ďalej
späť
body

Article

Dublin rieši vplyvy znečistenia ovzdušia na zdravie

Zmeniť jazyk
Article Publikované 30. 05. 2013 Posledná zmena 21. 03. 2023
Photo: © The Science Gallery
Martin Fitzpatrick je vedúcim úradníkom pre environmentálne zdravie na jednotke monitorovania kvality ovzdušia a hluku mestskej rady v Dubline, v Írsku. Je tiež kontaktnou osobou pre pilotný projekt vedený Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre životné prostredie a Európskou environmentálnou agentúrou (EEA) so zameraním na zlepšenie zavádzania právnych predpisov týkajúcich sa ovzdušia. Spýtali sme sa ho, ako Dublin rieši zdravotné problémy spojené s nízkou kvalitou ovzdušia.

Čo ste urobili na zlepšenie kvality ovzdušia v Dubline a v Írsku?

Máme pocit, že sme na tom s riešením otázok týkajúcich sa kvality ovzdušia vo väčších obciach a mestách celkom dobre. Výborne to ilustruje jeden príklad: zákaz propagovania a predaja bitúmenového (alebo dymového) paliva v Dubline v roku 1990. Kolegovia zaoberajúci sa lekárskym výskumom sa pozreli na účinky tohto rozhodnutia a zaznamenali, že v Dubline sa každoročne od roku 1990 predišlo 360 zabrániteľným úmrtiam.

Stredne veľké mestá však majú stále nízku kvalitu ovzdušia a verejné orgány sa teraz zameriavajú na nové právne predpisy na riešenie tejto situácie tým, že chcú rozšíriť zákaz predaja bitúmenového paliva aj na malé mestá.

V Írsku je Odbor pre životné prostredie, komunitu a miestnu vládu oficiálnym orgánom, ktorý sa zaoberá kvalitou ovzdušia a súvisiacimi oblasťami. Pritom írska Agentúra pre ochranu životného prostredia koná ako funkčné krídlo tohto odboru. Medzi odborom a agentúrou sú jasne definované oblasti zodpovednosti so zreteľom na spôsoby, akými sa usmernenia pre príslušné politické oblasti postupujú na úroveň miestnych orgánov.

Pokiaľ ide o zdravie, akým výzvam čelí mestská rada v Dubline? Ako ich riešite?

Dublin je mikrokozmos iných veľkých miest v celej Európskej únii. Z hľadiska otázok, ktorými je potrebné sa zaoberať, tu existuje mnoho spoločných prvkov. Obezita, rakovina a srdcovo-cievne ochorenia sú hlavnými otázkami verejného zdravia v celej EÚ vrátane Írska.

Rada zaznamenala, že veľa práce, ktorú robí, je pre verejné zdravie dôležitá. Jedným príkladom, o ktorom si myslím, že stojí za povšimnutie, je projekt, v ktorom sme spojili kvalitu ovzdušia a účasť verejnosti. Projekt sa uskutočnil pred niekoľkými rokmi v spolupráci so Spoločným výskumným centrom EÚ. Tento projekt s názvom Projekt pre ľudí obehol šesť európskych miest a zameral sa na karcinogénnu látku znečisťujúcu ovzdušie — benzén. Po vnútroštátnej rozhlasovej relácii, na ktorú reagoval neočakávaný počet dobrovoľníkov, sme zmenili týchto ľudí na chodiace a hovoriace monitory o kvalite ovzdušia. Mali na sebe detektory benzénu, aby mohli monitorovať svoje vystavenie benzénu v jeden stanovený deň. Následne sme sa pozreli na úrovne kvality ovzdušia a na to, aký malo ich každodenné správanie vplyv na ich zdravie.

Všetci dobrovoľníci dostali spätnú väzbu týkajúcu sa ich výsledkov. Jednou vtipnou anekdotou v rámci tohto projektu bola triezvo konštatovaná rada: ak chcete znížiť vaše vystavenie sa chemickej látke polycyklického aromatického uhlíka spôsobujúceho rakovinu, nesmažte slaninu! Jeden dobrovoľník pracujúci za grilom na smaženie slaniny v miestnej kaviarni, mal skutočne vysoké úrovne vystavenia.

Závažná myšlienka tejto anekdoty je, že sa musíme pozerať na interakciu kombinácie látok znečisťujúcich vnútorné, ako aj vonkajšie prostredie.

