnosti ďalej integrovať, bude možné preskúmať tieto vzťahy podrobnejšie.

Hodnotenia miest sa nachádzajú aj v pravidelných hodnoteniach znečistenia vzduchu agentúry EEA, jej správach o stave a perspektívach, napríklad správe o stave a perspektívach 2005, ako aj ďalších správach prierezového charakteru.

Spolu s hlavnými európskymi mestskými sieťami a zúčastnenými stranami skúma agentúra EEA aj vzájomné vzťahy medzi mestskou a európskou politikou v rámci súčasných a budúcich úloh, akými sú klimatické zmeny, zmeny modelov spotreby a demografické zmeny.

 

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100