ďalej
späť
body

Article

Získavanie poznatkov o ovzduší

Zmeniť jazyk
Article Publikované 30. 05. 2013 Posledná zmena 11. 05. 2021
Photo: © Gülcin Karadeniz
Naše poznatky o znečistení ovzdušia a jeho chápanie sa každým rokom zlepšujú. Máme rozširujúcu sa sieť monitorovacích staníc, ktoré nás informujú o údajoch týkajúcich sa celého radu látok znečisťujúcich ovzdušie, doplnených o výsledky z modelov kvality ovzdušia. Teraz musíme zabezpečiť, aby sa vedecké poznatky a politika rozvíjali spoločne.

Je dôležité vedieť, čo sa deje v meste, na vidieku a vo svete, v ktorom žijeme...

Bianca Tabacaru, Rumunsko (ImaginAIR)

Stanice na monitorovanie ovzdušia, ktoré sú umiestnené blízko rušných ciest a v mestských oblastiach alebo vo verejných parkoch, si často ani nevšimneme. Tieto nezaujímavo vyzerajúce schránky však obsahujú zariadenie, ktoré pravidelne odoberá vzorky ovzdušia na mieste, kde sa nachádzajú, meria presné úrovne koncentrácie kľúčových látok znečisťujúcich ovzdušie, akými sú ozón a tuhé znečisťujúce častice, a automaticky posiela údaje do databázy. Zväčša je možný okamžitý online prístup k informáciám o odobratých vzorkách.

Monitorovanie ovzdušia v Európe

Kľúčovými látkami znečisťujúcimi ovzdušie sa zaoberá európske a vnútroštátne právo. V súvislosti s týmito znečisťujúcimi látkami sa v Európe založili rozsiahle monitorovacie siete na overenie skutočnosti, či je kvalita ovzdušia na rôznych miestach v súlade s rozličnými právnymi normami a zdravotnými usmerneniami. Tieto stanice zaznamenávajú a šíria merania v rôznej frekvencii v prípade množstvom látok znečisťujúcich ovzdušie vrátane oxidu siričitého, oxidu dusičitého, olova, ozónu, tuhých častíc, oxidu uhoľnatého, benzénu, prchavých organických zlúčenín a polycyklického aromatického uhľovodíka.

Európska environmentálna agentúra zhromažďuje merania týkajúce sa kvality ovzdušia z viac ako 7 500 monitorovacích staníc v Európe v databáze o kvalite ovzdušia s názvom AirBase. V tejto databáze sa ukladajú aj údaje z predchádzajúcich rokov (historické údaje).

Niektoré monitorovacie stanice merajú a podávajú správy o najnovších údajoch len s krátkym oneskorením (takmer v reálnom čase). Napríklad v roku 2010 až 2 000 staníc nepretržite meralo koncentrácie prízemného ozónu a o údajoch podávali správy každú hodinu. Takéto merania, ktoré sa uskutočňujú takmer v reálnom čase, sa môžu použiť v systémoch na upozorňovanie a výstrahu v prípade významných udalostí týkajúcich sa znečistenia.

Počet monitorovacích staníc v Európe za posledné desaťročie výrazne stúpol, predovšetkým tých, ktoré monitorujú kľúčové znečisťujúce látky. V roku 2001 podávalo správy o meraniach oxidu dusičitého len niečo vyše 200 staníc, pričom v roku 2010 podávalo správy 3 300 staníc v 37 európskych krajinách. V rovnakom období sa počet staníc podávajúcich správy o PM10 takmer strojnásobil, a tak sa dosiahol počet viac ako 3 000 staníc v 38 krajinách.

Nárast monitorovacej siete prispieva k našim poznatkom o kvalite ovzdušia a jeho porozumeniu. Keďže zakladanie nových monitorovacích staníc so zariadením využívajúcim najnovšiu technológiu je dosť nákladné, časť našich vedomostí čerpáme z iných zdrojov, akými sú satelitné snímky, odhady emisií veľkých priemyselných podnikov, modely kvality ovzdušia a hĺbkové štúdie o osobitných regiónoch, odvetviach alebo znečisťujúcich látkach.

