ďalej
späť
body

Article

Život v konzumnej spoločnosti

Zmeniť jazyk
Article Publikované 22. 06. 2012 Posledná zmena 11. 05. 2021
Photo: © Thinkstock
Desaťročia pomerne stabilného rastu v Európe zmenili spôsob nášho života. Vyrábame a spotrebovávame viac tovaru a služieb. Viac cestujeme a žijeme dlhšie. Vplyvy našich hospodárskych aktivít doma i v zahraničí na životné prostredie sú však čoraz väčšie a viditeľnejšie. Keď sa právne predpisy v oblasti životného prostredia vykonávajú dôkladne, prinášajú výsledky v praxi. Keď sa pozrieme na to, čo sa zmenilo za posledných dvadsať rokov, môžeme vôbec konštatovať, že robíme všetko, čo je v našich silách?

Keď sa Carlos Sánchez v roku 1989 narodil, v madridskej metropolitnej oblasti žilo takmer 5 miliónov obyvateľov. Carlosova rodina žila v dvojizbovom byte v centre mesta, auto síce nemali, ale mali televíziu.

Carlosova rodina nebola jedinou španielskou rodinou, ktorá v tom čase nemala auto. V roku 1992, šesť rokov po vstupe do Európskej únie, v Španielsku bolo 332 osobných automobilov na 1 000 obyvateľov. V roku 2009, takmer o dve desaťročia neskôr, auto vlastnilo 480 Španielov z 1 000, čo bolo mierne nad priemerom Európskej únie.

Keď mal Carlos päť rokov, Sánchezovci kúpil byt v susedstve a spojili oba dohromady. Keď mal osem rokov, kúpili si svoje prvé auto, bolo však z druhej ruky.

Starnutie spoločnosti

Nemenia sa len naše spôsoby dopravy. Mení sa aj naša spoločnosť. Počet narodených detí na 1 ženu sa až na niekoľko výnimiek podstatne nezmenil v krajinách EÚ, pokiaľ ide o údaje, ktoré sa vzťahujú na posledných 20 rokov. Španielske ženy mali v roku 1992 v priemere 1,32 detí a v roku 2010 tento počet mierne stúpol na 1,39, čo je hlboko pod všeobecne uznávanou úrovňou 2,1 dieťaťa na 1 ženu potrebnou na obnovu obyvateľstva. Celková miera pôrodnosti v EÚ-27 bola v roku 2009 približne 1,5.

Napriek tomu počet obyvateľov EÚ rastie, hlavne vďaka prisťahovalectvu. Žijeme tiež dlhšie a lepšie. V roku 2006 bola predpokladaná dĺžka života pri narodení v EÚ u mužov 76 rokov a u žien 82 rokov. Koncom októbra 2011 počet obyvateľov na svete dosiahol 7 miliárd. Aj napriek poklesu pôrodnosti v posledných dvoch desaťročiach sa očakáva ďalší rast svetovej populácie až do roku 2100, keď sa populácia stabilizuje a dosiahne počet okolo 10 miliárd obyvateľov.

Miera urbanizácie má tiež vzostupný trend. V mestských oblastiach žije teraz viac ako polovica svetovej populácie. V Európskej únii žijú asi tri štvrtiny populácie v mestských oblastiach. Tieto vplyvy vidno aj v mnohých európskych mestách vrátane Madridu. Populácia v aglomerácii Madridu v roku 2011 dosiahla počet 6,3 milióna.

Pestujeme naše potraviny na petrochemických hnojivách a pesticídoch. Väčšina našich stavebných materiálov – cement, plasty a podobne – je vyrobených z fosílnych palív, ako aj väčšina našich farmaceutických produktov. Naše oblečenie sa väčšinou vyrába z petrochemických syntetických vlákien. Od fosílnych palív závisí aj naša doprava, energia, teplo, svetlo. Celú civilizáciu sme vybudovali na exhumovaných karbónových usadeninách z obdobia karbónu.
… budúce generácie, ktoré budú žiť o päťdesiattisíc rokov neskôr … nás pravdepodobne budú charakterizovať ako ľudí fosílnych palív a toto obdobie ako karbónovú éru tak, ako my nazývame dávne obdobia ako doba bronzová a železná.

Jeremy Rifkin, predseda Nadácie pre ekonomické trendy a poradca Európskej únie. Výňatok z jeho knihy „Tretia priemyselná revolúcia“.

