Politické súvislosti

Zmeniť jazyk
Stránka expirovala Posledná zmena 08. 09. 2016
This content has been archived on 08. 09. 2016, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Od roku 2002 poskytuje komplexná smernica o environmentálnom hluku spoločný základ na riešenie problémov s hlukom v Európskej únii. Jej hlavným cieľom je znižovať škodlivé vplyvy vyplývajúce z vystavenia hluku a predchádzať im.

Emisie hluku z vozidiel a strojov sa v EÚ regulujú už niekoľko desaťročí. Prvýkrát sa vystavenie ľudí hluku začalo regulovať v 90. rokoch. 6. environmentálny akčný program Európskeho spoločenstva na roky 2002 – 2012 sa zameriava na  „…značné zníženie počtu osôb pravidelne vystavených priemerným dlhodobým hladinám hluku, najmä z cestnej dopravy, ktoré podľa vedeckých štúdií majú škodlivé účinky na ľudské zdravie…“.

V rovnakom roku bola prijatá smernica o environmentálnom hluku. Poskytla spoločný základ na riešenie hluku v EÚ. Členské štáty by mali určiť najproblémovejšie miesta hluku, pre ktoré sa vypracujú akčné plány. Jednotlivé krajiny by tiež mali o týchto činnostiach informovať verejnosť a Komisiu. Najproblémovejšie miesta hluku a akčné plánovanie sa týkajú hlavných aglomerácií a najväčších ciest, železničných tratí a letísk.

Vystavenie hluku sa začleňuje aj do iných politík EÚ, napríklad do tematickej stratégie týkajúcej sa urbanizácie, spoločnej dopravnej politiky a stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ.

V roku 2004 Komisia publikovala prehľad všetkých príslušných európskych právnych predpisov a noriem týkajúcich sa emisií hluku.

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100