ďalej
späť
body

Article

Doprava a verejné zdravie

Zmeniť jazyk
Article Publikované 30. 09. 2016 Posledná zmena 11. 05. 2021
Photo: © Daniel Nicolae (My City / EEA)
Znečistenie ovzdušia a hluk z dopravy spôsobujú rôzne zdravotné problémy. Na tomto znečistení sa najviac podieľa cestná doprava a naftové vozidlá. Európska únia a jej členské štáty prijali rad pomerne úspešných opatrení na zníženie vplyvu dopravy na zdravie. Situáciu by mohli zlepšiť aj inovatívne riešenia a miestne opatrenia.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nedávno varovala pred úrovňami znečistenia ovzdušia ohrozujúcimi zdravie vo veľkých mestách po celom svete. Začiatkom roka 2016 niekoľko európskych miest vrátane Londýna a Paríža postihlo viacero prípadov smogu. Občania boli vyzvaní, aby zmenili svoje správanie a používali siete verejnej dopravy alebo „car-sharing“ s cieľom predísť zhoršeniu problémov. Vzhľadom na špecifické počasie spojené s vysokými emisiami znečisťujúcich látok a predpokladanými obdobiami extrémnych horúčav súvisiacimi so zmenou klímy môžeme očakávať, že smogové situácie sa budú vyskytovať častejšie.

Existujú jasné a stále rozsiahlejšie dôkazy o tom, aký vplyv na zdravie môže mať vystavenie celému radu látok znečisťujúcich ovzdušie. Jednotlivé prípady vysokého znečistenia síce môžu plniť úvodné stránky novín, ale oveľa škodlivejší vplyv na ľudské zdravie má dlhodobé a nepretržité vystavenie dokonca aj nízkym koncentráciám látok znečisťujúcich ovzdušie.

Európsky sektor dopravy dosiahol významné zníženie emisií určitých látok, ktoré najviac znečisťujú ovzdušie, a to najmä prijatím emisných noriem a finančných opatrení a v menšej miere opatrení na používanie alternatívnych palív a zníženie potreby dopravy. Ďalšie znižovanie úrovní znečistenia a dosiahnutie cieľov Európskej únie do roka 2030 si však vyžaduje intenzívnejšie úsilie. Sektor cestnej dopravy je síce najväčším zdrojom znečistenia, ale nie je to jediný sektor, ktorý musí svoje emisie znížiť. Na znečistení ovzdušia sa podieľa aj letecká, lodná a železničná doprava. Sú to zdroje znečistenia, ktoré nesmieme ignorovať.

Ľudské zdravie a pohodu ohrozuje aj hluk, ku ktorému opäť najviac prispieva cestná doprava. Emisie znečisťujúcich látok z cestnej dopravy sa síce znížili, v uplynulých rokoch však naďalej pretrváva vystavenie európskych mestských oblastí vysokým úrovniam hluku prekračujúcim prípustné limity.

Vplyv dopravy na zdravie

Z najnovších údajov pre Európu vyplýva, že napriek značnému zníženiu emisií za uplynulých desať rokov možno znečisteniu ovzdušia pripísať zodpovednosť za viac ako 400 000 predčasných úmrtí ročne.

Jednotlivé látky znečisťujúce ovzdušie môžu mať rôzny vplyv na zdravie. Vo výfukových plynoch vozidiel sa emitujú oxidy dusíka, tuhé častice (PM10 a PM2,5), oxidy síry, oxid uhoľnatý a rôzne ťažké kovy, napríklad kadmium, olovo a ortuť. Okrem toho prekurzory chemických látok vo výfukových plynoch môžu v ovzduší reagovať a vytvárať ozón. Napokon v dôsledku odierania pneumatík a bŕzd sa do ovzdušia uvoľňujú tuhé častice a ťažké kovy, ktoré sa ukladajú na vozovke a následne uvoľňujú do ovzdušia pôsobením jazdiacich áut.

