ďalej
späť
body
Ciele EÚ v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov

Ciele EÚ v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov

Bolo stanovených niekoľko cieľov EÚ na zníženie vplyvu európskej dopravy na životné prostredie v Európe vrátane skleníkových plynov. Ciele sektora dopravy sú súčasťou celkového cieľa EÚ znížiť emisie skleníkových plynov o 80 – 95 % do roku 2050.

Ciele EÚ v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov - Viac...

Druhy palív a emisie skleníkových plynov

Druhy palív a emisie skleníkových plynov

Dopyt po preprave úzko súvisí s hospodárskou činnosťou: v obdobiach rastu sa zvyšuje výkon hospodárstva, prepravuje sa viac tovaru a cestuje viac ľudí. Vplyv dopravy na ľudské zdravie, životné prostredie a zmenu klímy úzko súvisí s výberom paliva. Dnes sú k dispozícii čisté alternatívne palivá vrátane elektriny a môžu vytvoriť životaschopnú alternatívu benzínu alebo nafty. Pri voľbe vhodnosti určitého druhu paliva zohráva úlohu dĺžka cesty.

Druhy palív a emisie skleníkových plynov - Viac...

Emisie a efektívnosť vozidiel

Emisie a efektívnosť vozidiel

Najvýznamnejší zdroj znečistenia ovzdušia súvisiaci s dopravou predstavuje cestná doprava poháňaná fosílnym palivom. Každé vozidlo uvoľňuje znečisťujúce látky z viacerých zdrojov.

Emisie a efektívnosť vozidiel - Viac...

Hluk v Európe

Hluk v Európe

Hluk predstavuje rastúce nebezpečenstvo pre životné prostredie, ktoré vychádza z viacerých zdrojov. Nepriaznivé účinky hluku sa prejavujú na pohode vystavených obyvateľov, na zdraví a rozšírení voľnej prírody, ako aj na školskom prospechu detí.

Hluk v Európe - Viac...

Teplotná inverzia zadržiava znečisťujúce látky na úrovni terénu

Teplotná inverzia zadržiava znečisťujúce látky na úrovni terénu

K smogovým situáciám dochádza častejšie pri teplotnej inverzii. V dlhých obdobiach vysokého tlaku v zimných mesiacoch slnečné žiarenie dosahuje zem a zohrieva ju. Keď v noci nie je oblačnosť, zem rýchlo stratí teplo a vzduch sa pri kontakte so zemou ochladzuje. Teplejší vzduch stúpa a funguje ako pokrievka: drží chladnejší vzduch bližšie pri zemi. Znečisťujúce látky vrátane látok z cestnej dopravy sa držia spolu so vzduchom, takže sa stále viac zvyšuje znečistenie úrovne ovzdušia, ktorá je najbližšie pri zemi. Pretrváva to, kým sa nezmenia prevažujúce poveternostné podmienky.

Teplotná inverzia zadržiava znečisťujúce látky na úrovni terénu - Viac...

Vystavenie znečisteniu ovzdušia v mestách

Vystavenie znečisteniu ovzdušia v mestách

Mnohí Európania sú vystavení škodlivej úrovni znečistenia ovzdušia. Až 30 % Európanov žijúcich v mestách je vystavených takým úrovniam látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré prekračujú európske normy kvality ovzdušia. Približne 98 % Európanov žijúcich v mestách je vystavených takým úrovniam látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré sa považujú za škodlivé pre zdravie podľa prísnejších usmernení Svetovej zdravotníckej organizácie.

Vystavenie znečisteniu ovzdušia v mestách - Viac...

Permalinks

Geographic coverage

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: infographic, signals2016
Akcie dokumentu