Rast sa prejavuje všade

Coyright: Stockxpert.comV týchto posledných dvoch desaťročiach Španielsko sprevádzal, podobne ako mnoho iných európskych krajín, stabilný hospodársky rast, zvýšené príjmy a až donedávna to vyzeralo, že v tejto krajine došlo k skutočnému vyriešeniu problému s nezamestnanosťou. Hospodársky rozvoj podporovali ľahko dostupné úvery – verejné aj súkromné – hojnosť surovín a prílev prisťahovalcov zo Strednej a Južnej Ameriky a Afriky.

Keď sa Carlos narodil, okrem niekoľkých vzájomne prepojených IT sietí, internet (ako ho dnes poznáme) neexistoval. Mobilné telefóny boli vzácne, boli nepohodlné na prenášanie a pre väčšinu ľudí boli finančne nedostupné. Online komunity a sociálne siete boli čosi neslýchané. Pre mnohé komunity na celej planéte „technológia“ znamenala spoľahlivé zásobovanie elektrinou. Telefón bol drahý a nie vždy dostupný. Dovolenku v zahraničí si mohli dovoliť len niektorí vyvolení.

Napriek niekoľkým krízam v posledných 20 rokoch ekonomika Európskej únie vzrástla o 40 % s mierne vyšším priemerom v krajinách, ktoré vstúpili do Európskej únie v rokoch 2004 a 2007. V prípade Španielska obzvlášť významnou hnacou silou bolo stavebníctvo spojené s cestovným ruchom. V ostatných európskych krajinách boli taktiež v pozadí hospodárskeho rastu určité sektory, ako napríklad služby a spracovateľský priemysel.

Dnes žije Carlos so svojimi rodičmi na rovnakej adrese. Každý z nich má auto a mobilný telefón. Životný štýl rodiny Sanchezovej nie je podľa európskych noriem neobvyklý.

Väčšia globálnej stopa

Vplyv Európy na životné prostredie rástol súbežne s hospodárskym rastom v Európe i vo svete. Obchod pomáhal pri upevňovaní prosperity v Európe aj v rozvojových krajinách, ako aj pri šírení vplyvov našich aktivít na životné prostredie.

V hmotnostnom vyjadrení Európska únia v roku 2008 doviezla šesťkrát viac materiálov, než vyviezla. Tento rozdiel je dôsledkom takmer výhradne vysokej úrovne dovozu palivových materiálov a produktov ťažobného priemyslu.

Politika funguje, ak je dobre navrhnutá a správne sa realizuje

Svet si začal uvedomovať naliehavú potrebu riešiť otázky v oblasti životného prostredia dávno pred uskutočnením Samitu Zeme v Riu v roku 1992. Právne predpisy v oblasti životného prostredia EÚ sa začali prijímať na začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia a skúsenosti ukázali, že ich účinné vykonávanie sa vypláca.

Napríklad smernica EÚ o vtákoch (1979) a smernica o biotopoch (1992) poskytujú právny rámec pre chránené oblasti Európy. Európska únia v súčasnosti vymedzila v rámci svojej sústavy na ochranu prírody Natura 2000 viac než 17 % svojej rozlohy a viac než 160 000 km2 na mori. Aj keď mnohé európske druhy a biotopy sú ešte stále ohrozené, sústava Natura 2000 je významným krokom správnym smerom.

Ďalšie politiky v oblasti životného prostredia tiež mali pozitívny vplyv na životné prostredie Európy. Kvalita okolitého ovzdušia sa v posledných dvoch desaťročiach vo všeobecnosti výrazne zlepšila. Diaľkové znečisťovanie ovzdušia a niektoré miestne látky znečisťujúce ovzdušie ďalej vplývajú na naše zdravie. Kvalita európskych vôd sa tiež výrazne zlepšila vďaka európskym právnym predpisom, ale väčšina znečisťujúcich látok uvoľnených do ovzdušia, vody a pôdy ťažko zmizne. Naopak tieto látky sa hromadia.

Európska únia tiež začala odstraňovať väzbu medzi hospodárskym rastom a emisiami skleníkových plynov. Globálne emisie však aj naďalej rastú, čo prispieva ku koncentrácii oxidu uhličitého v atmosfére a oceánoch.Podobný trend je aj vo využívaní materiálov.

Copyright: ThinkstockEurópska ekonomika vyrába viac s menším vstupom zdrojov. Stále však využívame oveľa viac zdrojov, než nám európsky kontinent a moria môžu poskytnúť. EÚ stále vytvára veľké množstvá odpadu, rastie však podiel recyklácie a opätovného používania.

