ďalej
späť
body

Article

Prechod k ekologickému hospodárstvu

Zmeniť jazyk
Article Publikované 01. 09. 2014 Posledná zmena 05. 11. 2021
Photo: © Gülcin Karadeniz
Kvalita nášho života, zdravia a pracovných miest závisí od životného prostredia. Spôsob a tempo, akými využívame prírodné zdroje v súčasnosti, však ohrozujú našu pohodu a schopnosť prírody poskytnúť tieto zdroje v budúcnosti. Musíme zásadne zmeniť spôsob výroby, spotreby a života. Musíme ekologizovať naše hospodárstvo a tento prechod sa musí začať dnes.

Naša planéta má obmedzené množstvo zdrojov a v súčasnosti sa ťaží a využíva viac zdrojov, než planéta dokáže udržateľne poskytnúť. Prírodné zdroje zásobujú výrobu a spotrebu a vytvárajú bohatstvo a pracovné miesta, čím prispievajú ku kvalite života a k dobrým životným podmienkam.

Všetko okolo nás pochádza z prírody. Naše domovy, autá, bicykle, potraviny, oblečenie a energia boli, a aj sú, istým spôsobom súčasťou životného prostredia. Ťažíme suroviny, spracúvame ich a vytvárame spoločenstvá. Táto súvislosť so životným prostredím a závislosť od neho bola pre našu existenciu vždy zásadná.

Úroveň spotreby zdrojov má však aj negatívne stránky. V skutočnosti vyvíjame na životné prostredie taký tlak, že riskujeme oslabenie jeho kapacity poskytovať nám zdroje aj v budúcnosti.

Pri našich činnostiach sa do atmosféry uvoľňujú znečisťujúce látky a do oceánov sa dostávajú plasty. Naše ekosystémy sa menia rýchlejšie než kedykoľvek predtým až neprirodzeným tempom. V dôsledku intenzívnejšieho obchodovania sa objavujú nové druhy, ktoré môžu napadnúť celé ekosystémy. Zmena klímy mení formy výskytu zrážok. Úroda je čoraz neistejšia, čo spôsobuje zvyšovanie cien potravín. Je zjavné, že niektoré regióny a krajiny sú zraniteľnejšie. Niektoré environmentálne vplyvy, ako znečistené ovzdušie, ovplyvňujú každého, aj keď nie rovnakou mierou.

Budúcnosť nás naliehavo tlačí prijímať opatrenia dnes

Naša súčasná spotreba a výroba je už teraz, so 7 miliardami obyvateľov na našej planéte, neudržateľná. V prognózach sa uvádza, že do polovice storočia sa populácia zvýši na 9 miliárd obyvateľov, pričom miliardy z nich budú žiť v chudobe a usilovať sa o vyššiu životnú úroveň.

Naše využívanie zdrojov znehodnocuje a zmenšuje prírodný kapitál, ktorý bude dostupný na udržanie dobrých životných podmienok budúcich generácií. Prinajmenšom to znamená, že bude k dispozícii menšie územie a menej sladkej vody na osobu potrebných na výrobu potravín, ktoré budeme potrebovať.

Nato aby sme zabezpečili našu kvalitu života a dlhodobé dobré životné podmienky, musíme ekologizovať naše hospodárstvo a tento prechod sa musí začať dnes. Ako to však môžeme dosiahnuť? Ako premeníme naše hospodárstvo na také, ktoré bude zachovávať životné prostredie, a zároveň nám zabezpečí našu kvalitu života?

Podpora efektívneho využívania zdrojov v Európe

V prvom rade sa musia v našom hospodárstve začať efektívnejšie využívať zdroje. Z menšieho množstva budeme musieť účinne získavať viac. Množstvo zdrojov, ktoré ťažíme a využívame, budeme musieť obmedziť.

Hoci je dôležité obmedziť tok nových surovín do výrobného procesu a vytvoriť efektívnejšie výrobné procesy, je to len časť z celku. Takisto potrebujeme obmedziť materiálne straty a produkciu odpadu, ku ktorým dochádza počas výroby a spotreby.

Je možné zmeniť naše hospodárstvo, vyžaduje si to však opatrenia a odhodlanie v horizonte niekoľkých desaťročí. Európe sa zvýšením efektívneho využívania zdrojov podarilo dosiahnuť významné prínosy, je však potrebné urobiť viac.

