Informácie o životnom prostredí a zdraví

Stránka expirovala Posledná zmena 08. 09. 2016
This content has been archived on 08. 09. 2016, reason: Content is outdated
Čisté životné prostredie je základným predpokladom ľudského zdravia a duševnej pohody. Vzájomné vzťahy medzi životným prostredím a ľudským zdravím sú však veľmi zložité a ťažko sa posudzujú. Preto je dôležité používanie zásady obozretnosti. Najznámejšie vplyvy na zdravie súvisia so znečistením ovzdušia v okolí, nedostatočnou kvalitou vody a nedostatočnou hygienou. Oveľa menej sú známe vplyvy nebezpečných chemických látok na zdravie. Environmentálnym a zdravotným problémom sa stáva hluk. Ľudské zdravie môžu ovplyvňovať aj klimatické zmeny, úbytok stratosférického ozónu, pokles biodiverzity a degradácia pôdy.

V Európe súvisia hlavné obavy v súvislosti so životným prostredím s vonkajším a vnútorným znečistením ovzdušia, zlou kvalitou vody, nedostatočnou hygienou a nebezpečnými chemickými látkami. K súvisiacim vplyvom na zdravie patria dýchacie a srdcovocievne ochorenia, rakovina, astma a alergie, ako aj reprodukčné poruchy a poruchy nervového vývoja.

Jemné prachové častice a hladiny prízemného ozónu sa považujú za hlavnú hrozbu pre ľudské zdravie vyplývajúcu zo znečistenia ovzdušia. V programe EÚ Čistý vzduch pre Európu sa odhaduje celkový počet predčasných úmrtí ročne na následky vystavenia jemným prachovým časticiam na 348 000 (PM2.5). Na tejto úrovni vystavenia sa priemerná dĺžka života znižuje približne o jeden rok.

V Zelenej knihe EÚ o vystavení hluku sa stanovuje, že približne 20 % obyvateľov EÚ je vystavených hladinám hluku, ktoré zdravotnícki odborníci považujú za neprijateľné, t. j. vedú k podráždeniam, poruchám spánku a vedľajším účinkom na zdravie.

Doprava, najmä v mestských oblastiach, spôsobuje najväčšie vystavenie ľudí znečisteniu ovzdušia a hluku.

Oveľa menej sú známe vplyvy chemických látok na zdravie. Rastú obavy týkajúce sa vplyvov súvisiacich s vystavením chemickým zmesiam na nízkych úrovniach a dlhé časové obdobie počas života, najmä počas raného detstva a tehotenstva.

Perzistentné chemické látky s dlhodobými vplyvmi, k akým patria polychlórované bifenyly (PCB) a chlórofluórované uhlíky (CFC), ako aj látky používané v štruktúrach s dlhou životnosťou – napríklad stavebné materiály, môžu predstavovať riziká po zastavení ich výroby.

Mnohé znečisťujúce látky, o ktorých je známe, že ovplyvňujú ľudské zdravie, sa postupne dostávajú pod regulačnú kontrolu. Stále sa však vynárajú problémy, ktorých environmentálne riešenia a účinky na zdravie ešte neboli vyriešené. Príkladmi sú elektromagnetické polia (EMF), liečivá v životnom prostredí a niektoré prenosné choroby (šírenie ktorých môže byť ovplyvnené klimatickými zmenami). Mal by sa podporovať vývoj systémov včasného varovania s cieľom skrátiť čas medzi určením možného nebezpečenstva a politickou akciou alebo zásahom.

Ľudské zdravie vždy ohrozovali prírodné nebezpečenstvá ako búrky, záplavy, požiare, zosuvy pôdy a suchá. Ich dôsledky sa zhoršujú pri nedostatku pripravenosti a pôsobením ľudskej činnosti, k akej patria odlesňovanie, klimatické zmeny a pokles biodiverzity.

Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100