Vystavenie týmto znečisťujúcim látkam môže mať veľmi špecifický vplyv na ľudské zdravie, všeobecne však postihuje vnútorné orgány, nervovú sústavu a krv, spôsobuje niektoré ochorenia, napríklad pľúcne choroby (a vedie k dýchacím ťažkostiam), ako aj infarkty, astmu, úzkosť, slabosť a únavu alebo ich zhoršuje.

Značný vplyv na zdravie má aj hluk. Vystavenie hluku v nočných hodinách môže vyvolať poruchy spánku a ďalšie nežiaduce účinky. Dlhodobé vystavenie v priebehu priemerného denného obdobia môže okrem ďalších ochorení spôsobiť zvýšenie krvného tlaku a vznik kardiovaskulárnych ochorení. Predpokladá sa, že do roku 2020 bude približne 80 % Európanov žiť v mestských oblastiach, pričom väčšina z nich v blízkosti rušnej dopravnej infraštruktúry a križovatiek, ako sú letiská a diaľnice.

Podľa odhadov je približne 125 miliónov Európanov (každý štvrtý) postihnutých vysokým hlukom z cestnej dopravy, ktorý prekračuje priemernú ročnú dennú, večernú a nočnú hladinu hluku 55 decibelov (55 dB Ldeň). Tieto údaje budú zrejme oveľa vyššie z dôvodu neúplnosti podávaných správ.

Meranie obťažovania hlukom
Ldeň je deskriptor úrovne hluku založený na energetickom ekvivalente úrovne hluku v priemere za celý deň. Tento ukazovateľ je určený na meranie obťažovania hlukom. V smernici o posudzovaní a riadení environmentálneho hluku je stanovená hodnota Ldeň 55 dB pre posudzovanie hlukových máp a spracovanie akčných plánov. Smernica odporúča, aby sa pri posudzovaní porúch spánku u vystavených obyvateľov uplatňoval ukazovateľ Lnoc s prahovou hodnotou 50 dB.

Nedávne čísla naznačujú, že v dôsledku takého vystavenia 20 miliónov Európanov obťažuje hluk, 8 miliónov trpí poruchami spánku, 43 000 Európanov musí byť hospitalizovaných a aspoň 10 000 z nich predčasne zomrie. Okrem toho značný počet obyvateľov vrátane detí v školskom veku je nepriaznivo ovplyvnených hlukom spôsobeným pohybom lietadiel na letiskách a v ich okolí: prinajmenšom 8 000 z nich trpí poruchami čítania v dôsledku vystavenia vysokej hladine hluku.

Boj proti znečisteniu ovzdušia a hluku

Otázkam znečistenia ovzdušia a environmentálneho hluku sa venujú platné právne predpisy Európskej únie týkajúce sa dopravy, kvality ovzdušia a hluku s cieľom zlepšiť ľudské zdravie a životné prostredie. Emisie znečisťujúcich látok z rôznych druhov vozidiel sú upravené európskymi emisnými normami (euronormami). Napríklad súčasná norma Euro 6, ktorá sa týka nových vozidiel od roku 2014, predpisuje emisné limity pevných častíc z benzínových a naftových motorov na úrovni 5 miligramov na kilometer (mg/km), čo predstavuje päťnásobné zníženie oproti úrovniam z roku 2005. Podobne sú stanovené limity emisií NOx na 80 mg/km pre vozidlá s naftovým pohonom a 60 mg/km s benzínovým pohonom, čo je opäť významné zníženie od roku 2005.

Euronormy zahŕňajú špecifikácie pre testovanie vozidiel, existujú však významné rozdiely medzi oficiálnymi emisiami vozidiel (t. j. tými, ktoré sú zaznamenané v testovacích podmienkach) a emisiami v reálnom živote. Prijímajú sa opatrenia na nápravu tohto stavu vrátane vypracovania nových špecifikácií testov a zavedenia prenosných systémov na meranie emisií (PEMS), ktoré je možné namontovať do áut pri meraní priamo na cestách.

