ďalej
späť
body

Article

Formovanie budúcnosti energie v Európe: čistá, inteligentná a obnoviteľná

Zmeniť jazyk
Article Publikované 25. 09. 2017 Posledná zmena 11. 05. 2021
6 min read
Kvalita nášho života závisí aj od spoľahlivého zásobovania energiou za prijateľnú cenu. Energiu využívame na vykurovanie a chladenie domovov, na varenie a konzervovanie potravín, cestovanie a budovanie škôl, nemocníc a ciest. Na vykonávanie mnohých úloh, ktoré prispievajú k nášmu bohatstvu a blahobytu, používame stroje a stroje potrebujú energiu. Stále spaľujeme fosílne palivá, aby sme získali väčšinu energie, ktorú používame. Už pred použitím a počas neho však strácame jej podstatnú časť.

Spaľovanie fosílnych palív ovplyvňuje všetkých, hoci rôznymi spôsobmi. Uvoľňuje do ovzdušia znečisťujúce látky a poškodzuje naše zdravie. Uvoľňuje tiež skleníkové plyny a prispieva k zmene klímy, čo spôsobuje čoraz silnejšie búrky, záplavy a vlny horúčav. Naša závislosť od fosílnych palív môže zmeniť hodnoty pH oceánov, vyčerpať kyslík v jazerách a ovplyvniť výnosy plodín.

Je jasné, že energiu potrebujeme, ale táto energia nemusí byť za každú cenu vyrobená spaľovaním fosílnych palív. Prechádzame prelomovým obdobím od negatívneho vplyvu nášho súčasného výberu energie smerom k možnostiam, ktoré ponúka energia vyrobená z čistých zdrojov. Môžeme sa rozhodnúť predĺžiť našu závislosť od fosílnych palív a zvýšiť negatívny vplyv na naše zdravie a našu planétu. Alebo sa môžeme rozhodnúť chopiť sa nových a čistejších možností a investovať do nich, pričom sa vzdáme niektorých našich existujúcich zvykov a návykov. To môže znamenať, že v nadchádzajúcich desaťročiach budú všetky cestné vozidlá elektrické, všetky strechy budú pokryté solárnymi panelmi, všetky budovy budú izolované, aby sa predišlo tepelným stratám, a všetky výrobky budú navrhnuté tak, aby vydržali dlhšie, boli opätovne použiteľné a ľahko recyklovateľné. Môže to znamenať aj zastavenie dotácií na fosílne palivá. V mnohých štátoch sú naďalej dotované napriek opakovaným prísľubom a výzvam uvedeným na medzinárodných platformách na postupné zastavenie takýchto dotácií do desiatich rokov.

V poslednom desaťročí vzrástol politický prísľub obmedziť globálne emisie skleníkových plynov a vyvrcholil Parížskou dohodou z decembra 2015. Aj v krajinách, kde sú politickí lídri skeptickí voči celosvetovému úsiliu, miestne a regionálne orgány, podniky, investori a občania napredujú a zaväzujú sa vytvoriť svet s nízkym obsahom uhlíka. V poslednom desaťročí prišla výskumná spoločnosť a podniky s inováciami, ktoré viedli k neočakávanému rastu výroby solárnej a veternej energie. Vďaka technologickému vývoju a efektívnej politickej podpore vrátane finančných stimulov bola elektrická energia z veternej a solárnej energie schopná cenovo konkurovať elektrickej energii z iných zdrojov.

Výsledkom je, že čoraz väčší podiel európskych energetických potrieb pokrývajú čisté obnoviteľné zdroje energie. Obnoviteľná energia bola a bude nápomocná nielen pri dosahovaní dlhodobých cieľov v oblasti klímy a energetiky v Európe, ale aj pri ochrane životného prostredia a ľudského zdravia.

Zber, skladovanie, preprava, šetrenie energie

Napriek týmto pozitívnym signálom stále existujú kľúčové výzvy, ktoré musíme riešiť, aby sme podporili výrobu obnoviteľnej energie a postupne zastavili našu závislosť od fosílnych palív. Slnko poskytuje našej planéte neobmedzené množstvo čistej energie. Stále však nie sme schopní túto energiu v dostatočnej miere zhromažďovať, skladovať a prepravovať, aby sme ju mohli používať vtedy a tam, kde ju potrebujeme.

