ďalej
späť
body
Infografika — 11. 03. 2015
Naša infografika poskytujú vizuálne prezentácie v otázkach týkajúcich sa životného prostredia v Európe.
Infographic Ako spolu súvisia životné prostredie, kvalita ľudského života a zdravie? — 12. 03. 2015
Prírodné zdroje zabezpečujú výrobu a spotrebu a vytvárajú bohatstvo a pracovné miesta, čím prispievajú ku kvalite nášho života ako aj k celkovej životnej úrovni. Úroveň našej spotreby zdrojov však ničí schopnosť našich ekosystémov zabezpečiť tieto zdroje v budúcnosti.
Infographic object code Ako môžeme vytvoriť obehové hospodárstvo, v ktorom sa efektívne využívajú zdroje? — 11. 03. 2015
V súčasnosti využívame viac zdrojov, ako je naša planéta schopná v danom čase vyprodukovať. Musíme obmedziť množstvo odpadov, ktoré produkujeme, a množstvo materiálu, ktorý ťažíme.
Infographic Ako ovplyvňujú životné prostredie potraviny, ktoré kupujeme, jeme alebo nejeme? — 12. 03. 2015
Skôr než si sadneme k prestretému stolu, musia sa potraviny vyprodukovať, spracovať, zabaliť, previezť a distribuovať. Na každý krok sú potrebné zdroje, pričom vzniká viac odpadu a znečistenia.
Infographic Aké sú príčiny vzniku odpadu z potravín v Európe? — 12. 03. 2015
Približne jedna tretina potravín vyrobených vo svete sa pokazí alebo vyhodí. Odpad z potravín predstavuje veľkú stratu iných zdrojov, ako sú pôda, voda, energia a práca.
Infographic Toky odpadov v Európe — 12. 03. 2015
V EÚ-28 a Nórsku sa v roku 2010 vyprodukovalo spolu približne 2 500 miliónov ton odpadu. Uvádzame prehľad o tom, odkiaľ odpad pochádzal a čo obsahoval.
Infographic application/x-troff-me Aký podiel komunálneho odpadu recyklujeme? — 12. 03. 2015
Veľkú časť odpadov, ktoré vyhadzujeme, je možné recyklovať. Recyklácia prospieva životnému prostrediu tým, že odpad nekončí na skládkach a tým, že poskytuje suroviny na výrobu nových produktov. Recyklácia tiež dokáže podnietiť inovácie a vytvoriť pracovné miesta.
Infographic Ako môžeme znížiť produkciu odpadu a lepšie ho využívať? — 12. 03. 2015
Najlepší spôsob ako znížiť vplyv odpadu na životné prostredie je v prvom rade predísť jeho vzniku. Mnohé veci, ktoré vyhadzujeme, sa môžu znova použiť a z iných sa zase môžu recykláciou získať suroviny.
Infographic Aké sú zdroje a vplyvy odpadu v moriach? — 12. 03. 2015
Narastajúce množstvo odpadu končí vo svetových oceánoch a poškodzuje zdravie ekosystémov, spôsobuje úhyn zvierat a ohrozuje ľudské zdravie. Riešenie spočíva v predchádzaní vzniku odpadu a lepšom odpadovom hospodárstve na pevnine.
Infographic Európska klíma sa mení — 15. 10. 2015
Meniaca sa klíma ovplyvní takmer všetky aspekty nášho života. Intenzívnejšie a častejšie zrážky v mnohých častiach Európy budú znamenať časté a vážne povodne. Na iných miestach Európy, vrátanejužnej Európy, povedú vyššie teploty a menší objem zrážok k tomu, že mnohé oblasti môžu čeliť suchám.
Infographic Sme pripravení na zmenu klímy? — 15. 10. 2015
Zmena klímy má rozmanité vplyvy na zdravie, ekosystémy a hospodárstvo. Je veľmi pravdepodobné, že v najbližších desaťročiach sa prehĺbia. Ak sa dopady zmeny klímy nebudú riešiť, môžu nás vyjsť veľmi draho, a to z hľadiska zhoršenia zdravia, nežiaduceho vplyvu na ekosystémy i škôd na majetku a infraštruktúre.
Infographic Octet Stream Zmena klímy a moria — 15. 10. 2015
Zmena klímy spôsobuje otepľovanie oceánov, acidifikáciu morského prostredia a zmenu zrážkových režimov. Tieto faktory spolu s ľudskými aktivitami v morskom prostredí vedú k strate biodiverzity v oceánoch.
