Činnosti agentúry EEA

Zmeniť jazyk
Stránka expirovala Posledná zmena 08. 09. 2016
This content has been archived on 08. 09. 2016, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Činnosť agentúry EEA je spojená hlavne so smernicou o environmentálnom hluku. Podporuje Európsku komisiu v činnosti riadenia údajov o hluku, ako aj pri hodnoteniach vystavení hluku.

Na základe smernice o environmentálnom hluku sa vyžaduje podávanie správ o niekoľkých údajových tokoch. Agentúra EEA pomáhala na začiatku roka 2007 Komisii pri príprave návrhu na elektronický mechanizmus podávania správ, ktorý mal byť harmonizovaný so systémom podávania správ agentúry EEA. Informácie, ktoré zatiaľ členské štáty poskytli, boli preskúmané agentúrou EEA a sú dostupné na stránke CIRCA Komisie.

V roku 2001 vydala agentúra EEA prvý odhad počtu ľudí vystavených hluku z dopravy. Tento ukazovateľ bol pripravený v rámci mechanizmu podávania správ o doprave a životnom prostredí agentúry EEA (TERM).

Ďalšie hodnotenie vystavenia hluku bude založené na informáciách predložených členskými štátmi na konci roka 2007 v rámci smernice o environmentálnom hluku. Údaje o vystavení určitým úrovniam hluku budú krajiny podávať prvýkrát. Podľa smernice musí Komisia pripraviť databázu poskytovaných informácií. Agentúra EEA ju v tejto práci podporuje.

Agentúra EEA vedie pracovnú skupinu EÚ o hodnotení vystavenia hluku, ktorá pripravila usmernenia o mapovaní hluku podľa smernice o environmentálnom hluku. Agentúra EEA úzko spolupracuje s Európskym tematickým centrom pre využívanie pôdy a priestorové informácie a so sieťou krajín agentúry EEA (Eionet).

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100