Úvodné informácie o chemických látkach

Zmeniť jazyk
Stránka expirovala Posledná zmena 02. 09. 2016
This content has been archived on 02. 09. 2016, reason: A new version has been published

Ľudská vynachádzavosť umožnila vznik viac než 100 000 nových chemických látok – látok, ktoré nikdy predtým neboli súčasťou životného prostredia Zeme.

Niektoré, ako napríklad látky obsahujúce ťažké kovy a perzistentné organické znečisťujúce látky, boli už mnoho rokov známe ako nebezpečné, a v prípade iných sa začínajú vynárať obavy v súčasnosti. V prípade väčšiny týchto chemických látok však jednoducho nepoznáme spôsob ich reakcie na životné prostredie, nevieme, či sa nahromaďujú, rozptyľujú alebo premieňajú, ani to, ako ovplyvňujú živé organizmy v rôznych koncentráciách.

Vieme, že emisie mnohých chemických látok, ktoré sú známe ako nebezpečné, klesli, ale aj to, že v mnohých oblastiach sú ich koncentrácie v životnom prostredí stále príliš vysoké. Vieme aj to, že európsky chemický priemysel rastie rýchlejšie ako hospodárstvo ako celok, čím sa zvyšuje tok chemických látok v európskom hospodárstve. Iniciatívy zamerané na zníženie tohto toku sa musia týkať každého článku reťazca: primárnych výrobcov v chemickom priemysle, všetkých sektorov odvetvia, jednotlivých spotrebiteľov, sektora likvidácie odpadu atď.

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100