ďalej
späť
body

Article

Cesta ku globálnej udržateľnosti

Zmeniť jazyk
Article Publikované 22. 06. 2012 Posledná zmena 11. 05. 2021
Photo: © Thinkstock
Štyri desaťročia riadenia v oblasti životného prostredia nám pomohli vybudovať inštitúcie, ktoré nám pomáhajú lepšie porozumieť problémom životného prostredia a riešiť ich. Dvadsať rokov po Samite Zeme v roku 1992 sa svetoví vedúci predstavitelia stretnú opäť v Riu de Janeiro, aby obnovili globálny záväzok k ekologickému hospodárstvu a zlepšili globálne riadenie.

Prvýkrát sa medzinárodné spoločenstvo stretlo na Konferencii OSN o životnom prostredí človeka (Štokholm, 1972), aby spoločne posúdilo globálne životné prostredie a potreby v oblasti rozvoja. Program OSN pre životné prostredie (UNEP), ktorý v roku 2012 oslávi svoje 40. výročie, bol vytvorený po tejto konferencii, ako aj ministerstvá životného prostredia v mnohých krajinách na celom svete.

Trvalo udržateľný rozvoj predstavuje pre mnohých ľudí mnohoraké veci. V jednej významnej definícii z roku 1987 sa však opisuje ako: „Rozvoj, ktorý uspokojuje potreby súčasnosti bez ohrozenia schopnosti budúcich generácií uspokojovať svoje vlastné potreby.” (Správa Brundtlandovej komisie s názvom Naša spoločná budúcnosť.) Tieto potreby neznamenajú len ekonomické záujmy, ale aj environmentálne a sociálne základy, na ktorých stojí globálna prosperita.

V júni 1992 sa v meste Rio de Janeiro stretli predstavitelia prijímajúci rozhodnutia zo 172 krajín na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji. Ich posolstvo bolo jasné: „potrebné zmeny by sa dali dosiahnuť jedine zmenou našich postojov a správania“. Samit v roku 1992 bol zlomový tým, že sa problematika životného prostredia a rozvoja pevne začlenila do oblasti verejného života.

Samit Zeme položil základy pre mnohé významné medzinárodné dohody o životnom prostredí:

 • Agenda 21 – akčný plán trvalo udržateľného rozvoja,
 • Deklarácia o životnom prostredí a rozvoji prijatá v Riu,
 • Vyhlásenie o zásadách lesného hospodárstva,
 • Rámcový dohovor OSN o zmene klímy,
 • Dohovor OSN o biologickej diverzite,
 • Dohovor OSN o boji proti dezertifikácii.

Presne dvadsať rokov po historickom samite v Riu sa svet opäť schádza, aby prediskutoval a rozhodol, ako ďalej postupovať. Samit Zeme 2012 bude štvrtým samitom tohto druhu a predstavuje ďalší míľnik v medzinárodnom úsilí o dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja. Hlavnými bodmi programu sú tzv. ekologické hospodárstvo a globálne riadenie životného prostredia.

Hovorím za viac než polovicu svetovej populácie. Sme mlčiaca väčšina. Poskytli ste nám miesto v tejto sále, ale naše záujmy sa neriešia. Čo je potrebné pre účasť v tejto hre? Lobisti? Vplyv podnikov? Peniaze? Rokujete celý môj život. Za celý ten čas si neplníte záväzky, nedosahujete ciele a porušujete sľuby.

Anjali Appadurai, študent vysokej školy v meste Atlantic, ktorý 9. decembra 2011 v Durbane (Južná Afrika) prehovoril v mene mládežníckych mimovládnych organizácií.
Záverečný deň konferencie OSN o zmene klímy.

Neexistuje žiadna rýchla a jednoduchá cesta k dosiahnutiu udržateľnosti. Prechod si vyžaduje kolektívne úsilie zo strany tvorcov politík, podnikov i občanov. Niekedy je potrebné, aby tvorcovia politík poskytli stimuly na podporu inovácií alebo podporu podnikov šetrných k životnému prostrediu.

Prínosom spotrebiteľov by bola ochota znášať ďalšie náklady spojené s udržateľnejšími výrobnými postupmi a zvyšovanie nárokov na výrobcov svojich obľúbených značiek alebo výber udržateľnejších produktov. Firmy môžu rozvíjať postupy čistej výroby a vyvážať ich do celého sveta.

Zložité problémy, zložité riešenia

Zložitosť našich rozhodovacích štruktúr na celosvetovej úrovni odráža zložitosť, ktorú nachádzame v životnom prostredí. Medzi právnymi predpismi, iniciatívami súkromného sektora a spotrebiteľskými preferenciami sa ťažko hľadá rovnováha. Rovnako ťažko sa hľadá „správna úroveň“, na ktorú je potrebné sa zamerať – od miestnej až po globálnu.

