Právne upozornenie

Stránka Posledná zmena 24. 07. 2017

Ak sa neuvádza inak, opakované použitie obsahu webových stránok Európskej environmentálnej agentúry (EEA) , ktoré sú vlastníctvom agentúry EEA  a ktoré má právo používať, je bezplatné na komerčné alebo nekomerčné účely za predpokladu uvedenia zdroja a reprodukcie celého prvku. Na opakované použitie určitých údajov sa môžu vzťahovať rôzne podmienky. V takom prípade sa k danému prvku pripája označenie autorských práv alebo iná poznámka o špecifických podmienkach, ktoré sa naň vzťahujú.

Politika agentúry EEA v oblasti opakovaného použitia sa riadi smernicou 2003/98/ES Európskeho parlamentu a Rady o opakovanom použití informácií verejného sektora v celej Európskej únii a rozhodnutím Komisie z 12. decembra 2011 o opakovanom použití dokumentov Komisie.

Agentúra EEA nepreberá žiadnu zodpovednosť ani záväzok za opakované použitie obsahu dostupného na svojich webových stránkach.

Logo agentúry je majetkom agentúry EEA a je zapísané v organizácii WIPO (Svetová organizácia duševného vlastníctva). Reprodukovať ho môžu médiá na novinárske účely, na všetky iné použitia je však nevyhnutné získať predchádzajúci súhlas agentúry EEA. Logo nie je možné orezávať ani upravovať spôsobom, ktorý nie je v súlade so spôsobom podrobne uvedeným v dizajn manuáli agentúry EEA. Logá s možnosťou prevzatia v rôznych formátoch a jazykoch sa nachádzajú na tejto stránke.

Ak máte otázky o opakovanom použití obsahu webovej stránky agentúry EEA, obráťte sa na nás na adrese copyrights@eea.europa.eu alebo nám napíšte na adresu Mt Ove Caspersen, EEA, Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Tel.: +45 33 36 71 00, Fax: +45 33 36 71 99.

Geographic coverage

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100