Európska únia prijala rôzne opatrenia na obmedzenie škôd spôsobených hlukom vrátane technických noriem obmedzujúcich emisie hluku pri zdroji (napr. označovanie pneumatík v EÚ, ktoré pomáha spotrebiteľom určiť „tichšie“ pneumatiky). Tieto normy dopĺňa smernica o posudzovaní a riadení environmentálneho hluku. Cieľom smernice je zvýšiť kvalitu zozbieraných údajov s cieľom lepšie upraviť súvislosť medzi obyvateľmi a dopravou. V smernici sa vyžaduje vypracovanie akčných plánov určených pre veľké dopravné zdroje a rozľahlé mestské oblasti, ktorých cieľom je znížiť vplyv hluku na postihnutých obyvateľov (a ak je to potrebné znížiť hlučnosť ako takú), ako aj chrániť tiché oblasti, t. j. tie, ktoré nie sú hlučné. V súčasnosti prebieha tretí päťročný cyklus akčných plánov, ktorý potrvá do roku 2018.

Súbežne s úsilím EÚ pôsobia viaceré miestne a regionálne iniciatívy, ktoré hľadajú inovatívne riešenia problémov so znečistením ovzdušia a hlukom z dopravy. V rokoch 2006 až 2013 sa uskutočnili dve iniciatívy na podporu rozvoja infraštruktúry pre cyklistov: Krok za krokom v Ľubľane a Big Bang v Seville. Obe úspešne prispeli k obmedzeniu dopravných zápch, zlepšeniu kvality ovzdušia a zníženiu emisií skleníkových plynov. V Seville, kde počas trvania projektu klesol počet áut, ktoré za deň prišli do centra mesta, z 25 000 na 10 000, namerali zníženie koncentrácie NO2 o 29 % a pevných častíc o 19,5 %. V Ľubľane sa v priebehu projektu zvýšil podiel cyklistov na celkovom objeme dopravy o 20 %. Ide o pozoruhodné výsledky. K dispozícii nie sú žiadne oficiálne údaje týkajúce sa zlepšenia zdravia či zníženia hluku, neoficiálne údaje však naznačujú, že v oboch mestách došlo k výraznému poklesu hladiny hluku.

Pohľad do budúcnosti

Vďaka uvedeným legislatívnym rámcom a inovatívnym riešeniam budú emisie látok znečisťujúcich ovzdušie z dopravy v Európe pravdepodobne ďalej klesať, čo kladne ovplyvní ľudské zdravie. Celkovo 87 ‒ 90 % obyvateľov miest v EÚ je však naďalej vystavených takým úrovniam látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia považuje za škodlivé. Odhaduje sa, že splnenie noriem pre tuhé častice PM2,5 by umožnilo predísť približne 144 000 predčasných úmrtí. Z dlhodobého hľadiska bude potrebné, aby Európa ďalej začleňovala politické opatrenia a činnosti zamerané na zníženie emisií látok znečisťujúcich ovzdušie a vytvárala podmienky pre zlepšovanie zdravia a pohody európskych občanov, ako aj predchádzanie vplyvu takých prípadov náhleho zvýšenia koncentrácie znečisťujúcich látok, aké sa vyskytli v Londýne a Paríži. Je isté, že zníženie emisií znečisťujúcich látok z dopravy by pomohlo zlepšiť kvalitu ovzdušia najmä v mestských oblastiach.

Oveľa zložitejšia je situácia v oblasti hluku. Hluk predstavuje v Európe všadeprítomný znečisťujúci prvok a pokračujúci hospodársky rast, zvyšovanie priemyselnej výroby, ďalšia urbanizácia a súvisiace dopravné potreby budú stále ohrozovať kvalitu európskej zvukovej krajiny. Prejaví sa aj vplyv na zdravie Európanov. Najväčšou hrozbou bude hluk z cestnej dopravy a hluk spôsobený prevádzkou letísk bude naďalej negatívne ovplyvňovať životy obyvateľov v okolí. Dôležité je, aby sa zlepšilo vykazovanie hlučnosti, čo umožní získať úplnejšiu predstavu o vplyve hluku na zdravie. Odporúča sa, aby jednotlivé krajiny pokračovali v príprave protihlukových akčných plánov a aby sa zároveň zamerali na znižovanie hluku pri zdroji, čo je oveľa účinnejší spôsob riešenia daného problému.

 

Permalinks

Geographic coverage

Akcie dokumentu