Činnosti agentúry EEA v oblasti energetiky

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 22. 04. 2016
Jednou z kľúčových činností agentúry EEA v oblasti energetiky je monitorovanie integrácie environmentálnych kritérií do sektora energetiky. Súbor energetických a environmentálnych ukazovateľov sa každoročne aktualizuje a publikuje. Na základe uvedených skutočností agentúra EEA pravidelne publikuje správy o energetike a životnom prostredí, ako aj hodnotenia očakávaných environmentálnych prínosov a tlakov z rôznych podielov obnoviteľnej energie.

Energetické a environmentálne ukazovatele sa týkajú šiestich politických otázok:

  • Má využívanie a výroba energie čoraz menší vplyv na životné prostredie?
  • Klesá využívanie energií?
  • Ako rýchlo stúpa energetická účinnosť?
  • Uskutočnil sa prechod na pohonné hmoty, ktoré menej znečisťujú?
  • Ako rýchlo sa realizujú technológie obnoviteľných energií?
  • Začleňujú sa environmentálne náklady do systému cien lepšie?

Ukazovatele sú dôležité aj na monitorovanie stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ, prípravu správy o zozname skleníkových plynov EÚ pre Rámcový dohovor OSN o klimatických zmenách (UNFCCC) a podávanie správ o trendoch a odhadoch v oblasti emisií skleníkových plynov v Európe v rámci Kjótskeho protokolu.

V správe agentúry EEA o energii a životnom prostredí sa analyzujú tieto otázky integrovaným spôsobom – rieši sa výroba a spotreba energie, zdroje obnoviteľných energií, nové technológie, energetická účinnosť, emisie skleníkových plynov a klimatické zmeny. Správa je založená na súbore energetických a environmentálnych ukazovateľov.

Agentúra EEA tiež vykonáva hodnotenia environmentálnych prínosov a tlakov, ktoré sa očakávajú pri rôznych podieloch obnoviteľnej energie na celkovej produkcii energie v rokoch 2010, 2020 a 2030. K nim patria:

  • analýza environmentálnych prínosov a vplyvov z rôznych druhov použití biomasy na dopravu, vykurovanie a elektrinu,
  • určovanie potenciálu veternej energie, ktorá je dostupná v Európe bez vytvárania dodatočných tlakov na životné prostredie.
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100