Žiaľ, keď sa snažíme vyriešiť jeden problém v oblasti životného prostredia, zistíme, že environmentálne otázky nemožno riešiť izolovane a po jednom. Musia sa začleniť do hospodárskych politík, územného plánovania, politiky rybného hospodárstva, poľnohospodárskej politiky a pod.

Čerpanie vody, napríklad, má vplyv na kvalitu a množstvo vody pri zdroji a po prúde. V dôsledku poklesu množstva vody pri zdroji z dôvodu vyššieho čerpania sa znečisťujúce látky vypúšťané do vody menej riedia a ich negatívny vplyv na druhy závislé od tohto vodného útvaru sa zvyšuje. Aby sme dokázali naplánovať a dosiahnuť významné zlepšenie kvality vody, musíme v prvom rade riešiť dôvody čerpania vody.

Zmena po malých krokoch

Aj napriek chýbajúcim poznatkom z trendov v oblasti životného prostredia v súčasnosti vyplýva rozhodná a naliehavá potreba prijímania opatrení so zapojením tvorcov politík, podnikov i občanov. Podľa scenára, v ktorom sa bude podnikať ako obvykle, bude globálne odlesňovanie pokračovať kritickým tempom a priemerné globálne teploty by sa mohli do konca storočia zvýšiť až o 6,4 °C. Zvýšenie hladiny morí ohrozí jeden z našich najcennejších zdrojov – zem – na nízko položených ostrovoch a v pobrežných oblastiach.

Medzinárodné rokovania trvajú často celé roky, pokým sa dosiahne dohoda a začne sa realizovať. Dobre navrhnuté vnútroštátne právne predpisy, ak sú vykonávané v plnom rozsahu, fungujú, limitované sú však geopolitickými hranicami. Mnohé otázky v oblasti životného prostredia nie sú ohraničené štátnymi hranicami. V konečnom dôsledku vplyvy odlesňovania, znečistenie ovzdušia a odpadky v mori môžeme pocítiť my všetci.

Trendy a postoje možno meniť – krok za krokom. Vieme veľmi dobre, ako sme na tom boli pred 20 rokmi a ako sme na tom dnes. Nedá sa použiť zázračné riešenie, ktoré napraví všetky naše ekologické problémy okamžite, ale máme predstavu, vlastne súbor predstáv, nástrojov a politík, ktoré nám pomôžu pri premene nášho hospodárstva na ekologické hospodárstvo. Máme možnosť chopiť sa príležitosti a začať budovať v nasledujúcich 20 rokoch trvalo udržateľnú budúcnosť.

Copyright: EEA/Ace&Ace

Chopiť sa príležitosti

Vedieť sa chopiť príležitosti, ktorá stojí pred nami, závisí od nášho všeobecného povedomia. Vytvoriť dostatočnú hybnú silu na zmenu spôsobu, akým žijeme, sa dá len vtedy, keď pochopíme, čo je v stávke. Povedomie narastá, vždy to však nestačí. Ekonomická neistota, strach z nezamestnanosti a obavy o zdravie každodenne ovládajú naše mysle. Nie je tomu inak ani v prípade Carlosa a jeho priateľov, najmä v súvislosti s ekonomickými turbulenciami v Európe.

Jeho starosti sa točia nielen okolo biológie, ktorú študuje, a možností budúceho zamestnania, ale znepokojuje ho aj to, že si nie je istý, či si jeho generácia uvedomuje problémy v oblasti životného prostredia v Európe a vo svete. Ako obyvateľ mesta však uznáva, že generácia jeho rodičov mala užší vzťah k prírode, keďže vo väčšine rodín aspoň jeden z rodičov vyrastal na vidieku. Aj potom, čo sa presťahovali do mesta za prácou, si udržiavali bližší vzťah k prírode.

Copyright: Gülcin KaradenizCarlos asi nikdy nebude mať podobný vzťah k prírode, ale rád robí aspoň niečo – na univerzitu chodí na bicykli. Dokonca aj svojho otca presvedčil, aby chodil do práce na bicykli.

Skutočnosťou je, že všetko, aj riešenie ekonomickej neistoty, zdravie, kvalita života a dokonca aj boj s nezamestnanosťou, závisí od zabezpečenia zdravej planéty. Rýchle čerpanie našich prírodných zdrojov a ničenie ekosystémov, ktoré sú pre nás také prospešné, len ťažko zaistia pre Carlosa alebo jeho generáciu bezpečnú a zdravú budúcnosť. Ekologické nízkouhlíkové hospodárstvo je stále najlepšou a najživotaschopnejšou možnosťou na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej prosperity v dlhodobom horizonte.

Ďalšie informácie

Permalinks

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: consumption
Akcie dokumentu