ďalej
späť
body

Hlavné posolstvo: K poklesu svetových zásob prírodných zdrojov už dochádza. Väčšie a bohatšie svetové populácie s rastúcou spotrebou budú mať väčší dopyt po mnohých veciach vrátane potravín, vody a energie. V dôsledku zvyšujúceho sa dopytu a klesajúcej ponuky je možné, že svetový boj o prírodné zdroje sa v budúcnosti zosilní. Zdroj: SOER 2010: tematické hodnotenie – spotreba a životné prostredie

Prečo sú zdroje pre vás dôležité?

Bezpečný prístup k zdrojom je pre Európu zásadný. Európa je pomerne chudobná na zdroje a mnohé musí dovážať. Platí to hlavne vzhľadom na predpokladaný pokračujúci rast dopytu po energii a zdrojoch potrebných na moderné technologické riešenia.

Suroviny (napríklad nerastné látky): Narastajúci dlhodobý nedostatok nerastných látok a kovov môže viesť k tomu, že Európa sa bude musieť vrátiť ku zdrojom, ktorých ťažba sa doposiaľ považovala za neekonomickú. Rozširovanie ťažby má niekoľko vplyvov na životné prostredie vrátane zmeny krajiny, znečistenia vody a tvorby odpadu. Horšia kvalita nerastných látok môže znamenať, že využívanie týchto zdrojov bude energeticky menej účinné.

Prírodné zdroje (napríklad potravinárske plodiny): Väčšia a bohatšia populácia v roku 2050 znamená, že sa dvojnásobne zvýši dopyt po poľnohospodárskej produkcii. To by mohlo mať dopady z hľadiska straty prírodných ekosystémov, poškodzovania ekosystémových služieb vrátane cyklu uhlíka a vody a dopady na poskytovanie potravín a organických materiálov.

Graf 3: Zmena výmery poľnohospodárskej pôdy

Svetová populácia môže v nasledujúcich desaťročiach významne rásť a s rastom bohatstva dochádza v strave k posunu od obilnín k mäsu. Má to značné následky na využívanie pôdy a prírodné ekosystémy.

Viac informácií sa nachádza na webovej stránke: Globálne megatrendy: klesajúce zásoby prírodných zdrojov (Global megatrends: decreasing stocks of natural resources): www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Graf 3: Zmena výmery poľnohospodárskej pôdy

Permalinks

Akcie dokumentu