Približne 28 000 priemyselných podnikov v 32 európskych krajinách podáva správy Európskemu registru uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (E-PRTR) — celoeurópskemu registru znečisťujúcich látok — o tom, koľko rôznych znečisťujúcich látok uvoľňujú do vody, pôdy a ovzdušia. Všetky tieto informácie sú dostupné verejnosti, ako aj politikom na internete.

Road transport

(c) Artens|Shutterstock

Zhromažďovanie informácií o kvalite ovzdušia a prístup k nim

Zhromažďovanie informácií, ktoré zbierame z týchto rôznych zdrojov, je náročné. Merania monitorovacích staníc sú miestne a časovo špecifické. Modely počasia, charakteristické vlastnosti krajiny, čas, deň alebo rok a vzdialenosť od zdrojov emisií — to všetko zohráva úlohu pri meraniach znečisťujúcich látok. V niektorých prípadoch, napríklad pri monitorovacích staniciach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti ciest, môže mať na namerané hodnoty vplyv aj vzdialenosť dokonca niekoľkých metrov.

Okrem toho sa používajú rozdielne metódy na monitorovanie a meranie tej istej znečisťujúcej látky. Úlohu zohrávajú aj iné faktory, napríklad nárast alebo odklonenie dopravy ovplyvnia namerané hodnoty, ktoré sa budú líšiť od hodnôt nameraných na tom istom mieste pred rokom.

Pri hodnotení kvality ovzdušia v určitej oblasti mimo monitorovacích staníc sa spoliehame na modely alebo na kombináciu modelov a meraní vrátane satelitných pozorovaní. Modelovanie kvality ovzdušia často prináša určitú neistotu, keďže v rámci modelov nemožno reprodukovať všetky komplexné faktory spojené s tvorbou, rozptyľovaním a usadzovaním znečisťujúcich látok.

Neistota je oveľa väčšia, pokiaľ ide o hodnotenie vplyvov vystavenia znečisťujúcim látkam na stanovenom mieste na zdravie. Monitorovacie stanice obyčajne merajú hmotu tuhých častíc v objeme vzduchu, ale nie nevyhnutne chemické zloženie častíc. Napríklad emisie z výfukov áut uvoľňujú priamo do ovzdušia čierny uhlík obsahujúci častice, ako aj plyny ako oxid dusičitý. Aby sme však mohli určiť spôsob, akým by mohlo byť ovplyvnené verejné zdravie, potrebujeme vedieť, aká presná zmes sa nachádza v ovzduší.

Technológia nám pomáha pri rozširovaní poznatkov o vzduchu, ktorý dýchame. Predstavuje základnú súčasť monitorovania a procesu podávania správ. Prostredníctvom najnovšieho rozvoja v rámci odvetvia informačných technológií môžu výskumníci a politici spracovať obrovské množstvá údajov v priebehu niekoľkých sekúnd. Mnohé verejné orgány tieto informácie sprístupňujú verejnosti prostredníctvom svojich internetových stránok, napríklad v Madride, alebo prostredníctvom nezávislých združení, ako je napríklad Airparif pre Paríž a širší región Île-de-France.

Agentúra EEA sa stará o verejné informačné portály týkajúce sa kvality a znečistenia ovzdušia. Historické údaje o kvalite ovzdušia uschované v databáze AirBase je možné zobraziť na mape, filtrovať podľa znečisťujúcej látky a roku a je možné ich stiahnuť.

Prístup k údajom meraným takmer v reálnom čase (ak sú k dispozícii), ktoré sa týkajú kľúčových znečisťujúcich látok, akými sú PM10, ozón, oxid dusičitý a oxid siričitý, je možný prostredníctvom portálu Eye on Earth AirWatch. Používatelia môžu v nástroji na prezeranie pridávať svoje osobné hodnotenia a pozorovania.

Analýza vyššej kvality

Technológia nám neumožnila len spracovanie väčšieho množstva údajov, ale pomohla nám aj zlepšiť kvalitu a presnosť našej analýzy. V súčasnosti môžeme súčasne analyzovať informácie o počasí, infraštruktúre cestnej dopravy, hustote obyvateľstva a emisiách znečisťujúcich látok z osobitných priemyselných podnikov spolu s meraniami z monitorovacích staníc a výsledkov modelov kvality ovzdušia. Pre niektoré regióny je možné porovnávať predčasné úmrtia spôsobené srdcovo-cievnymi a respiračnými ochoreniami s úrovňami znečistenia ovzdušia. Väčšinu z týchto premenných môžeme zapracovať do mapy Európy a vypracovať presnejšie modely.

