Súvislosti energetickej politiky

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 22. 04. 2016
Politické udalosti v posledných rokoch viedli k posunu politického zamerania smerom k trvalo udržateľnému životnému prostrediu, konkurencieschopnosti a zabezpečenia dodávok energií. V prebiehajúcich verejných diskusiách o obnoviteľných zdrojoch energií, nových technológiách, energetickej účinnosti, emisiách skleníkových plynov a klimatických zmenách sa na prvé miesto politickej agendy tiež presúva problematika energií, a to na európskej aj celosvetovej úrovni.

V januári 2007 navrhla Európska komisia energetický a klimatický balík na zníženie emisií skleníkových plynov. Energetický balík je zameraný na zavedenie novej energetickej politiky pre Európu s cieľom bojovať proti klimatickým zmenám a zvýšiť energetickú bezpečnosť a konkurencieschopnosť EÚ.

Tento balík je založený na troch hlavných pilieroch:

  • Skutočný vnútorný trh s energiou. Je zameraný na poskytnutie skutočných možností výberu používateľom energií a na pritiahnutie veľkých investícií potrebných v oblasti energetiky. Od 1. júla 2007 majú všetci európski občania možnosť slobodne si vybrať dodávateľa elektriny a plynu. Európska komisia bude musieť zabezpečiť spravodlivú a dynamickú súťaž vo všetkých členských štátoch.
  • Urýchlenie prechodu na nízkouhlíkové energie. Cieľom je udržať EÚ na poprednej svetovej pozícii v oblasti obnoviteľných energií, a to prostredníctvom návrhu pokrytia minimálne 20 % energetických potrieb EÚ prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energie do roku 2020.
  • Energetická účinnosť. Jej cieľom je ušetriť 20 % primárnej spotreby energie do roku 2020, čím sa znovu potvrdzuje predchádzajúci cieľ Komisie. Taktiež sa v nej navrhuje intenzívnejšie používanie vozidiel v doprave s nižšou spotrebou; tvrdšie normy a lepšie označovanie prístrojov; zvýšený energetický výkon existujúcich budov EÚ; a zvýšená energetická účinnosť výroby, prenosu a distribúcie tepla a elektriny.

V marci 2007 prijala Európska rada väčšinu týchto návrhov a súhlasila s činnosťami na prípravu trvalo udržateľnej integrovanej európskej politiky v oblasti klímy a energetiky. Výsledná politika obsahuje presadzovanie nasledujúcich troch cieľov:

  • zvýšenie bezpečnosti dodávok,
  • zabezpečenie konkurencieschopnosti európskych hospodárstiev a dostupnosti cenovo prijateľnej energie,
  • podpora environmentálnej trvalej udržateľnosti a boj proti klimatickým zmenám.

Na plnenie týchto cieľov prijala Európska rada v marci 2007 komplexný energetický akčný plán na obdobie 2007 až 2009, ktorý obsahuje prioritné činnosti v nasledujúcich oblastiach: vnútorný trh s plynom a elektrinou, bezpečnosť dodávok, medzinárodná energetická politika, energetická účinnosť a obnoviteľné energie a energetické technológie.

V januári 2008 predstavila Európska komisia ďalšie návrhy na boj proti klimatickým zmenám a podporu obnoviteľných energií vrátane právne presadzovaných cieľov pre členské štáty.

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100