Infographic object code Zmena klímy a poľnohospodárstvo — 15. 10. 2015
Poľnohospodárstvo prispieva k zmene klímy a zároveň je touto zmenou ovplyvnené. EÚ musí znížiť emisie skleníkových plynov z poľnohospodárstva a prispôsobiť systém výroby potravín tak, aby sa dokázal vyrovnať so zmenou klímy. Na výrobu a spotrebu potravín v EÚ, ktorá čelí rastúcemu celosvetovému dopytu a súťaži o zdroje, sa treba pozerať v širších súvislostiach spájajúcich poľnohospodárstvo, energetiku a potravinovú bezpečnosť.
Infographic Pôda a zmena klímy — 15. 10. 2015
Pôda je dôležitou a často podceňovanou súčasťou klimatického systému. Po oceánoch predstavuje druhú najväčšiu zásobáreň uhlíka, tzv. zachytávač. Obnova pôdnych ekosystémov a ich udržateľné využívanie v mestských a vidieckych oblastiach môže pomôcť zmierniť dopady zmeny klímy ako aj prispôsobiť sa jej.
Infographic Zmierňovanie zmeny klímy — 15. 10. 2015
Úsilie Európskej únie zamerané na zníženie emisií skleníkových plynov prináša výsledky. Európska únia predpokladá, že dosiahne svoj jednostranný cieľ znížiť emisie o 20 % (v porovnaní s úrovňou z roku 1990) skôr než v stanovenej lehote roku 2020. Okrem toho má v úmysle znížiť domáce emisie aspoň o 40 % do roku 2030 a do roku 2050 ďalej dekarbonizovať svoje hospodárstvo. EÚ v súčasnosti vypúšťa približne 10 % globálnych emisií skleníkových plynov.
Infographic Druhy palív a emisie skleníkových plynov — 09. 11. 2016
Dopyt po preprave úzko súvisí s hospodárskou činnosťou: v obdobiach rastu sa zvyšuje výkon hospodárstva, prepravuje sa viac tovaru a cestuje viac ľudí. Vplyv dopravy na ľudské zdravie, životné prostredie a zmenu klímy úzko súvisí s výberom paliva. Dnes sú k dispozícii čisté alternatívne palivá vrátane elektriny a môžu vytvoriť životaschopnú alternatívu benzínu alebo nafty. Pri voľbe vhodnosti určitého druhu paliva zohráva úlohu dĺžka cesty.
Infographic Emisie a efektívnosť vozidiel — 09. 11. 2016
Najvýznamnejší zdroj znečistenia ovzdušia súvisiaci s dopravou predstavuje cestná doprava poháňaná fosílnym palivom. Každé vozidlo uvoľňuje znečisťujúce látky z viacerých zdrojov.
Infographic C source code header Vystavenie znečisteniu ovzdušia v mestách — 09. 11. 2016
Mnohí Európania sú vystavení škodlivej úrovni znečistenia ovzdušia. Až 30 % Európanov žijúcich v mestách je vystavených takým úrovniam látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré prekračujú európske normy kvality ovzdušia. Približne 98 % Európanov žijúcich v mestách je vystavených takým úrovniam látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré sa považujú za škodlivé pre zdravie podľa prísnejších usmernení Svetovej zdravotníckej organizácie.
Infographic Hluk v Európe — 09. 11. 2016
Hluk predstavuje rastúce nebezpečenstvo pre životné prostredie, ktoré vychádza z viacerých zdrojov. Nepriaznivé účinky hluku sa prejavujú na pohode vystavených obyvateľov, na zdraví a rozšírení voľnej prírody, ako aj na školskom prospechu detí.
Infographic Octet Stream Ciele EÚ v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov — 09. 11. 2016
Bolo stanovených niekoľko cieľov EÚ na zníženie vplyvu európskej dopravy na životné prostredie v Európe vrátane skleníkových plynov. Ciele sektora dopravy sú súčasťou celkového cieľa EÚ znížiť emisie skleníkových plynov o 80 – 95 % do roku 2050.
Infographic Teplotná inverzia zadržiava znečisťujúce látky na úrovni terénu — 09. 11. 2016
K smogovým situáciám dochádza častejšie pri teplotnej inverzii. V dlhých obdobiach vysokého tlaku v zimných mesiacoch slnečné žiarenie dosahuje zem a zohrieva ju. Keď v noci nie je oblačnosť, zem rýchlo stratí teplo a vzduch sa pri kontakte so zemou ochladzuje. Teplejší vzduch stúpa a funguje ako pokrievka: drží chladnejší vzduch bližšie pri zemi. Znečisťujúce látky vrátane látok z cestnej dopravy sa držia spolu so vzduchom, takže sa stále viac zvyšuje znečistenie úrovne ovzdušia, ktorá je najbližšie pri zemi. Pretrváva to, kým sa nezmenia prevažujúce poveternostné podmienky.

Permalinks

Akcie dokumentu