Contextul politicii

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2016-04-22
Politicile UE pun accent din ce în ce mai mult pe utilizarea resurselor şi a deşeurilor, în special Strategia de dezvoltare durabilă (SDD) a UE şi cel de-al şaselea program de acţiune pentru mediu (PAM 6). PAM 6 prevede în mod expres „ruperea legăturii dintre creşterea economică şi utilizarea resurselor”. În 2007, a fost înfiinţată Comisia internaţională pentru gestionarea durabilă a resurselor prin cooperarea dintre UNEP şi Comisia Europeană.

Aproape toate politicile Comunităţii Europene afectează utilizarea şi gestionarea resurselor naturale. Printre cele mai importante sunt politica agricolă comună, politica comună în domeniul pescuitului, politica de dezvoltare regională şi politicile privind transportul şi energia. O serie de strategii strategii intersectoriale de mediu abordează utilizarea durabilă şi gestionarea resurselor, inclusiv Strategia de dezvoltare durabilă, cel de-al 6-lea program de acţiune pentru mediu şi strategiile tematice din 2005 privind prevenirea şi reciclarea deşeurilor şi utilizarea durabilă a resurselor naturale.

Dezbaterea politică în curs arată necesitatea unei mai bune integrări a consideraţiilor privind resursele şi mediul în politica sectorială şi alte domenii de politică. Unele dintre întrebările care se pun se referă la modul de estimare a impacturilor utilizării resurselor asupra mediului, la domeniile prioritare sau resurse specifice care ar trebui să fie în obiectivul intervenţiei politice şi la modul de stabilire a obiectivelor şi de evaluare a progreselor în utilizarea şi gestionarea durabilă a resurselor.

Deoarece beneficiile eficienţei tehnice sunt deseori compensate prin consumul la scară mai largă, este puţin probabil ca utilizarea resurselor şi producerea deşeurilor să poată fi reduse numai prin îmbunătăţiri tehnologice. Este posibil ca durabilitatea stilurilor de viaţă actuale şi modelele de consum să necesite a fi revizuite în mod critic, iar tehnologia trebuie combinată cu alte instrumente politice.

Întrucât politicile UE privind resursele sunt încă în curs de realizare, politicile privind deşeurile atât în UE cât şi în statele membre individuale ale UE au fost puse în aplicare în mod progresiv încă din 1970. Politica actuală a UE privind deşeurile se bazează pe „ierarhia deşeurilor”. În primul rând, aceasta are drept obiectiv prevenirea deşeurilor, apoi reducerea eliminării deşeurilor prin reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de recuperare a deşeurilor. Este posibil ca această ierarhie să fie consolidată prin Directiva-cadru privind deşeurilemodificată, în prezent aflată în curs de revizuire, şi prin strategia tematică privind prevenirea şi reciclarea deşeurilor.

Activităţile principale privind tratarea deşeurilor sunt reglementate de Directiva privind depozitele de deşeuri, Directiva privind incinerarea deşeurilor şi Directiva IPPC. Pentru unele fluxuri de deşeuri speciale precum deşeurile de ambalaje, vehiculele scoase din uz şi deşeuri de echipamente electrice şi electronice, principiul ierarhiei deşeurilor a fost schimbat, de exemplu prin introducerea unor ţinte concrete pentru reciclare.

O abordare a ciclului vieţii în dezvoltarea politicii asigură evaluarea impacturilor de la creare până la scoatere din uz, iar impacturile asupra mediului nu sunt ascunse pur şi simplu prin mutarea acestora în diferite ţări sau stadii de producţie sau consum.

Mai multe informaţii:

Acţiuni asupra documentului