naslednji
prejšnji
zadetki

Article

Intervju – Energetska učinkovitost prinaša koristi za vse

Spremeni jezik
Article Objavljeno 25.09.2017 Zadnja sprememba 21.03.2023
5 min read
This page was archived on 21.03.2023 with reason: Content is outdated
Potencialne koristi izboljšanja energetske učinkovitosti so precejšnje, in sicer ne le v smislu prihranka energije in boja proti podnebnim spremembam, temveč tudi v smislu prispevanja k celi vrsti drugih vzporednih koristi, vključno z izboljšanjem zdravja ljudi in ustvarjanjem delovnih mest. Tima Farrella, višjega svetovalca pri Københavnskem centru za energetsko učinkovitost, smo povprašali, kako lahko najučinkoviteje spodbudimo energetsko učinkovitost. Poudaril je, da so med ključnimi dejavniki uspeha usmerjeni ukrepi politike ter zadostni viri za podpiranje izvajanja in skladnosti.

Zakaj moramo vlagati v energetsko učinkovitost?

Energetsko učinkovitost je mogoče povzeti kot zagotavljanje več izložkov in storitev ob enakem vložku energije ali zagotavljanje enakega izložka z manjšim vložkom energije. Tako na primer s sijalkami LED dobimo enako količino svetlobe, pri čemer te sijalke porabijo približno 80 % manj energije in imajo precej daljšo življenjsko dobo kot tradicionalne žarnice.

Energetska neučinkovitost se pojavlja v celotni verigi oskrbe z energijo, od pridobivanja energentov in njihove pretvorbe in transporta do prenosa in končne rabe energije. Povečanje energetske učinkovitosti stavb ne le izboljša kakovost zraka v notranjih prostorih in udobje, temveč tudi zniža račune za energijo in spodbudi ustvarjanje delovnih mest na področjih, kot so gradnja in izoliranje stavb ter nameščanje sistemov ogrevanja in hlajenja. V prometnem sektorju obstajajo tudi vzporedne koristi. Ker se bo globalni vozni park do leta 2050 potrojil, številne države sprejemajo standarde porabe goriva, s katerimi se zmanjšujejo odvisnost od nafte, izpusti toplogrednih plinov in onesnaževanje zraka.

Hitro povečevanje števila električnih vozil v zadnjih nekaj letih je podprto z vrsto dopolnilnih politik in ukrepov, ki so jih sprejeli v nekaterih državah. Norveška je na primer od devetdesetih let prejšnjega stoletja sprejela številne prednostne politike za brezemisijske avtomobile in določila cilj, da bodo do leta 2025 vsi avtomobili, ki se prodajo na njenem ozemlju, električni. Ta nabor politik je pripomogel k oblikovanju pričakovanj potrošnikov in dobaviteljev, zaradi česar je imela leta 2016 Norveška največ priključnih električnih vozil na prebivalca na svetu.

Katere so povezave med energijo in trajnostnim razvojem?

Izboljšave na področju energetske učinkovitosti so tudi pomemben, a pogosto spregledan dejavnik izboljševanja dostopa do energije, kar pomeni dobre obete za milijardo ljudi, ki še vedno nimajo dostopa do električne energije. Tako lahko denimo oskrba z energijo, ki ne prihaja iz električnega omrežja, skupaj z učinkovitimi aparati pripomore k zagotavljanju zadostnih količin cenovno dostopne in čiste energije, kar hkrati prispeva tudi k trajnostnemu razvoju. Dejansko je povezava energetske učinkovitosti z dostopom do energije in pridobivanjem energije iz obnovljivih virov nujna za izpolnitev sedmega cilja Združenih narodov glede trajnostnega razvoja (SDG), katerega namen je do leta 2030 „zagotoviti dostop do cenovno primerne, zanesljive, trajnostne in sodobne energije za vse“. Šteje se, da je energija „ključna za izpolnitev skoraj vseh ciljev trajnostnega razvoja, od njene vloge pri izkoreninjenju revščine prek dosežkov na področju zdravstva, izobraževanja, oskrbe z vodo in industrializacije, do boja proti podnebnim spremembam“.

Ali obstaja preprosta rešitev za dosego energetske učinkovitosti?

Energetska učinkovitost je za vlade, zasebni sektor in skupnosti priložnost stroškovno učinkovitega uresničevanja različnih ciljev, ne glede na to, ali gre za zmanjšanje porabe energije, zmanjšanje izpustov, finančne prihranke, energetsko zanesljivost, zdravstvene koristi ali kaj drugega. Na podlagi svojih izkušenj lahko z gotovostjo zatrdim, da ni univerzalne rešitve ali načina za doseganje energetske učinkovitosti, ki bi ustrezala vsem regijam, državam ali mestom.

Določitev ambicioznih ciljev je pomembna za spodbujanje ukrepanja, kar velja tudi za vzpostavitev institucionalnih okvirov, nacionalnih strategij in učinkovitih svežnjev politik, ki zajemajo predpise, spodbude, krepitev zmogljivosti in informacijska orodja. Vse te dejavnosti morajo biti podprte z zagotavljanjem zanesljivih podatkov, izvrševanjem, spremljanjem in vrednotenjem.

