ďalej
späť
body

Novinky

Nový Prehliadač kvality ovzdušia európskych miest vám umožní kontrolovať úrovne znečistenia ovzdušia v mieste vášho bydliska

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 24. 06. 2021 Posledná zmena 19. 10. 2021
4 min read
Photo: © Ula Peiciute on Flickr
Znečistenie ovzdušia je v mnohých európskych mestách vážnym problémom, ktorý predstavuje vysoké zdravotné riziko. Európska environmentálna agentúra (EEA) dnes spustila Prehliadač kvality ovzdušia európskych miest. Vďaka tomuto prehliadaču máte teraz možnosť skontrolovať kvalitu ovzdušia za posledné dva roky v meste v ktorom žijete, a porovnať ju s inými európskymi mestami.

V novom Prehliadači kvality ovzdušia európskych miest sú mestá zoradené od najčistejšieho po najznečistenejšie, a to na základe priemernej hladiny jemných prachových častíc, (PM2.5), za posledné dva kalendárne roky. 

V rokoch 2019 až 2020 boli tromi najčistejšími mestami v Európe z hľadiska kvality ovzdušia Umeå vo Švédsku, Tampere vo Fínsku a Funchal v Portugalsku. Tri najviac znečistené boli Nowy Sacz v Poľsku, Cremona v Taliansku a Slavonski Brod v Chorvátsku. 

Z 323 miest zaradených do prehliadača je kvalita ovzdušia v 127 mestách klasifikovaná ako dobrá. To znamená, že zodpovedá smerniciam Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre  ochranu zdravia pred dlhodobým vystavením PM2.5, keďže je ich hodnota nižšia než 10 mikrogramov na meter kubický vzduchu (10 μg/m3). 

Európska únia v rámci opatrení na zabezpečenie čistého ovzdušia v Európe stanovila ročný limit pre hodnoty jemných prachových častíc na PM2.5  25 μg/m3. Prehliadač hodnotí dlhodobú kvalitu ovzdušia ako veľmi zlú, ak je hladina jemných prachových častíc PM2.5  na úrovni 25 μg/m3 alebo vyššia. Do tejto kategórie spadá päť miest v Poľsku, Chorvátsku a Taliansku. 

Jemné prachové častice sú látky znečisťujúce ovzdušie s najväčším vplyvom na zdravie, v súvislosti s predčasnými úmrtiami a chorobami. Prehliadač poskytuje informácie o dlhodobej kvalite ovzdušia v každom meste. Dlhodobé vystavenie jemným prachovým časticiam PM2.5 spôsobuje srdcovo-cievne a respiračné ochorenia. 

Hoci sa kvalita ovzdušia v Európe za posledné desaťročie výrazne zlepšila, EEA v najnovšom výročnom hodnotení kvality ovzdušia zistila, že vystavenie jemným prachovým časticiam spôsobilo v roku 2018 v 41 európskych krajinách približne 417 000 predčasných úmrtí.

Hoci sa kvalita ovzdušia v posledných rokoch výrazne zlepšila, hladina znečistenia ovzdušia je v mnohých európskych mestách naďalej vysoká. Prehliadač kvality ovzdušia európskych miest umožňuje občanom jednoduchým spôsobom zistiť, ako je na tom ich mesto v porovnaní s inými. Poskytuje konkrétne a miestne informácie, ktoré môžu občanom pomôcť vyzvať ich miestne orgány k riešeniu týchto problémov. Toto nám všetkým pomôže dosiahnuť ciele EÚ pre nulové znečistenie.

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA

 

 


Ako prehliadač funguje

Prehliadač poskytuje údaje o úrovniach jemných prachových častíc vo vyše 300 mestách v členských krajinách EEA. Využíva údaje, ktoré EEA oznámili jej členské štáty podľa smerníc EÚ o kvalite okolitého ovzdušia. Údaje pochádzajú z pozemných meraní PM2.5, ktoré vykonalo vyše 400 monitorovacích staníc v mestských a prímestských oblastiach. Tieto stanice poskytujú ucelený obraz o vystavení obyvateľstva znečisteniu ovzdušia. 

Hodnoty a klasifikácie sú založené na ročnej priemernej koncentrácii jemných prachových častíc PM2.5 za posledné dva kalendárne roky, zistenou použitím aktuálnych údajov za posledný rok a overenými údajmi o kvalite ovzdušia za predposledný rok. V tabuľke sú európske mestá zoradené podľa priemerných úrovní jemných prachových častíc za posledné dva úplné kalendárne roky. EEA do tohto nástroja v budúcnosti začlení aj ďalšie látky, ktoré významne znečisťujú ovzdušie. 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), zaviedla smernice pre ochranu zdravia pred dlhodobým vystavením jemným prachovým časticiam s hodnotou 10 mikrogramov na meter kubický vzduchu (10 μg/m3). Európska únia stanovila ročný limit pre hodnoty jemných prachových častíc PM2.5  na 25 μg/m3, v rámci opatrení na zabezpečenie čistého ovzdušia v Európe. 

Prehliadač klasifikuje úroveň kvality ovzdušia ako: 

  • dobrú v prípade úrovne jemných prachových častíc nižšej ako je ročná odporúčaná hodnota Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), 10 μg/m3,
  • miernu v prípade úrovne častíc od 10 do nižšej než 15 μg/m3,
  • nízku v prípade úrovne častíc od 15 do nižšej než 25 μg/m3 a
  • veľmi nízku v prípade častíc na úrovni rovnakej alebo vyššej ako je limit Európskej únie, 25 μg/m3.

Upozorňujeme, že v prehľade nie sú zahrnuté všetky mestá. Súbor údajov zahŕňa mestá, ktoré sú súčasťou mestského auditu Európskej komisie, a ktoré majú viac ako 50 000 obyvateľov. Zahrnuté nie sú mestá, ktoré nemajú mestské alebo prímestské monitorovacie stanice, a ani tie, v prípade ktorých sa údaje z týchto monitorovacích staníc vzťahujú na menej ako 75 % dní v kalendárnom roku.

Ďalšie produkty EEA týkajúce sa kvality ovzdušia 

Ak chcete zistiť aktuálne informácie o kvalite ovzdušia vo svojom meste, navštívte Európsky index kvality ovzdušia. V indexe sa uvádzajú informácie o kvalite ovzdušia za posledné dva dni a 24-hodinová prognóza, spolu so zdravotnými odporúčaniami pre krátkodobé vystavenie znečisteniu ovzdušia. Uvádza širšiu škálu látok znečisťujúcich ovzdušie, vrátane tuhých častíc, oxidu dusičitého, oxidu siričitého a ozónu. 

Viac informácií o vplyve znečistenia ovzdušia na zdravie v Európe nájdete tu. 

Najnovšiu výročnú správu Európskej environmentálnej agentúry o kvalite ovzdušia v Európe si môžete prečítať tu.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu