ďalej
späť
body

Article

Ako vytvoriť ekologické mestá?

Zmeniť jazyk
Article Publikované 01. 09. 2014 Posledná zmena 05. 11. 2021
Photo: © Jacob Härnqvist, Asa Hellstrom
Viac než tri štvrtiny Európanov žijú v mestách a prímestských oblastiach. Všetko to, čo obyvatelia mesta vyrábajú, kupujú, konzumujú a vyhadzujú, spôsob, akým sa v meste presúvajú a kde žijú, má vplyv na životné prostredie. Zároveň spôsob, akým je vybudované mesto, ovplyvňuje spôsob života jeho obyvateľov. Spýtali sme sa Rolanda Zinkernagla z Malmö vo Švédsku na konkrétne opatrenia zamerané na udržateľnosť tohto mesta.

Čo robí mesto udržateľným?

Mestá sú centrá hospodárskej a sociálnej činnosti. Môžu rásť, môžu však aj upadať. Pokiaľ ide o udržateľnosť mesta, neexistuje jediné riešenie, ktoré by vyhovovalo všetkým mestám. Musia sa riešiť rôzne aspekty mestského života. Nie je to len o vytváraní plôch zelene, priťahovaní inovatívnych a ekologických podnikov a budovaní kvalitnej verejnej dopravy. Mesto treba vnímať ako celok spolu s pohodou jeho obyvateľov.

Malmö je priemyselné mesto s približne 300 000 obyvateľmi rôzneho pôvodu. V meste sa nachádzajú výškové budovy postavené v 60. rokoch, ako aj rodinné domy so záhradami. Nachádzajú sa tu aj nové štvrte, v ktorých sme sa snažili vybudovať mesto budúcnosti: uhlíkovo neutrálne, kompaktné, ekologické.

Po zavretí obrovskej lodenice na začiatku 80. rokov sa jeho populácia začala zmenšovať najmä v dôsledku vysokej miery nezamestnanosti. Chvíľu trvalo, kým sa podarilo napraviť negatívnu reputáciu tohto mesta na pozitívnu – príjemné prostredie pre život, priekopnícka politika v oblasti životného prostredia a informovanosti, ekologické a čisté mesto so spravodlivým obchodom atď.

Ako možno vytvoriť udržateľné mesto?

Mesto Malmö načrtlo svoje všeobecné environmentálne ciele v dlhodobom programe, ktorý schválilo celé politické spektrum. V environmentálnom programe sa uvádza, že mestská správa Malmö bude do roku 2020 klimaticky neutrálna a celé mesto bude využívať 100 % energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030. Existujú takisto ciele znížiť spotrebu energie na obyvateľa, ako aj emisie skleníkových plynov.

V environmentálnom programe sa plánuje aj udržateľnejšie využívanie zdrojov vrátane vody, pôdy a biodiverzity v meste, ako aj v širšej okolitej oblasti. Naším cieľom je vytvoriť príjemnejšie prostredie pre život pre každého, inými slovami, pomôcť vybudovať mesto budúcnosti.

Ako sa tieto ciele menia na konkrétne projekty?

Na základe environmentálneho programu Malmö schválilo akčné plány s konkrétnejšími cieľmi. Napríklad v jednom z cieľov v našom akčnom pláne sa stanovuje, že do roku 2015 by sa mal zo 40 % bioodpadu vyrábať bioplyn. Konkrétny cieľ, ako je tento, si vyžaduje opatrenia na všetkých úrovniach a vo všetkých fázach. Domácnosti musia triediť väčší podiel svojho odpadu. Orgány zodpovedné za odpadové hospodárstvo sa musia pripraviť na zber väčšieho množstva bioodpadu. A napokon na premenu čoraz väčšieho množstva bioodpadu na bioplyn potrebujeme nové rastliny alebo dodatočnú kapacitu pre existujúce rastliny.

Niektoré ciele, ako sú vyššia miera triedenia odpadu v domácnostiach, sa môžu dosiahnuť prostredníctvom informačných kampaní. Ostatné si môžu vyžadovať investície do infraštruktúry vrátane vozidiel na zber odpadu a elektrární.

