ďalej
späť
body

Article

Prepojenie vedy, politiky a verejnosti

Zmeniť jazyk
Article Publikované 29. 05. 2013 Posledná zmena 11. 05. 2021
Photo: © Tamas Parkanyi
Atmosféra, modely počasia a sezónne výkyvy sú už dlho predmetom fascinácie a skúmania. V 4. storočí p. n. l. boli v Aristotelovom spise Meteorológia zhrnuté postrehy tohto veľkého filozofa nielen o modeloch počasia, ale aj o vedách o Zemi vo všeobecnosti. Do 17. storočia predstavoval vzduch „prázdnotu“. Predpokladalo sa, že vzduch nemá hmotnosť, kým Galileo Galilei vedecky nedokázal opak.

Od čias priemyselnej revolúcie ľudská činnosť čoraz viac ovplyvňuje ekosystém Zeme. Jedným z dôsledkov ľudskej činnosti je znečistenie ovzdušia...

Tamas Parkanyi, Maďarsko (ImaginAIR)

Dnes máme oveľa komplexnejšie vedomosti o našej atmosfére a lepšie jej rozumieme. Dokážeme zakladať stanice na monitorovanie kvality ovzdušia a v priebehu niekoľkých minút môžeme na týchto miestach zistiť jeho chemické zloženie, ako aj spôsob, akým súvisia s dlhodobými trendmi. Máme tiež jasnejší prehľad o zdrojoch znečistenia ovzdušia, ktoré ovplyvňujú Európu. Dokážeme odhadnúť množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia z jednotlivých priemyselných podnikov. Vieme predpovedať a monitorovať prúdenie vzduchu a poskytnúť okamžitý a bezplatný prístup k týmto informáciám. Naše chápanie atmosféry a jej chemických interakcií zaznamenalo od čias Aristotela bezpochyby veľký posun.

Atmosféra je komplexná a dynamická. Vzduch prúdi po celom svete a rovnako aj znečisťujúce látky, ktoré sa v ňom nachádzajú. Emisie výfukových plynov v mestských oblastiach, lesné požiare, amoniak uvoľňovaný v poľnohospodárstve, uhoľné elektrárne na celom svete a dokonca aj sopečné erupcie ovplyvňujú kvalitu vzduchu, ktorý dýchame. V niektorých prípadoch sa zdroje znečisťujúcich látok nachádzajú tisíce kilometrov od miesta, kde vzniká škoda.

Takisto vieme, že nízka kvalita ovzdušia môže mať dramatický vplyv na naše zdravie a pohodu, ako aj na životné prostredie. Znečistenie ovzdušia môže spustiť a zhoršiť respiračné ochorenia, poškodiť lesy, okysliť pôdy a vodstvo, znížiť úrodnosť a spôsobovať rozožieranie budov. Rovnako možno pozorovať aj to, že mnohé látky znečisťujúce ovzdušie prispievajú k zmene klímy a zmena klímy ovplyvní kvalitu ovzdušia v budúcnosti.

Corn

(c) Gülçin Karadeniz

Politiky zmenili kvalitu ovzdušia, ale...

Vďaka narastajúcemu množstvu vedeckých dôkazov, požiadaviek verejnosti a celého radu právnych predpisov sa kvalita európskeho ovzdušia za posledných 60 rokov výrazne zlepšila. Koncentrácie mnohých látok znečisťujúcich ovzdušie, vrátane oxidu siričitého, oxidu uhoľnatého a benzénu, sa podstatne znížili. Koncentrácie olova prudko klesli pod limity stanovené právnymi predpismi.

Napriek takýmto úspechom Európa stále nedosiahla kvalitu ovzdušia predpovedanú v právnych predpisoch, alebo akú by si želali občania. Tuhé znečisťujúce častice a ozón sú dnes dve najdôležitejšie znečisťujúce látky v Európe predstavujúce závažné riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Súčasné právne predpisy a opatrenia týkajúce sa kvality ovzdušia sú zamerané na špecifické odvetvia, procesy, palivá a znečisťujúce látky. Niektoré z týchto zákonov a opatrení obmedzujú množstvo znečisťujúcich látok, ktoré môžu krajiny vypúšťať do atmosféry. Cieľom ostatných opatrení je znížiť mieru vystavenia obyvateľstva zdraviu škodlivým úrovniam znečisťujúcich látok tým, že sa nimi obmedzujú vysoké koncentrácie — množstvo určitej znečisťujúcej látky v ovzduší na stanovenom mieste a v stanovenom čase.

Veľký počet krajín EÚ nedosahuje svoje emisné ciele v prípade jednej alebo viacerých látok znečisťujúcich ovzdušie (predovšetkým oxidy dusíka), na ktoré sa vzťahujú právne predpisy. Koncentrácie takisto predstavujú problém. Mnohé mestské oblasti zápasia s úrovňami tuhých znečisťujúcich častíc, oxidu dusičitého a hladinami prízemného ozónu, ktoré sú vyššie ako prahové hodnoty stanovené právnymi predpismi.