Výskum ovzdušia sa neobmedzuje len na uvedené faktory. Marie-Eve Hérouxová z Regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu tvrdí: „Vedecká obec sa zaoberá aj rôznymi spôsobmi, ako rozličné opatrenia vplývajú na znečistenie ovzdušia. Existuje veľmi široký rad typov intervencií od regulačných opatrení po zmeny v modeloch a zdrojoch spotreby energie alebo zmeny v dopravných režimoch a v správaní ľudí.“

Hérouxová dodáva: „Všetky tieto skutočnosti sa skúmali a závery sú jasné: existujú opatrenia, ktorými možno znížiť úrovne znečistenia spôsobeného predovšetkým tuhými časticami. To naznačuje, ako môžeme v skutočnosti znížiť úmrtnosť zapríčinenú znečistením ovzdušia.“

Vďaka lepšiemu porozumeniu toho, ako látky znečisťujúce ovzdušie vplývajú na zdravie a životné prostredie, potom podporíme politický proces. Nové znečisťujúce látky, zdroje znečistenia a možné opatrenia na boj so znečistením ovzdušia sú známe a zahrnuté do právnych predpisov. Vzhľadom na to by možno bolo potrebné monitorovanie nových znečisťujúcich látok. Výsledkom je, že sa vďaka zhromaždeným údajom ďalej rozširujú naše vedomosti.

Napríklad v roku 2004 neboli v Európe žiadne monitorovacie stanice na priame podávanie správ o koncentrácii prchavých organických zlúčenín, ťažkých kovov alebo polycyklických aromatických uhľovodíkov do databázy AirBase, hoci sa merania uskutočňovali na miestnej a národnej úrovni. V roku 2010 meralo koncentrácie prchavých organických zlúčenín viac než 450 staníc, ťažkých kovov viac než 750 staníc a polycyklických aromatických uhľovodíkov viac než 550 staníc.

ImaginAIR: Pollution in my city

(c) Bianca Tabacaru, ImaginAIR/EEA

Vynára sa jasnejšia predstava

V rámci právnych predpisov týkajúcich sa ovzdušia sa obyčajne kladie dôraz na dosiahnutie cieľov v stanovenom časovom rámci. Predvídajú sa aj spôsoby monitorovania pokroku a overuje sa, či boli ciele splnené v rámci očakávaného časového rámca.

O politických cieľoch, ktoré sa stanovili pred desiatimi rokmi, by sme mohli mať dve rozdielne predstavy v závislosti od nástrojov, ktoré použijeme. Agentúra EEA sa zaoberala smernicou o národných emisných stropoch, ktorá bola prijatá v roku 2001 a ktorej predmetom bolo obmedzenie emisií štyroch látok znečisťujúcich ovzdušie do roku 2010, a hodnotila, či boli splnené ciele týkajúce sa znižovania eutrofizácie a okysľovania stanovené v smernici.

Na základe toho, čo sme vedeli v čase, keď bola smernica prijatá, sa zdalo, že cieľ na zníženie eutrofizácie bol splnený a riziko okysľovania sa významne znížilo. Na základe súčasných poznatkov, keď využívame aktuálnejšie nástroje, však tento obraz nie je až taký ružový. Eutrofizácia spôsobená znečistením ovzdušia je stále veľkým environmentálnym problémom a existuje oveľa viac oblastí, kde cieľ na zníženie okysľovania nebol splnený.

Tento rok si Európska únia stanovila za cieľ preskúmanie svojej politiky týkajúcej sa ovzdušia, ktorá bude riešiť nové ciele, ako aj časový rámec predĺžený do roku 2020 a na ďalšie obdobie. Európa bude spolu s vytváraním politiky týkajúcej sa ovzdušia pokračovať v investovaní do svojej vedomostnej základne.

Ďalšie informácie

Permalinks

Geographic coverage

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: air quality, air pollution
Akcie dokumentu