Ako je to aj v tomto prípade, jeden konkrétny cieľ si vyžaduje zapojenie mnohých rozličných subjektov. Na to, aby bolo možné tieto projekty zrealizovať, sa nepretržite zapájame a musíme sa zapájať do dialógu s občianskou spoločnosťou, verejnými inštitúciami a súkromným sektorom. Mnohé z našich projektov sú financované EÚ.

Ako sa zapájajú miestni obyvatelia a čím prispievajú?

Kľúčovou súčasťou nášho environmentálneho programu je niečo, čo nazývame „jednoduchším spôsobom k správnej veci". Občanom chceme poskytnúť možnosť rozhodnúť sa pre udržateľnejšie alternatívy a umožniť im používať verejnú dopravu a zlepšené odpadové hospodárstvo.

Pokiaľ ide o zmenu správania, dôležité sú znalosti. Náš prístup spočíva v tom, že umožňuje miestnym obyvateľom robiť informované rozhodnutia. Čo znamená pre kvalitu ovzdušia a dopravu v meste ich rozhodnutie cestovať autom v porovnaní s použitím verejnej dopravy?

Jedným z našich cieľov je dosiahnuť, aby bolo mesto sociálne udržateľné a aby ľudia žijúci v rôznych častiach mesta medzi sebou viac komunikovali a spolupracovali. To zahŕňa vytvorenie miest a príležitostí pre obyvateľov Malmö, aby sa mohli stretávať, ako sú plochy zelene alebo festivaly. Tiež to prispieva k posilneniu pozitívneho obrazu mesta, ako aj k zlepšovaniu prostredia pre život.

Recycling boxes

(c) Daniel Skog

Ako dlho trvá pretvoriť mesto, ako je Malmö, na úplne udržateľné mesto?

Každé mesto začína od iného bodu. Závisí to od existujúcej infraštruktúry, politických priorít a cieľov Mesto Malmö má v porovnaní s väčšinou európskych miest výhodu. Táto perspektívna vízia sa uskutočňuje už od 90. rokov. V dôsledku toho máme časti mesta, ktoré boli postavené a vyvinuté v súlade s touto víziou.

Hovoríme tu o konkrétnych projektoch a konkrétnych problémoch, pričom lepšie chápeme úlohy, na ktorých v súčasnosti pracujeme. V istom zmysle patríme v Európe medzi priekopníkov.

Vo štvrtiach, v ktorých aktívne pôsobíme už 15 rokov, môžeme vidieť, že sa program začal rozvíjať. Realizácia niektorých projektov, ako je triedenie odpadu a recyklácia, môže trvať päť až desať rokov, zmena vnímania verejnosti však môže trvať aj celú generáciu. Iné prípady, vrátane prestavby existujúcich budov, môžu trvať oveľa dlhšie.

Prechod sa uskutočňuje malými krokmi. Verejné orgány zohrávajú určitú úlohu v uľahčovaní tohto prechodu nielen poskytovaním rámca, ale aj príkladným vedením.

Aké sú hlavné výzvy?

Podľa môjho názoru je najväčšou výzvou dlhodobé plánovanie; inými slovami – odklon od krátkodobého až strednodobého plánovania. Politici sú volení na štvorročné alebo päťročné funkčné obdobie a ich politické priority sa po voľbách alebo počas ich funkčného obdobia môžu zmeniť. To isté platí pre podniky. Investičné rozhodnutie závisí od toho, koľko môžu zarobiť a kedy sa investícia vráti. Ako som už spomenul, pokiaľ ide o budovanie udržateľných miest, v skutočnosti zohľadňujeme mnohé rozličné prvky.

Musíme plánovať a pripravovať sa v horizonte viac než piatich až desiatich rokov uvedenom v akčných plánoch. Napríklad budovy, ktoré budujeme v súčasnosti, budeme pravdepodobne využívať aj v roku 2100. Zohľadňujeme faktory, ako je budúca spotreba energie alebo využitie budov, keď ich navrhujeme? Musíme byť predvídaví aj flexibilní zároveň. Zatiaľ nemusia existovať jasné odpovede na tieto otázky, určite však stoja za zváženie.

Roland Zinkernagel

Roland Zinkernagel
Roland Zinkernagel pracuje na oddelení pre životné prostredie v meste Malmö.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu