ďalej
späť
body

ImaginAIR – súťaž o najlepší fotopríbeh (UZAVRETÁ)

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 23. 03. 2023
This page was archived on 09. 06. 2016 with reason: Content is outdated
Kvalita vzduchu, ktorý dýchame, ovplyvňuje naše zdravie a naše životné prostredie. Aj keď vplyv zlej kvality ovzdušia v Európe nie je vždy viditeľný, znečistenie ovzdušia môže škodiť rastlinám, spúšťať ochorenia dýchacích ciest a vo výsledku človeku skracovať život. Znečistenie ovzdušia má preto vplyv na nás všetkých.

Čo znamená znečistenia ovzdušia pre vás? Vplýva znečistenie ovzdušia na Váš život? Máte príbeh o kvalite ovzdušia?

Európska environmentálna agentúra (EEA) s potešením vyhlasuje súťaž o najlepší fotopríbeh ImaginAIR, ktorá Vám umožní poukázať na vplyv ovzdušia vo Vašej časti Európy.

Víťazi súťaže získajú finančnú odmenu a príležitosť publikovať svoje snímky v publikáciách EEA, vrátane Signálov 2013 - publikácie EEA, ktorá bude distribuovaná po celej Európe. Fotografie finalistov budú tiež uverejnené na webových stránkach EEA a propagovanéprostredníctvom inštitucionálnych partnerov EEA.

Harmonogram

Otvorenie prihlášok

Uzávierka prihlášok

Vyhlásenie finalistov

Otvorenie verejného hlasovania

Uzávierka verejného hlasovania

Vyhlásenie víťazov

24.septembra

14.októbra

29.októbra

29.októbra

14.novembra

15.novembra

Eyjafjallajökull sopka, Island

(c) Ars Electronica

Témy

Súťažiaci majú tvorivou formou podať svoj príbeh a skúsenosti so znečistením ovzdušia v Európe prostredníctvom série troch fotografií v jednej z nasledujúcich kategórií:

  • Ovzdušie a ľudské zdravie: Znečistenie ovzdušia je hlavným rizikom životného prostredia pre ľudské zdravie. Škodlivé vplyvy na zdravie môžu viesť k poškodeniam dýchacieho ústrojenstva (vrátane astmy a kašľa), kardiovaskulárneho systému (vrátane zvýšeného rizika infarktu myokardu),  nervového systému (vrátane porúch pamäte a učenia), reprodukčného systému či rakovine.
  • Ovzdušie a príroda: Znečistenie ovzdušia môže škodiť plodinám a ďalším vegetáciám prostredníctvom narušenia rastu a znížením schopnosti rastlín prijímať oxid uhličitý z atmosféry. Acidifikácia pôd a sladkých vôd spôsobená znečistením ovzdušia môže tiež viesť k poruchám v ekosystémoch s nepriaznivými ekologickými následkami, vrátane straty biodiverzity a zmeny v druhovej rozmanitosti.
  • Ovzdušie a mestá: Znečistenie ovzdušia sa zvyčajne sústredí viac v mestách kvôli vyššej hustote cestnej premávky, komerčným aktivitám, domácnostiam a energetickej spotrebe - ktoré všetky významne prispievajú k emisiám látok škodlivým pre ľudské zdravie a životné prostredie v rámci aj mimo mestských hraníc.
  • Ovzdušie a technológie: Od priemyselnej revolúcie v 19. storočí vytváral technologický pokrok stroje a výrobné linky, ktoré boli zdrojom znečistenia vody, vzduchu, pôdy. Dnes ale technológie ponúkajú taktiež riešenia nielen pre efektívnejšie meranie kvality ovzdušia, ale aj nové spôsoby ako znížiť dopad našej spotreby a výrobných postupov na životné prostredie.

Ako sa prihlásiť

Súťažiaci majú poslať tri snímky a sprievodný text na vysvetlenie svojho príbehu o vzduchu.

Všetky súťažné fotografie musia byť vo formáte JPEG. Aby bola kvalita snímkov postačujúca pre tlač v prípade že sa dostanú do finálnej fázy, musia mať snímky veľkosť aspoň 2000 pixelov na dlhšej strane.

Sprievodný text môže byť v ktoromkoľvek jazyku EEA, ale anglický preklad musí byť priložený pre prihlášky v inom jazyku než angličtine. Dĺžka textu v angličtine by nemala presahovať 1000 znakov (vrátane medzier), a podobná dĺžka je doporučená aj pre Váš text v inom jazyku.

Prihlášky je možné podávať prostredníctvom online formulára alebo e-mailom. Podrobnejšie informácie o podmienkach účasti budú zverejnené pri otvorení prihlášok dňa 24.septembra. Súťaže ImaginAIR sa môžu zúčastniť občania 32 členských krajín EEA a 7 spolupracujúcich západobalkánskych krajín. Súťažiaci musia byť starší ako 18 rokov.

Ceny

Víťaz v každej súťažnej kategórii fotopríbehov obdrží peňažnú výhru vo výške 500 EUR.

Ďalších 500 EUR bude udelených ako Cena mládeže viťaznému fotopríbehu v ľubovoľnej z vyššie uvedených kategórií súťažiacemu vo veku medzi 18 a 24 (t.j. narodený v kalendárnych rokoch 1994-1988, oba roky vrátane).

Všetci finalisti budú zahrnutí do súťaže o Cenu verejnosti  a ich snímky budú možno v budúcnosti tiež publikované v digitálnych a tlačených materiáloch EEA a jej európskych partnerov.

Výberové konanie

EEA zostaví predvýberovú komisiu, zloženú z odborníkov v oblasti komunikácie a životného prostredia, ktorej úlohou bude overiť platnosť prihlášok do súťaže v súlade s pravidlami uvedenými v Pravidlách súťaže. Predvýberová komisia vyberie do 10 finalistov v každej kategórii peňažných výhier, ktorých fotografie budú predložené porote. Externá porota zložená z odborníkov na komunikáciu v oblasti životného prostredia z celej Európy určí víťaza v každej kategórii.

Pri výbere víťazného fotopríbehu budú porotcovia brať do úvahy relevantnosť fotopríbehu pre tému súťaže, vyjadrenú tvorivosť, originalitu, fotografické schopnosti a presvedčivosť príbehu zachyteného na fotografiách.

Čo sa týka Ceny verejnosti, fotopríbehy finalistov vybraných predvýberovou komisiou budú otvorené pre verejné hlasovanie od 29.októbra do 14.novembra. Výber bude uskutočnený na základe počtu hlasov vyjadrených prostredníctvom  'likes' (‘páči sa mi’), ktoré fotopríbehy dostanú na platforme EEA. V prípade, že dva fotopríbehy získajú rovnaký počet hlasov, predvýberová komisia rozhodne o víťazovi.

Links

Permalinks

Geographic coverage

Tags

Akcie dokumentu