Je to oveľa viac než technologická výzva. Vyžaduje iný spôsob výroby a využívania energie, prechod od veľmi obmedzeného počtu veľkých výrobcov, ktorí uprednostňujú niektoré palivá, k decentralizovanejšej výrobe elektrickej energie mnohých výrobcov, využívajúc potenciál miestnych zdrojov obnoviteľnej energie. Decentralizovaná a široko rozšírená kapacita výroby elektrickej energie môže taktiež prispievať k energetickej bezpečnosti Európy a umožniť prepravu nadbytočnej energie z oblastí bohatých na energiu do oblastí, ktoré čelia jej nedostatku. Na lokálnej úrovni by tento nový prístup mohol znamenať, že sa domácnosti stanú výrobcami energie, predávajúc svoju nadmernú výrobu svojim susedom prostredníctvom inteligentných sietí. Na regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni by to znamenalo spojenie energetických sietí a zainteresovaných strán.

Energetická účinnosť a účinnosť zdrojov vo všeobecnosti je rovnako dôležitou súčasťou dlhodobých európskych cieľov trvalej udržateľnosti. Vo všeobecnosti sa iba časť počiatočnej energie skutočne využíva pri poskytovaní tovaru a služieb a prispieva k našej kvalite života. Minimalizovať straty energie môžu pomôcť technologické vylepšenia, lepšie izolované budovy, inteligentné siete, normy a certifikáty energetickej účinnosti a predovšetkým inteligentné správanie používateľov energie, nás všetkých.

Niektoré odvetvia, ako napríklad doprava, môžu mať pri prechode na čistejšie alternatívy energetických zdrojov väčšie problémy než iní. V cestnej doprave sa elektrická energia vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie môže stať realizovateľnou alternatívou fosílnych palív, ale infraštruktúra, ako napríklad sieť nabíjacích staníc, musí napredovať s týmto rozvojom. Biopalivá môžu tiež prispieť k zníženiu spotreby fosílnych palív v doprave, ich celkový prínos je však potrebné merať v závislosti od mnohých faktorov vrátane ich potenciálnej záťaže na využívanie pôdy a vody počas výroby.

Čistá energia pri výrobe

Napriek týmto výzvam prechod na čistú energiu už prebieha v celej Európe. Vlastníci domov, mestá, podniky, regionálne orgány, vlády jednotlivých štátov a Európska únia (EÚ) prijímajú opatrenia prostredníctvom budovania inteligentných sietí, inštalovania slnečných a veterných elektrární, investovania do inovácií a prijímania noriem a označení. Popredné mestá, ktoré boli kedysi známe svojimi uhoľnými baňami, využívajú inovácie a obnoviteľné zdroje energie a pokúšajú sa riešiť svoju desaťročia trvajúcu históriu nezamestnanosti v tomto procese. Napriek hospodárskemu poklesu v roku 2008 odvetvie obnoviteľnej energie v Európe naďalej rastie a v súčasnosti poskytuje pracovné príležitosti pre viac ako 1 milión ľudí. Výskumníci skúmajú, ako získať viac solárnej alebo prílivovej energie. Takéto úsilie a iniciatívy v malom rozsahu však musia zahŕňať oveľa väčší rozsah v rámci celého kontinentu a hospodárskych odvetví.

Časom bude nutné zodpovedať niektoré zložité otázky vrátane toho, ako podporiť spoločenstvá, ktoré budú postihnuté reštrukturalizáciou hospodárstva v dôsledku zastavenia neudržateľných technológií a činností. Alebo či sa v dlhodobom horizonte môžu všetky obnoviteľné zdroje energie považovať za čisté a či sa budeme musieť v krátkodobom a strednodobom horizonte spoliehať na niektoré dočasné technológie.

Pokiaľ ide o akúkoľvek zásadnú zmenu, tento prechod si vyžaduje čas a zdroje, ktoré sú podporované dlhodobými politickými cieľmi a podpornými opatreniami. Vytvorenie inteligentnej a čistej celej infraštruktúry a kapacity výroby energie bude trvať desaťročia. Európski pracovníci tiež budú musieť získať nové odborné zručnosti, najmä v komunitách, ktoré sú vysoko závislé od fosílnych palív, ako je uhlie. Naše voľby a investičné rozhodnutia, ktoré dnes robíme, nás na nasledujúce desaťročia zablokujú na našej ceste k cieľu.

Vo svete, kde sa očakáva, že celosvetový dopyt po energii a prírodných zdrojoch sa bude znásobovať a vplyv zmeny klímy sa zintenzívni, existuje len jedna cesta. A práve o to sa snaží EÚ: obehové hospodárstvo s nízkymi emisiami uhlíka, energetická únia zameraná na obnoviteľné zdroje energie, energetická účinnosť, bezpečnosť a cenová dostupnosť, ktoré sú podporované fondmi investujúcimi do infraštruktúry, nových zručností a inovácií.


Hans Bruyninckx EEA Executive Director

Hans Bruyninckx

výkonný riaditeľ agentúry EEA

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu