Informácie o environmentálnej technológii

Stránka expirovala Posledná zmena 01. 09. 2016
This content has been archived on 01. 09. 2016, reason: No more updates will be done
Keďže ceny ropy neustále stúpajú a čoraz vyššie hladiny oxidu uhličitého neustále ovplyvňujú podnebie a ekosystémy Zeme, osvojenie environmentálnych technológií sa stáva pre vývoj udržateľnejších hospodárstiev nevyhnutnosťou.

Environmentálne technológie poskytujú riešenia na zníženie materiálnych vstupov, zníženie spotreby energie a emisií, obnovenie cenných vedľajších produktov a minimalizáciu problémov s likvidáciou odpadu. Umožňujú zvýšenie ekologickej účinnosti, inými slovami, „dostať viac za menej“, podporujú používanie systémov environmentálneho riadenia a umožňujú čistejšie výrobné postupy.

V Európe existujú obrovské príležitosti na lepšie využívanie najnovších technológií v oblasti energetiky, dopravy a použitia materiálov. Európske spoločnosti majú silný potenciál najmä v oblasti výroby obnoviteľnej energie, odpadového hospodárstva a recyklácie, s podielom na celosvetovom trhu 40 % v prvom prípade a 50 % v druhom prípade.

Environmentálne technológie sa používajú aj na zbieranie informácií o životnom prostredí – monitorovanie a zhromažďovanie údajov na určenie prítomnosti znečisťujúcich látok, zmien aktuálneho využívania pôdy alebo na určenie vplyvov na ľudské zdravie pomocou biologického monitorovania.

Environmentálne technológie majú potenciál v najbližšom desaťročí prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov o 25 až 80 %, úbytku ozónu o 50 % a acidifikácie a eutropizácie až o 50 %. V oblasti vodohospodárstva je úlohou vytvoriť nové a nákladovo efektívne technológie, ktoré budú zohľadňovať environmentálne externality a energetické hľadiská. Významné technologické zlepšenia sa očakávajú aj v oblasti malých riešení na premenu odpadu na energiu a vývoja malých energetických systémov založených na biomase.

Na pochopenie potenciálu environmentálnych technológií je potrebné širšie prijatie na trhu. Nedostatočná informovanosť o skutočných nákladoch na obstaranie, používanie a nakladanie s materiálmi a energiou je stále významnou prekážkou širšej realizácie mnohých ekologických inovácií.

Zákazníci a investori musia presnejšie poznať výkon a environmentálne výhody rôznych technológií, aby mohli zakúpiť a financovať produkty s istotou, ktorá je na trhu stále ešte novinkou. Na podporu týchto opatrení politici v Európe v súčasnosti diskutujú o spôsoboch vykonávania overení týchto technológií.

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100