Informácie o scenároch a pokrokových štúdiách

Stránka expirovala Posledná zmena 24. 02. 2017
This page was archived on 24. 02. 2017 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Problémy, k akým patria klimatické zmeny, pokles biodiverzity a využívanie prírodných zdrojov, majú dlhodobé dôsledky, ktoré vyžadujú dlhodobé politické riešenia. Na prijímanie informovaných strategických rozhodnutí sa musíme pokúsiť predpovedať, aké úlohy nás čakajú, a využiť prebiehajúce, vznikajúce a skryté trendy. Ak chceme naozaj riešiť trvalú udržateľnosť Európy, musíme podnikať kroky mimo dvoch legislatívnych cyklov a ďalšie kroky. Dlhodobý výhľad do budúcnosti však vyžaduje otvorenú myseľ: kľúčové výzvy, ktorým Európa čelí, sa môžu v budúcnosti výrazne zmeniť. Environmentálne scenáre, perspektívy a ďalšie druhy pokrokových štúdií nám pomáhajú riešiť neprepojenosť a neistoty budúcich trendov a navrhovať lepšie politiky, ktoré prejdú skúškou času.

 

Pokrokové štúdie, ako napríklad scenáre a perspektívy, sa v medzinárodných organizáciách, štátnych inštitúciách, spoločnostiach a mimovládnych organizáciách v posledných desaťročiach vypracúvajú často.

Veľmi známe sú aj dlhodobé emisné scenáre Medzivládneho panela o klimatických zmenách (IPCC). Vo veľkej miere sa používajú na analýzy klimatických zmien, ich vplyvov a možností ich zmiernenia, ako aj na podporu medzinárodných rokovaní o stanovení dlhodobých cieľov.

Ďalším vhodným príkladom je Miléniové hodnotenie ekosystému, v rámci ktorého sa vypracovali scenáre na analýzu výsledkov globálnych ekosystémových služieb v rôznych situáciách v budúcnosti. V environmentálnom programe OSN (UNEP) sa využívajú scenáre globálnych environmentálnych perspektív na vypracovanie dlhodobých analýz. Veľké medzinárodné organizácie, ako napríklad Svetová banka, Medzinárodná energetická agentúra a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), tiež často publikujú dlhodobé odhady a analýzy.

Na analyzovanie budúcnosti neexistuje žiadny štandardný recept. Môže sa vykonávať čisto kvantitatívne použitím údajov a (matematických) modelov na odhadovanie budúcich trendov a analýzu neistôt (nazývaných aj analýzy perspektív); môže sa v nej kombinovať kvantitatívna analýza a kvantitatívna analýza vo forme opisov, diagramov a obrázkov; alebo môže vychádzať iba z kvantitatívnej analýzy.

Premýšľanie o budúcnosti vyžaduje premýšľanie o možnostiach. Budúcnosť je plná neistôt a stať sa môže veľa vecí. Scenáre sú v tomto zmysle silné nástroje, pretože pomáhajú tvorivo myslieť. Scenáre nie sú ani predpoveďami, ani prognózami. Sú hodnovernými popismi budúcnosti, ktorá môže nastať v prípade našich organizácií, otázok, národov a dokonca celého sveta, tvorenými na základe návrhov situácií typu „čo ak“. K bežným environmentálnym scenárom patrí znázornenie počiatočnej situácie a ďalšie udalosti, ktorými sa popisujú kľúčové hnacie sily a zmeny, čím sa vytvára obraz budúcnosti.

Napríklad scenáre systému PRELUDE agentúry EEA nám pomáhajú znovu zvážiť súčasné prístupy k ochrane biodiverzity a krajiny. Zdôrazňuje sa v nich množstvo faktorov, ktoré by mohli ohroziť ich efektívnosť a účinnosť v strednodobom a dlhodobom horizonte, akými sú demografické a klimatické zmeny.

 

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100