Sú zavedené rozličné stratégie a právne predpisy EÚ, ako je Európa 2020 – hlavná iniciatíva „Európa efektívne využívajúca zdroje", rámcová smernica o odpadoch alebo 7. environmentálny akčný program, ktoré sa snažia začleniť udržateľnosť do kľúčových hospodárskych činností z hľadiska dlhodobého prechodu.

Kompletné vykonávanie týchto politík by poskytlo mnohé výhody. Na výrobu by sa používalo menej zdrojov, čo by pomohlo chrániť a zachovávať životné prostredie. Zároveň by hospodárstvo čerpalo výhody zo zásadnej inovácie a vyššej konkurencieschopnosti európskych spoločností.

Street market

(c) Gülcin Karadeniz

Obmedzenie plytvania

Zoberme si napríklad odpad z potravín. Odhaduje sa, že 30 % až 50 % potravín na celom svete skončí ako odpad. Iba v EÚ odhodíme takmer 90 miliónov ton potravín ročne, čo zodpovedá takmer 180 kg potravín na osobu.

Potravinami sa plytvá vo všetkých fázach reťazca výroby a spotreby potravín. Na každú nespotrebovanú potravinu plytváme energiou, vodou, prácou a pôdou použitou na jej výrobu. Skleníkové plyny a hnojivá uvoľňované do prírody prispievajú k poškodzovaniu životného prostredia.

Bolo by možné zmeniť potravinový systém a predísť odpadu z potravín spôsobom, ktorým by sa všetci spotrebitelia, supermarkety a výrobcovia potravín snažili vyrábať, predávať a kupovať iba potraviny, ktoré sa spotrebujú?

Bolo by možné použiť výrobky so skončenou životnosťou – zvyšky jedného výrobného procesu – ako vstupy do ďalšieho výrobného procesu? Bolo by možné vytvoriť cyklické hospodárstvo, ktoré by vytváralo čo najmenšiu stratu? Lepšie nakladanie s komunálnym odpadom svedčí o tom, že potenciálne prínosy z hospodárskeho aj environmentálneho hľadiska sú obrovské.

Ekologizácia celého hospodárstva – európskeho, ale hlavne globálneho – je zložitá úloha. Zahŕňa integráciu udržateľného využívania zdrojov do každého aspektu nášho života.

Projekty týkajúce sa ekologických inovácií, obnoviteľných zdrojov a výskumu vo všeobecnosti zohrávajú zásadnú úlohu pri navrhovaní lepších výrobkov a postupov aj pri obmedzovaní plytvania. Podnikateľská sféra v spolupráci s verejnými orgánmi a občianskou spoločnosťou by mohli vykonávať udržateľné riešenia, kým by sa nestali bežnými. Napríklad je možné vytvoriť systém, v ktorom sa budú výrobky, ako sú nástroje a autá, prenajímať alebo požičiavať namiesto toho, aby sme ich vlastnili? Systém, v ktorom by sme na naplnenie svojich potrieb potrebovali menej týchto výrobkov?

My, spotrebitelia...

Musíme vytvoriť hospodárstvo, ktoré efektívnejšie využíva zdroje a obmedziť množstvo odpadu, ktoré produkuje, resp. stratu, ktorú vytvára. Ekonómia nám ponúka isté nástroje na odhad nákladov a škôd a niekoľko návrhov ako zahrnúť problematiku životného prostredia do našich rozhodnutí týkajúcich sa hospodárstva. Takisto však potrebujeme viac inovácií, rozsiahlejší výskum a, samozrejme, dlhodobú perspektívu.

Ako spotrebitelia všetci zohrávame určitú úlohu pri podpore prechodu na ekologické hospodárstvo. Naše spotrebiteľské správanie je výrazne ovplyvnené ľuďmi z nášho okolia a spoločenskou situáciou, existujúcimi podnetmi a rozhodnutiami, ktoré môžeme urobiť. V priebehu histórie sa modely spotreby nepretržite vyvíjali. Túto pružnosť môžeme využiť vo svoj prospech a nasmerovať hospodárstvo k udržateľnosti.

Bez ohľadu na úroveň našich príjmov a na to, kde vo svete žijeme, naše zdravie a dobré životné podmienky závisia od životného prostredia. Každého z nás ovplyvní jeho rovnováha.

Vydanie Signálov z roku 2014 sa týmito otázkami zaoberá podrobnejšie.

Hans Bruyninckx

Hans Bruyninckx
výkonný riaditeľ

Permalinks

Geographic coverage

Tags

zahrnuté do: signals2014, circular economy
Akcie dokumentu