ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Ako obmedziť negatívny vplyv horúčav na zdravie?

HelpCenter FAQ
V Európe sa dá predísť v podstate všetkým úmrtiam v dôsledku vysokých teplôt. Sledovanie hrozieb súvisiacich s meniacou sa klímou a dohľad nad nimi by v kombinácii s akčnými plánmi na ochranu zdravia pri horúčavách spolu s inými miestnymi opatreniami mohlo efektívne prispieť k zmierneniu negatívneho vplyvu na zdravie v dôsledku horúčav.

Správa EEA s názvom Klimatická zmena ako hrozba pre zdravie a blahobyt ľudí v Európe: vlny horúčav a infekčné choroby sa zaoberá opatreniami na zníženie negatívneho vplyvu tepla a infekčných chorôb v Európe. Zmiernenie negatívneho vplyvu horúčav na zdravie si vyžaduje zavedenie širokej škály riešení vrátane systémov včasného varovania, účinných akčných plánov na ochranu zdravia pri horúčavách, vytvorenie väčšieho počtu zelených a zatienených plôch v mestách, vhodného dizajnu a konštrukcie budov a úpravu pracovného času a podmienok tak, aby boli ľudia menej vystavení horúčavám. Zlepšenie pripravenosti zdravotníctva a odolnosti zdravotníckych zariadení voči klimatickým hrozbám by prispelo k dostatočnej kapacite a znalostiam systémov zdravotníctva, aby mohli reagovať na zvýšený dopyt po starostlivosti o pacientov alebo diagnostike.

Aj keď má EÚ obmedzené právomoci v oblasti zdravotníctva, môže podporovať členské štáty tak, že umožní rozvoj a výmenu znalostí prostredníctvom výskumných programov a konkrétnych iniciatív, ako je Európske stredisko pre monitorovanie klímy a zdravia alebo Úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie. Úlohu EÚ pri vývoji systému včasného varovania a riešení hrozieb v dôsledku zmeny klímy môžu tiež posilniť regulatórne návrhy, napríklad v oblasti závažných cezhraničných ohrození zdravia. 

Permalinks

Tags

Akcie dokumentu