Viete uviesť príklad írskej iniciatívy, ktorá pomohla zlepšiť kvalitu vnútorného ovzdušia?

Jeden príklad jasne vytŕča — zákaz fajčenia v roku 2004. Írsko bolo prvou krajinou na svete, ktorá zakázala fajčenie na pracoviskách. Tento zákaz nám umožnil zamerať sa na otázku vystavenia v pracovnom prostredí a zlepšiť pritom kvalitu ovzdušia.

V tejto súvislosti je zaujímavé, že jediným priemyselným odvetvím, ktoré utrpelo týmto zákazom, a čo by sa dalo pravdepodobne ťažko predvídať, bolo odvetvie chemického čistenia. Rozsah ich podnikania sa od roku 2004 kvôli zákazu fajčenia zmenšoval. Niekedy sa teda objavia vplyvy, s ktorými ste nepočítali.

Ako informuje vaša organizácia občanov?

Informovanie občanov je základná súčasť našich iniciatív a každodennej práce. Mestská rada v Dubline vypracúva výročné správy, ktoré obsahujú zhrnutie kvality ovzdušia za uplynulý rok. Všetky tieto správy sú uverejnené na internete. Írska Agentúra pre ochranu životného prostredia má okrem toho sieť monitorujúcu ovzdušie, prostredníctvom ktorej si vymieňa informácie s miestnymi orgánmi a občanmi.

Ďalším príkladom, ktorý je pre Dublin jedinečný, je projekt spustený tento rok s názvom Dublinked, v rámci ktorého sa zhromažďujú informácie zverejnené mestskou radou a umiestňujú sa na verejnej doméne. Môže ísť o údaje vyhotovené miestnymi úradmi, súkromnými spoločnosťami, ktoré poskytujú služby v meste, a obyvateľmi. V oznámení z roku 2009 Európska komisia poznamenáva, že opätovné využitie informácií o verejnom sektore má hodnotu 27 miliárd EUR. Je to jedna z iniciatív Mestskej rady na opätovné obnovenie hospodárstva.

Spolu s ostatnými európskymi mestami je Dublin zapojený do pilotného projektu o kvalite ovzdušia. Ako sa Dublin zapojil?

Mestská rada v Dubline sa zapojila na základe pozvania agentúry EEA a Európskej komisie. Projekt sme považovali za príležitosť na vzájomnú výmenu modelov osvedčených postupov a na to, aby sme zo vzájomnej výmeny získali príslušné skúsenosti.

Počas trvania projektu sme si všimli, aké pokrokové sú ostatné mestá v rozvíjaní zoznamov emisií a v tom, že majú model kvality ovzdušia pre svoje mesto. Pre mestskú radu v Dubline to teda bolo podnetom na to, aby sme v týchto úlohách pokročili. Následne sme mali pocit, že by sa nevyplatilo, ak by sa zoznamom emisií a vytváraním modelu kvality ovzdušia zaoberala iba rada. A tak sme si sadli spolu s írskou Agentúrou pre ochranu životného prostredia, aby sme zistili možnosti vytvorenia národného modelu, ktorý by sa mohol využiť aj na regionálnej úrovni. Následne sme sa dohodli na tom, že na ňom začneme pracovať.

Martin FitzpatrickMartin Fitzpatrick je vedúcim úradníkom pre environmentálne zdravie na jednotke monitorovania kvality ovzdušia a hluku mestskej rady v Dubline, v Írsku

Pilotný projekt zavádzania právnych predpisov týkajúcich sa ovzdušia

Cieľom pilotného projektu je, aby zúčastnené európske mestá lepšie pochopili silné stránky, výzvy a potreby miest so zreteľom na zavádzanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa kvality ovzdušia a témy súvisiace s kvalitou ovzdušia vo všeobecnosti. Projekt vedie Generálne riaditeľstvo Európskej Komisie pre životné prostredie spolu s Európskou environmentálnou agentúrou a spolu je do neho zapojených 11 miest (Antverpy, Berlín, Dublin, Madrid, Malmö, Miláno, Paríž, Ploješť, Plovdiv, Praha a Viedeň). Výsledky pilotného projektu budú zverejnené koncom roka 2013.

Ďalšie informácie