Informácie o hluku

Stránka expirovala Posledná zmena 08. 09. 2016
This content has been archived on 08. 09. 2016, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Environmentálny hluk ovplyvňuje veľké množstvo Európanov. Verejnosť ho vníma ako jeden z najväčších environmentálnych problémov. Môže ovplyvňovať ľudí fyzicky aj psychicky, narúšať základné ľudské činnosti, akými sú spánok, odpočinok, štúdium a komunikácia. Hoci sú tieto vplyvy na ľudské zdravie známe už dlho, nedávne výskumy ukázali, že vznikajú na nižších hladinách hluku, než sa predpokladalo.

Environmentálny hluk – neželaný alebo škodlivý zvuk vonkajšieho prostredia – má čoraz dlhšie trvanie a týka sa čoraz väčšieho počtu geografických oblastí. Hluk je spojený s mnohými ľudskými činnosťami, ale najviac ho spôsobuje cestná, železničná a letecká doprava. Ide najmä o problém mestského prostredia; približne 75 % obyvateľov Európy žije v mestách a objem dopravy stále stúpa. V prehľadoch z jednotlivých krajín sa ukazuje, že počet sťažností súvisiacich s environmentálnym hlukom v mnohých európskych krajinách rastie.

Keďže environmentálny hluk pretrváva a nedá sa pred ním ujsť, je mu vystavená väčšia časť populácie. V Zelenej knihe EÚ o budúcej politike hluku sa stanovuje, že približne 20 % obyvateľov EÚ je vystavených hladinám hluku, ktoré zdravotnícki odborníci považujú za neprijateľné, t. j. vedú k podráždeniam, poruchám spánku a vedľajším účinkom na zdravie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že približne 40 % obyvateľov EÚ je vystavených hluku z dopravy na úrovni viac než 55 dB(A) a že viac než 30 % je vystavených úrovni viac než 55 dB(A) počas noci.

Novou výzvou pre politikov je kvantifikácia chorôb súvisiacich s environmentálnym hlukom. Vystavenie hluku nevedie len k poruchám spánku, podráždenosti a problémom so sluchom, ale aj k iným zdravotným problémom, napríklad srdcovocievnym ochoreniam. Choroby súvisiace s environmentálnym hlukom ešte neboli kvantifikované. Svetová zdravotnícka organizácia v súčasnosti pripravuje štúdiu, ktorá sa zaoberá niektorými vplyvmi hluku na zdravie.

Okrem toho, vplyv hluku sa zvyšuje v kombinácii s inými environmentálnymi stresovými faktormi, ako napríklad znečistením vzduchu a chemickými látkami. Týka sa to najmä mestských oblastí, kde väčšina týchto stresových faktorov existuje zároveň.

Hluk ovplyvňuje aj voľne žijúce druhy. Je potrebné ďalej skúmať rozsah dlhodobých vplyvov, napríklad zmenu migračných ciest a odchod zvierat z uprednostňovaných lokalít obživy a odchovávania potomstva.

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100