Kje začeti?

Smiselno je dati prednost ukrepom v gospodarskih sektorjih, kjer je potencial za izboljšanje energetske učinkovitosti največji. Poraba energije in struktura goriv se med sektorji pogosto zelo razlikujeta. Na območjih, na katerih se bistven delež energije porabi za industrijske dejavnosti, lahko recimo oblasti dajo prednost ukrepom v podporo uvajanju sistemov upravljanja z energijo. Na območjih, na katerih se velik delež energije porabi za ogrevanje in hlajenje energetsko potratnih stavb, pa je bolj smiselno, da vlada namenja glavno pozornost izboljšanju energetske učinkovitosti lokalnega stavbnega fonda prek gradbenih predpisov in energetskih izkaznic ter s spodbujanjem gradnje stavb z nično porabo energije. Na mestnih območjih, ki jih pestijo prometni zamaški, lahko oblasti dajo prednost vlaganju v rešitve na področju javnega prevoza, kot so denimo sistemi hitrega avtobusnega prevoza. Trenutno približno 35 milijonov potnikov v 206 mestih po vsem svetu uporablja sisteme hitrega avtobusnega prevoza, ki prinašajo inovativne, visoko zmogljive in cenejše rešitve na področju javnega prevoza, izboljšujejo mobilnost v mestih in zmanjšujejo onesnaževanje zraka.

Vse pomembnejšo vlogo imajo tudi tehnološke inovacije v zasebnem sektorju. Tako so na primer družbe Tesla, Danfoss in Siemens, če naj omenim le nekatere, vodilne na področju inovacij v zvezi s shranjevanjem energije, povezljivostjo in pametnimi energetskimi sistemi.

Ali cene energije vplivajo na energetsko učinkovitost?

Cena je zelo močno spodbuda za odjemalce, da zmanjšajo porabo energije in si prizadevajo za večjo učinkovitost. Politike za energetsko učinkovitost so pogosto neučinkovite, če so cene energije subvencionirane, saj nizke cene energije vplivajo na gospodarsko donosnost energetske učinkovitosti. Opazimo lahko, da se vse več držav loteva reform teh subvencij, pri čemer nekatere preučujejo možnosti za prenos subvencij z dobaviteljev energije na končne porabnike.

Trenutno so na voljo številne tehnične rešitve, ki omogočajo takojšnje ukrepe za spodbujanje energetske učinkovitosti. Dober primer je uporaba pametnega merjenja in obračunavanja porabe. Številni potrošniki plačujejo račune za energijo vsake tri mesece in se ne zavedajo, da bi lahko dosegli večjo učinkovitost z zamenjavo tehnologij ali spremembo svojih navad. Dostop do informacij o porabi, ki se omogoči končnim porabnikom, lahko pripomore k spremembi rabe energije in izboljšanju energetske učinkovitosti. V nekaterih državah računi za energijo vsebujejo analize in informacije, ki gospodinjstvom omogočajo primerjavo porabe električne energije s podobnimi gospodinjstvi v lokalni skupnosti. Druga gospodinjstva imajo raje informacije v realnem času, ki se posredujejo prek pametnih telefonov ali prikazovalnikov na domu, kar jim omogoča, da spremenijo svoje navade pred izstavitvijo računa.

Tudi sporočila, ki jih posredujejo potrošniki z velikim povpraševanjem po energetsko učinkovitih hladilnikih in klimatskih napravah, lahko spodbudijo proizvajalce k inovacijam in ponudbi bolj energetsko učinkovitih izdelkov.

Koga je treba vključiti in obveščati?

Energetska učinkovitost je razdrobljeno področje, ki vključuje več deležnikov, med drugim vlade, zasebni sektor, mednarodne in finančne organizacije ter civilno družbo. Vsem deležnikom je treba omogočiti dostop do ustreznih podatkov in informacij, da bodo lahko sprejemali informirane odločitve v zvezi s cilji, politikami, programi in naložbami na visoki ravni.

Københavnski center za energetsko učinkovitost je v dobrem položaju, da igra osrednjo usklajevalno vlogo na izbranih lokacijah z velikim učinkom ter podpira spodbujanje ukrepov za energetsko učinkovitost na svetovni in nacionalni ravni ter ravni mest. V okviru pobude generalnega sekretarja Združenih narodov Trajnostna energija za vse imamo vlogo tematskega središča za energetsko učinkovitost. V tej vlogi smo med drugim prispevali k razvoju virov znanja, kakršna je denimo pobuda Svetovne banke regulativni kazalci trajnostne energije (RISE).

 Tim Farrell

Tim Farrell

višji svetovalec

Københavnski center za energetsko učinkovitost, del partnerstva DTU v okviru programa Združenih narodov za okolje (UNEP)

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Značke

shranjeno pod:
shranjeno pod: energy efficiency
Akcije dokumenta