Potrebujeme ďalšie zlepšenia

Z nedávnych prieskumov verejnej mienky vyplýva, že európska verejnosť má jasné obavy, pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia. Takmer jeden z piatich Európanov uvádza, že trpí respiračnými problémami, z ktorých nie všetky sú bezpodmienečne spojené s nízkou kvalitou ovzdušia. Štyria z piatich si myslia, že EÚ by mala navrhnúť dodatočné opatrenia na riešenie problémov kvality ovzdušia v Európe.

A traja z piatich sa necítia dostatočne informovaní o otázkach týkajúcich sa kvality ovzdušia vo svojej krajine. V podstate, napriek významným zlepšeniam za posledné desaťročia, si iba 20 % Európanov myslí, že kvalita ovzdušia sa zlepšila. Viac ako polovica Európanov si v skutočnosti myslí, že kvalita ovzdušia sa za posledných 10 rokov zhoršila.

Informovanie o otázkach kvality ovzdušia je zásadné. Nielenže sa tým môže posilniť naše chápanie súčasného stavu ovzdušia v Európe, ale môže to pomôcť aj pri znižovaní vplyvov vystavenia vysokým úrovniam znečistenia ovzdušia. Pre niektorých ľudí, ktorých rodinní príslušníci trpia respiračnými alebo srdcovo-cievnymi ochoreniami, by mohli byť informácie o úrovniach znečistenia ovzdušia v ich meste alebo skutočnosť, že by mali prístup k presným a včasným informáciám, súčasťou ich najdôležitejších denných priorít.

People on the street

(c) Valerie Potapova | Shutterstock

Potenciálne výhody opatrení sú významné

Tento rok Európska únia začne pripravovať budúcu politiku týkajúcu sa ovzdušia. Nie je to jednoduchá úloha. Na jednej strane si to vyžaduje minimalizovanie vplyvov znečisťovania ovzdušia na verejné zdravie a životné prostredie. Odhady nákladov na tieto vplyvy sú zarážajúco vysoké.

Na druhej strane — neexistujú jednoduché a rýchle riešenia zlepšujúce kvalitu ovzdušia. Z dlhodobého hľadiska bude potrebné riešiť množstvo rozličných znečisťujúcich látok pochádzajúcich z rôznych zdrojov. Rovnako si to vyžaduje štruktúrovanejší posun v našom hospodárstve smerom k udržateľnej spotrebe a výrobe.

Vedecké poznatky dokazujú, že aj veľmi malé zlepšenia v kvalite ovzdušia, predovšetkým vo vysoko znečistených oblastiach, majú pozitívne prínosy pre zdravie a ich výsledkom sú ekonomické úspory. Tieto výhody zahŕňajú: vyššiu kvalitu života pre občanov, ktorí trpia menej na ochorenia súvisiace so znečisťovaním; vyššiu produktivitu vyplývajúcu z menšieho počtu dní práceneschopnosti a nižšie náklady spoločnosti na lekársku starostlivosť.

Veda nám taktiež hovorí, že prijímanie opatrení na znižovanie znečistenia ovzdušia môže mať viacnásobné výhody. Napríklad niektoré skleníkové plyny sú bežné látky znečisťujúce ovzdušie. Zabezpečenie toho, aby politiky týkajúce sa klímy a ovzdušia boli vzájomne výhodné, by mohlo pomôcť v boji proti zmene klímy a súčasne zlepšiť kvalitu ovzdušia.

Zlepšenie vykonávania právnych predpisov týkajúcich sa ovzdušia predstavuje ďalšiu príležitosť na zlepšenie kvality ovzdušia. Zavádzanie politiky do praxe a riešenie každodenných výziev, ktoré vyplývajú z nízkej kvality ovzdušia, vykonávajú v mnohých prípadoch miestne a regionálne orgány. Sú to často verejné orgány nachádzajúce sa najbližšie k ľudom zasiahnutým znečistením ovzdušia. Miestne orgány majú bohaté informácie a konkrétne riešenia na podnikanie krokov v súvislosti so znečistením ovzdušia v danej oblasti. Spojenie týchto miestnych orgánov s cieľom zdieľať výzvy, nápady a riešenia je zásadne dôležité. Prinesie im to nové nástroje na dosiahnutie cieľov stanovených v právnych predpisoch, lepšie informovanie občanov a napokon zníženie vplyvov znečistenia ovzdušia na zdravie.

V súčasnosti čelíme výzve, ako máme pokračovať v tom, aby sa naše rastúce poznatky o ovzduší odzrkadlili v lepšej politike a lepších zdravotných výsledkoch. Aké kroky môžeme podniknúť na zníženie vplyvu znečistenia ovzdušia na zdravie a životné prostredie? Ktoré najlepšie možnosti máme k dispozícii? A ako sa k nim dostaneme?

Práve v takýchto chvíľach musia vedec, politik a občan úzko spolupracovať s cieľom vyriešiť tieto otázky, aby sme mohli pokračovať v zlepšovaní kvality ovzdušia v Európe.

prof. Jacqueline McGladeová
výkonná riaditeľka EEA

Permalinks

Geographic coverage

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: air quality, air pollution
Akcie dokumentu