Mnohí Európania sú naďalej vystavení škodlivým látkam znečisťujúcim ovzdušie

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 24. 09. 2012 Posledná zmena 03. 06. 2016
Takmer tretina obyvateľov európskych miest je vystavená nadmerným koncentráciám tuhých častíc (PM) v ovzduší. Tuhé častice patria z hľadiska škodlivosti pre ľudské zdravie k najzávažnejším látkam znečisťujúcim životné prostredie, pretože prenikajú do citlivých častí dýchacej sústavy. EÚ dosiahla v uplynulých desaťročiach pokrok pri znižovaní úrovne látok, ktoré spôsobujú acidifikáciu ovzdušia. Z novej správy, ktorú dnes uverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA), však vyplýva, že v mnohých európskych regiónoch pretrvávajú problémy s koncentráciou PM v ovzduší a prízemným ozónom.

 Image © glamismac

V mnohých krajinách sú koncentrácie týchto látok ešte stále nad právnymi a odporúčanými limitmi, ktoré sa stanovili s cieľom chrániť zdravie európskych občanov. Znečistené ovzdušie vskutku skracuje dĺžku ľudského života – v najznečistenejších mestách a regiónoch približne o dva roky.

Jacqueline McGlade, výkonná riaditeľka EEA

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik vyhlásil: „Táto správa nám v príhodný čas pripomína, aká dôležitá je kvalita vzduchu pre zdravie našich občanov.“ Preto by som chcel, aby sme rok 2013 vyhlásili za „rok ovzdušia“, a preto sa zameriam na sprísnenie našich právnych predpisov o kvalite vzduchu, aby sme sa mohli pustiť do riešenia problémov, ktoré správa identifikovala.“

Profesorka Jacqueline McGlade, výkonná riaditeľka EEA, dodala: „Vďaka politike Európskej únie sa v uplynulom desaťročí podarilo znížiť emisie mnohých látok znečisťujúcich ovzdušie, ale môžeme dosiahnuť viac. V mnohých krajinách sú koncentrácie týchto látok ešte stále nad právnymi a odporúčanými limitmi, ktoré sa stanovili s cieľom chrániť zdravie európskych občanov. Znečistené ovzdušie vskutku skracuje dĺžku ľudského života – v najznečistenejších mestách a regiónoch približne o dva roky."

EEA vo svojej správe „Kvalita vzduchu v Európe – správa za rok 2012“ preskúmala účinky vystavenia látkam znečisťujúcim ovzdušie na občanov a zachytila momentálny stav kvality ovzdušia v Európe. Účelom správy je podporiť vypracovanie účinnejších politík zameraných na čistotu ovzdušia.

Kľúčové zistenia

  • Tuhé častice (PM) predstavujú najvážnejšie zdravotné riziko spojené so znečistením ovzdušia v EÚ, ktoré môže viesť k predčasným úmrtiam. V správe sa odhaduje, že v roku 2010 bolo celkovo 21 % obyvateľov miest vystavených vyššej koncentrácii PM než sú najprísnejšie - denné - limity v EÚ stanovené v záujme ochrany zdravia. Do 30 % obyvateľov miest bolo vystavených jemnejším časticiam PM2,5, ktorých koncentrácia prekračovala (menej prísne) ročné limity EÚ. Podľa referenčných hodnôt Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktoré sú ešte prísnejšie než limity v právnych predpisoch EÚ, bolo 81 % resp. 95 % obyvateľov miest vystavených koncentráciám PM, ktoré prekračovali referenčné hodnoty stanovené s cieľom ochrany ľudského zdravia. Tieto údaje zdôrazňujú naliehavosť plánovanej revízie právnych predpisov o ovzduší.
  • Ozón (O3) môže spôsobovať respiračné problémy a mať za následok predčasné úmrtia. V roku 2010 bolo až 97 % obyvateľov miest v EÚ, teda veľmi vysoké percento, vystavených koncentráciám O3, ktoré presahovali referenčné hodnoty WHO. 17 % obyvateľov bolo vystavených koncentráciám presahujúcim cieľovú hodnotu EÚ pre O3. V roku 2009 bolo 22 % ornej pôdy v Európe vystavených škodlivým koncentráciám O3, ktoré viedli k stratám v poľnohospodárskom sektore.
  • Oxid dusičitý (NO2) je hlavnou príčinou eutrofizácie (nadmerného rastu rastlín a rias vo vodách) a acidifikácie, a prispieva aj k tvorbe PM a O3. V roku 2010 bolo 7 % Európanov obývajúcich mestá vystavených úrovni NO2, ktorá presahovala hraničné hodnoty EÚ. Vnútroštátne emisie oxidov dusíka v mnohých európskych krajinách sú naďalej nad úrovňou stropov stanovených v právnych predpisoch EÚ a v dohodách Spojených národov.
  • Benzo(a)pyrén (BaP) je karcinogén. Podstatná časť mestskej populácie v EÚ (20 – 29 % v období 2008 až 2010) bola vystavená koncentráciám presahujúcim cieľové hodnoty v EÚ, ktoré sa musia dosiahnuť do roku 2013. Nárast emisií BaP v Európe v uplynulých rokoch je preto znepokojujúci.
  • Pri oxide siričitom (SO2) sa zaznamenal veľký úspech: jeho emisie sa v uplynulých rokoch výrazne znížili vďaka právnym predpisom EÚ, v ktorých sa vyžaduje používanie technológií na filtráciu výfukových plynov a nižší obsah síry v palivách. Rok 2010 bol prvým rokom, keď mestskí obyvatelia EÚ neboli vystavení hladinám SO2, ktoré by prekračovali limity EÚ.
  • Koncentrácie oxidu uhoľnatého, benzénu a ťažkých kovov (arzén, kadmium, nikel, olovo) v ovzduší sú v EÚ vo všeobecnosti nízke, lokálne a sporadické, len ojedinele sa vyskytujú prípady presiahnutia limitov a cieľových hodnôt stanovených v právnych predpisoch EÚ.

Ďalšie kroky

EEA v uplynulých rokoch každoročne uverejňovala informácie o emisiách znečisťujúcich životné prostredie a o emisiách presahujúcich stropy stanovené v smernici o národných emisných stropoch (NEC). Koncom tohto roka uverejní retrospektívnu analýzu toho, či sa podarilo dosiahnuť ciele v oblasti zdravia a životného prostredia vytýčené v smernici NEC.

Európska komisia pripravuje preskúmanie legislatívy EÚ týkajúcej sa ovzdušia spoločne so zainteresovanými stranami a osobitný dôraz bude pritom v roku 2013 klásť na politiky boja proti znečisteniu ovzdušia.

Súvislosti

Zlá kvalita vzduchu môže spôsobovať srdcové ochorenia, respiračné problémy, rakovinu pľúc, ťažkosti s dýchaním a iné ochorenia. Niektoré látky znečisťujúce prostredie môžu mať za následok eutrofikáciu, znížené poľnohospodárske výnosy, spomalený rast lesov a rovnako aj vplyv na klímu. Emisie viacerých látok znečisťujúcich prostredie sa v uplynulých rokoch podarilo znížiť, v dôsledku čoho sa v určitých oblastiach zaznamenalo zlepšenie kvality vzduchu. Nie vo všetkých prípadoch sa však zaznamenal aj zodpovedajúci pokles koncentrácie látok znečisťujúcich atmosféru. Pretrvávajúce problémy s kvalitou vzduchu si vyžadujú ďalšie úsilie pri redukovaní emisií viacerých látok znečisťujúcich prostredie.

Viac informácií nájdete na stránkach

 

Akcie dokumentu
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás