ďalej
späť
body

Article

Trvalo udržateľné obhospodarovanie je kľúčové pre zdravé lesy v Európe

Zmeniť jazyk
Article Publikované 04. 04. 2016 Posledná zmena 11. 05. 2021
Photo: © Juan Carlos Farias Pardo, Environment & Me /EEA
Lesy v Európe nám poskytujú základné služby: čisté ovzdušie, čistú vodu, prirodzené ukladanie uhlíka, drevo, potraviny a iné produkty. Sú domovom mnohých živočíšnych a rastlinných druhov a biotopov. O výzvach, ktorým čelia európske lesy, sme hovorili s Annemarie Bastrup-Birk, odborníčkou na lesy a životné prostredie z Európskej environmentálnej agentúry.

Prečo sú lesy také dôležité pre zdravé životné prostredie?

Lesy poskytujú životnému prostrediu a klíme mnohé dôležité ekosystémové služby. Pomáhajú napríklad regulovať našu klímu a udržiavať povodia, ktoré nám poskytujú čistú vodu, pomáhajú pri čistení vzduchu, ktorý dýchame. Rast lesného porastu často pomáha zachytiť veľké množstvá oxidu uhličitého z atmosféry. Okrem toho lesy pomáhajú zachovať a chrániť biodiverzitu, keďže v lesoch žijú mnohé rastlinné a živočíšne druhy a sú od lesov závislé. Sú tiež dôležitým ekonomickým zdrojom nielen z hľadiska produkcie dreva, ale aj iných zdrojov využívaných na lieky a iné výrobky. Z hľadiska trávenia voľného času a oddychu ľudí spĺňajú lesy ďalšie dôležité úlohy.

V súčasnosti v Európe narastá celková plocha pokrytá lesmi, a to najmä vďaka zalesňovaniu a premene opustenej poľnohospodárskej pôdy na lesy. Lesy pokrývajú viac než 40 % celkovej nezastavanej plochy v 33 členských krajinách a v 6 spolupracujúcich krajinách Európskej environmentálnej agentúry.

Zdravotný stav lesov je však globálnym problémom. Celková výmera lesov na svete klesá a aj Európania vplývajú na globálne odlesňovanie. Dovážame poľnohospodárske produkty, ako aj výrobky z dreva, a to sú hlavné príčiny globálneho odlesňovania postihujúceho predovšetkým tropické alebo boreálne lesy.

Celková výmera lesnej pokrývky nie je jediným ukazovateľom, ktorý by sa mal brať do úvahy.

Akým hlavným výzvam čelia lesy v Európe?

 Európske lesy čelia mnohým výzvam vrátane straty biotopov a zvýšenému riziku spojenému s inváznymi druhmi, znečistením a zmenou klímy. Tlak na lesy spôsobuje aj ich čoraz častejšie využívanie zo strany ľudí na rôzne aktivity, výstavbu dopravných sietí a rozrastanie miest. Fragmentácia, v dôsledku ktorej rozsiahle lesy končia rozdelené na viaceré menšie plochy nachádzajúce sa uprostred poľnohospodárskej pôdy alebo výstavby miest, má jasný negatívny vplyv na lesy a lesné rastlinné a živočíšne druhy.

Tieto problémy sú predmetom našej pripravovanej správy o stave a trendoch v lesných ekosystémoch v Európe, ktorá bude uverejnená koncom mesiaca. Správa potvrdzuje, že naše lesy musíme chrániť a musíme zabezpečiť trvalo udržateľné obhospodarovanie lesných ekosystémov, a to nielen pokiaľ ide o produkciu dreva, ale aj pri využívaní našich lesov na iné dôležité ekosystémové služby nevyhnutné pre našu zdravie a pohodu.

Prečo je zachovanie a ochrana našich lesov taká dôležitá?

Historicky sú lesy prirodzeným prostredím veľkej časti Európy a slúžia v prospech životného prostredia a zdravia obyvateľstva. Sú veľmi bohaté na biodiverzitu a sú nevyhnutné z hľadiska našich snáh o zachovanie prírodných biotopov v Európe.

V posledných rokoch dochádza k zvyšovaniu informovanosti o ich význame v rôznych politických diskusiách, najmä teraz v súvislosti s Parížskou dohodou COP 21, kde lesy tvoria neoddeliteľnú súčasť klimatických rokovaní. Pokiaľ ide o sekvestráciu uhlíka a zmiernenie zmeny klímy, lesy sú asi jediným prírodným nástrojom, ktorý môžeme riadiť. Môžeme ich kultivovať aj vytínať. Nad oceánmi však napríklad takúto kontrolu nemáme.

Do akej miery zmena klímy ohrozuje naše lesy?

Vieme, že budú postihnuté, nevieme však presne ako a v akom rozsahu. Vplyvy zmeny klímy môžu byť pozitívne i negatívne. Kde je teplejšie podnebie, rast stromov sa pravdepodobne zvýši a mohli by sa dosiahnuť pozitívne výsledky v súvislosti s produkciou dreva. Môže to mať vplyv aj na hranicu lesa, ktorá sa môže presunúť do vyššej nadmorskej výšky a ďalej na sever. Zároveň môže dôjsť k tomu, že lesy budú musieť čeliť nárastu hrozieb v súvislosti s patogénmi, chorobami, škodcami a invazívnejšími druhmi.

Napríklad v dôsledku teplejšieho a suchšieho jarného a letného obdobia má lykožrút smrekový (Ips typographus) kratšiu dobu vývoja a dokáže sa reprodukovať niekoľkokrát počas sezóny, čím rastie jeho populácia.

Zmeny klimatických podmienok môžu spôsobiť, že lesy budú pri extrémnejších poveternostných podmienkach zraniteľnejšie. Vplyvom zmien zrážkových modelov (vlhšie alebo suchšie) by mohlo dôjsť k nahradeniu existujúcich druhov stromov inými druhmi, ktoré dokážu prežiť a rozvíjať sa v nových klimatických podmienkach.

Aj keď za väčšinou lesných požiarov v Európe stoja ľudia, suché obdobia môžu zvýšiť riziko vzniku lesných požiarov, najmä v južnej Európe. A takéto požiare môžu byť pre lesné ekosystémy zničujúce.

Čo robí EÚ a agentúra EEA pre riešenie týchto problémov?

Za obhospodarovanie lesov sú ešte stále zodpovedné členské štáty. Prebieha však európsky proces zameraný na stanovenie určitých kritérií a usmernení k tomu, ako sa čo najlepšie starať o lesy v Európe. Aj keď politika EÚ pre oblasť lesného hospodárstva neexistuje, Európska únia (EÚ) chce podporovať a realizovať trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a zachovať viacnásobné funkcie lesov. S týmto cieľom EÚ prijala novú stratégiu lesného hospodárstva, ktorá bola uverejnená v septembri 2013. Jej cieľom je podporiť lepšiu koordináciu medzi všetkými zúčastnenými stranami.

Agentúra pripravuje hodnotenia s cieľom prispieť k vedomostnej základni o európskych lesoch a zvýšiť informovanosť o problémoch, ktorým lesy čelia, a zároveň stanovuje vyhliadky do budúcnosti. S týmto cieľom úzko spolupracuje so Spoločným výskumným centrom Európskej komisie a Eurostatom, tiež s Európskym programom pozorovania Zeme Copernicus. V rámci monitorovacej služby tohto programu sa mapujú lesy a typy lesov. EEA okrem toho spolupracuje s agentúrami OSN a inými medzinárodnými organizáciami na výmene dát. Vďaka rozsiahlym odborným znalostiam v oblasti životného prostredia a partnerom dokáže EEA nachádzať súvislosti medzi lesmi a inými environmentálnymi problémami, ako napr. klíma, poľnohospodárstvo, doprava a biodiverzita, a preto dokážeme lepšie a komplexne objasniť tlaky, ktoré pôsobia na lesné ekosystémy.

Annemarie Bastrup-Birk

Spravodajca EEA č. 2015/1,marec 2016

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: forests
Akcie dokumentu