ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Ktoré znečisťujúce látky sú hlavnými príčinami znečistenia ovzdušia?

HelpCenter FAQ

V smerniciach Európskej únie o kvalite okolitého ovzdušia sa stanovuje požiadavka na meranie koncentrácií určitého počtu znečisťujúcich látok, ktoré sa považujú za látky so značným vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie, v ovzduší. Zákonné normy (t. j. maximálne úrovne, ktoré sa nesmú prekročiť) existujú pre tieto znečisťujúce látky: oxid siričitý, oxidy dusíka a oxid dusičitý, tuhé častice (PM10 a PM2,5), olovo, benzén, oxid uhoľnatý, ozón, arzén, kadmium, nikel a benzo[a]pyrén.

Permalinks

Tags

Akcie dokumentu