Environmentálna politika je účinnejšia, keď sa o nej rozhoduje, a keď sa vykonáva na rôznych úrovniach a „správna úroveň“ sa mení v závislosti od problému. Pozrime sa na také vodné hospodárstvo. Sladká voda je miestny zdroj, ktorý je citlivý na globálne tlaky.

Copyright: Thinkstock

Napríklad vodné hospodárstvo v Holandsku majú na starosti miestne orgány, podlieha však vnútroštátnym a európskym právnym predpisom. Holandské vodné hospodárstvo musí riešiť nielen miestne problémy ale aj to, čo sa deje v krajinách ležiacich proti prúdu. Keďže sa očakáva, že v dôsledku globálneho otepľovania sa zvýšia hladiny morí, znamená to, že je potrebné, aby to holandské vodohospodárske úrady začali zohľadňovať pri svojom plánovaní.

Väčšina existujúcich globálnych politík a inštitúcií vrátane programu UNEP bola vytvorená z toho dôvodu, že riešenia problémov na miestnej alebo vnútroštátnej úrovni boli nedostatočné, a že od koordinácie na globálnej alebo medzinárodnej úrovni sa očakávali lepšie výsledky. Program UNEP bol sformulovaný po Štokholmskej konferencii, keďže sa účastníci dohodli na tom, že niektoré otázky v oblasti životného prostredia by sa dali lepšie riešiť na celosvetovej úrovni.

Potreba obnoviť záväzok

Copyright: ShutterstockGlobálny obchod nám dnes zabezpečuje paradajky a banány počas celého roka, ako aj produkty, v ktorých sú sústredené zložky z okolitého sveta. Táto prepojenosť prináša mnoho výhod, môže však znamenať aj riziká. Znečistenie, ktoré zapríčinil niekto iný, môže skončiť v našom vlastnom dvore. Táto prepojenosť znamená, že nemôžeme ignorovať našu zodpovednosť za ochranu globálneho životného prostredia.

Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC) patril k jednému z úspechov Samitu Zeme v Riu v roku 1992. Jeho cieľom je stabilizovať emisie skleníkových plynov, ktoré prispievajú k zmene klímy. Úspech mnohých medzinárodných dohôd, ako napríklad UNFCCC, závisí od záväzku zúčastnených strán. Žiaľ, ak sa zapojí len obmedzený počet krajín, vtedy to pravdepodobne nepostačí na ochranu životného prostredia, dokonca ani keď si v plnom rozsahu osvoja zásady ekologického hospodárstva.

Tohtoročný samit ponúka príležitosť na obnovenie globálneho záväzku k udržateľnosti. My všetci, občania, spotrebitelia, vedci, obchodní lídri, tvorcovia politík, musíme prevziať zodpovednosť za svoje činy – a aj za svoju nečinnosť.

Výňatok z Deklarácie o životnom prostredí a rozvoji prijatej v Riu

Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji, 3. – 14. júna 1992, Rio de Janeiro, Brazília

 • Zásada 1: Ľudské bytosti stoja v centre záujmu o trvalo udržateľný rozvoj. Majú právo na zdravý a produktívny život, ktorý je v súlade s prírodou.
 • Zásada 2: V súlade s Chartou OSN a so zásadami medzinárodného práva majú štáty zvrchované právo využívať svoje vlastné zdroje podľa svojej politiky v oblasti životného prostredia a rozvoja a zároveň sú zodpovedné za zaistenie, aby činnosti, ktoré spadajú pod ich jurisdikciu alebo kontrolu, nepoškodzovali životné prostredie iných štátov alebo území, ktoré nespadajú pod ich štátnu jurisdikciu.
 • Zásada 3: Právo na rozvoj musí byť naplánované tak, aby vyváženým spôsobom spĺňali rozvojové a environmentálne potreby súčasných a budúcich generácií.
 • Zásada 4: V záujme dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja tvorí ochrana životného prostredia neoddeliteľnú súčasť procesu rozvoja a nemôže byť chápaná izolovane.
 • Zásada 5: Všetky štáty a všetky národy spolupracujú na základnej úlohe – odstránení chudoby, čo je neodmysliteľným predpokladom trvalo udržateľného rozvoja, a to tak, aby sa zmenšovali rozdiely v životnej úrovni, a aby sa viac vychádzalo v ústrety potrebám väčšiny ľudí na svete.

Ďalšie informácie

Permalinks

Temporal coverage

Topics

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: sustainability
Akcie dokumentu