ďalej
späť
body

Novinky

Hodnotenie „výborná kvalita vody“ získalo viac než 85 % lokalít na kúpanie v Európe

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 06. 06. 2019 Posledná zmena 10. 12. 2019
5 min read
Photo: © Peter Kristensen, EEA
Podľa aktuálnej ročnej správy o kvalite vody na kúpanie dosiahlo vyše 85 % vôd na kúpanie v Európe pri minuloročnom monitorovaní hodnotenie EÚ „výborná“. Znamená to, že spĺňajú najprísnejšie kvalitatívne normy na čistotu vody. Dnes uverejnené výsledky poskytujú dobrý prehľad, kde možno toto leto nájsť lokality s najkvalitnejšou vodou. Z

Naša správa potvrdzuje, že úsilie členských štátov počas uplynulých 40 rokov, predovšetkým pri úprave odpadovej vody, sa vypláca. V súčasnosti väčšina Európanov profituje z výbornej kvality vôd na kúpanie. Je to však len jeden z mnohých prvkov. Ak chceme dosiahnuť lepší stav morí, jazier a riek, musíme riešiť celý rad problémov, od znečistenia plastmi po ochranu morských druhov.

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA

Z tohtoročnej správy Európskej komisie a Európskej environmentálnej agentúry (EEA) vyplýva, že prevažná väčšina, konkrétne 95,4 % z 22 831 lokalít s vodou na kúpanie monitorovaných v 28 členských štátoch EÚ spĺňa minimálne požiadavky na kvalitu ukotvené v pravidlách EÚ. Okrem toho správa zahŕňa aj 300 lokalít monitorovaných v Albánsku a Švajčiarsku.

Podiel lokalít, ktoré spĺňajú najprísnejšie normy a dosiahli hodnotenie „výborná“, mierne narástol z 85,0 % v roku 2017 na 85,1 % minulý rok. Počet lokalít, ktoré dosiahli hodnotenie „dostatočná“ mierne klesol z 96 % v roku 2017 na 95,4 % v roku 2018. Dôvodom je prevažne skutočnosť, že sa otvorili nové lokality na kúpanie, za ktoré ešte nie sú dostupné súbory údajov za štyri kúpacie sezóny, čo je podľa smernice podmienkou klasifikácie. V roku 2018 získalo 301 (teda 1,3 %) lokalít na kúpanie v EÚ, Albánsku a Švajčiarsku hodnotenie „nevyhovujúca“ kvality vody. Oproti 1,4 % v roku 2017 sa teda zaznamenal mierny pokles.

Karmenu Vella, európsky komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo, vyhlásil: „Včerajší Svetový deň životného prostredia nám pripomenul, že čelíme mnohým výzvam. Ale rovnako bol príležitosťou osláviť úspechy Európskej únie v oblasti ekológie. Jedným z týchto úspechov, s ktorým sa všetci vedia stotožniť, je kvalita vôd na kúpanie v Európe. Som si istý, že vďaka precíznemu testovaniu, nahlasovaniu, monitorovaniu a spoločnému využívaniu odborných poznatkov budeme naďalej zlepšovať kvalitu našich obľúbených lokalít na kúpanie. Naše nové preskúmanie vykonávania predpisov v oblasti životného prostredia pomôže členským štátom učiť sa jeden od druhého, ako čo najlepšie dosiahnuť a udržať si túto výbornú kvalitu, ktorú sme dosiahli počas môjho mandátu. Zablahoželal som Európskej environmentálnej agentúre k tomu, že pomohla zlepšiť normy, ako aj k tomu, že poskytuje pravidelné a spoľahlivé informácie. Vďaka tejto spoľahlivosti sa môžete jednoznačne rozhodnúť, kde sa budete toto leto kúpať.“

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA, doplnil:„Naša správa potvrdzuje, že úsilie členských štátov počas uplynulých 40 rokov, predovšetkým pri úprave odpadovej vody, sa vypláca. V súčasnosti väčšina Európanov profituje z výbornej kvality vôd na kúpanie. Je to však len jeden z mnohých prvkov. Ak chceme dosiahnuť lepší stav morí, jazier a riek, musíme riešiť celý rad problémov, od znečistenia plastmi po ochranu morských druhov.“

Požiadavky na kvalitu vôd na kúpanie sú stanovené v smernici EÚ o kvalite vody určenej na kúpanie. Vykonávanie jej pravidiel pomohlo za uplynulých 40 rokov výrazne zlepšiť kvalitu vôd na kúpanie v Európe. Zaviedlo sa ňou účinné monitorovanie a riadenie kvality vody, čo v kombinácii s investíciami do úpravy odpadovej vody viedlo k tomu, že sa do vody dostáva výrazne menej neupravených alebo len čiastočne upravených komunálnych a priemyselných odpadových vôd. Miestne orgány majú podľa pravidiel odoberať vzorky vody v oficiálne určených lokalitách na kúpanie počas celej sezóny. Vzorky sa analyzujú na prítomnosť dvoch druhov baktérií, ktoré poukazujú na znečistenie z odpadových vôd alebo hospodárskych zvierat.

Proportion of bathing water sites with excellent water quality in European countries

ES.1  Proportion of bathing water sites

Ďalšie kľúčové zistenia

  • Hodnotenie „výborná kvalita“ získalo viac ako 95 % lokalít na kúpanie v štyroch krajinách: Cyprus (99,1 % všetkých lokalít), Malta (98,9 % všetkých lokalít), Rakúsko (97,3 % všetkých lokalít) a Grécko (97 % všetkých lokalít).
  • Všetky lokality určené na kúpanie na Cypre, v Grécku, Lotyšsku, Luxembursku, na Malte, v Rumunsko a Slovinsku vykazovali v roku 2018 minimálne „dostatočnú“ kvalitu.
  • Najvyšší počet lokalít s „nevyhovujúcou“ kvalitou vody bol zistený v troch krajinách – v Taliansku (89 lokalít na kúpanie, t. j. 1,6 %), vo Francúzsku (54 lokalít, t. j. 1,6 %) a v Španielsku (50 lokalít, t. j. 2,2 %). V porovnaní s rokom 2017 počet lokalít s vodou na kúpanie nevyhovujúcej kvality vo Francúzsku klesol (z 80 v roku 2017 na 54 v roku 2018). V Taliansku sa naproti tomu zaznamenal nárast počtu vôd na kúpanie s hodnotením „nevyhovujúca kvalita“ (zo 79 na 89), rovnako ako v Španielsku (z 38 na 50).

 

Súvislosti

Ľudské zdravie aj naďalej ohrozuje znečistenie vôd fekálnymi baktériami, a to najmä ak sa zistí vo vodách na kúpanie. Plávanie vo vode na znečistených plážach alebo v jazerách môže spôsobovať ochorenia. Hlavným zdrojom znečistenia je kanalizácia a odtok vody z poľnohospodárskych podnikov a ornej pôdy. Miera znečistenia sa zvyšuje pri silných dažďoch a záplavách, keď dochádza k pretekaniu kanalizácie a znečistená odtoková voda sa dostáva do riek a morí.

Všetky členské štáty EÚ spolu s Albánskom a so Švajčiarskom monitorujú svoje lokality na kúpanie podľa ustanovení smernice EÚ o kvalite vody určenej na kúpanie. Hodnotenie kvality vody na kúpanie podľa smernice o vode určenej na kúpanie sa zakladá na dvoch mikrobiologických parametroch: na obsahu črevných baktérií enterococcus a Escherichia coli. Kvalita vody na kúpanie sa v závislosti od zistenej hladiny fekálnych baktérií klasifikuje ako „ výborná“, „dobrá“, „dostatočná“ alebo „nevyhovujúca“. Ak je kvalita vody klasifikovaná ako nevyhovujúca, členské štáty by mali podniknúť kroky, napr. vydať zákaz kúpania alebo umiestniť varovný oznam, informovať verejnosť a prijať vhodné nápravné opatrenia.

Ďalšie informácie

Správy o jednotlivých krajinách
Interaktívna mapa výsledkov všetkých lokalít
Kvalita vody na kúpanie

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: bathing water quality
Akcie dokumentu