Energia

Zmeniť jazyk

Energia je základom na vytváranie priemyselného, obchodného a spoločenského blaha a poskytuje tiež osobné pohodlie a mobilitu. Jej výroba a spotreba však spôsobuje veľkú záťaž pre životné prostredie: emisie skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie, využívanie pôdy, vznik odpadu a ropné havárie. Táto záťaž prispieva ku klimatickým zmenám, poškodzuje prírodné ekosystémy a prostredie vytvárané človekom a nepriaznivo pôsobí na ľudské zdravie. Viac

Prehliadať katalóg

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás