următorul
anteriorul
articole

Politica de date a AEM

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2023-10-20
11 min read
Politica oferă orientări privind prelucrarea datelor de către AEM. Aceasta va garanta că datele sunt prelucrate în mod coerent și transparent. AEM aspiră la promovarea schimbului de date ecologice. Atunci când sunt de acord să le pună la dispoziție, furnizorii datelor trebuie să aibă garanția că datele lor vor fi prelucrate, difuzate și recunoscute corespunzător, în conformitate cu principii și reguli similare în țările și de către părțile interesate implicate.
A se reține că numai versiunea originală în limba engleză a politicii AEM are caracter juridic obligatoriu. Traducerile sunt puse la dispoziție numai în scop informativ și nu conferă drepturi, nici nu creează obligații juridice.

Politica Agenției Europene de Mediu (AEM) privind datele

Politica de date a AEM a fost inițial aprobată de Consiliul de administrație la data de 20 martie 2013 și actualizată la 22 februarie 2018.

PREAMBUL

Această politică furnizează orientări cu privire la prelucrarea datelor de către AEM și va asigura prelucrarea datelor într-un mod consecvent și transparent. AEM are ca scop promovarea schimbului de date de mediu. Pentru a-și exprima acordul cu privire la schimbul de date, furnizorii de date trebuie să primească asigurări că datele lor sunt prelucrate, diseminate și recunoscute în mod corespunzător, cu respectarea unor principii și norme similare în toate țările și de către toate părțile interesate.

AVÂND ÎN VEDERE:

 1. Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua europeană de informare și observare a mediului (Eionet),
 2. Regulamentul (UE) nr. 377/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a programului Copernicus și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 911/2010
 3. Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) și normele de aplicare aferente;
 4. Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului;
 5. Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (Directiva ISP);
 6. Convenția ONU din 1998 privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu (Convenția de la Aarhus) și Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului,
 7. Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date;
 8. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
 9. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

RECUNOSCÂND:

 1. principiile Sistemului comun de informații de mediu (SEIS), o inițiativă de colaborare între Comisia Europeană, AEM și țările membre ale agenției și ale rețelei Eionet. Potrivit acestor principii, informațiile ar trebui să fie:
  - gestionate cât mai aproape posibil de sursă;
  - colectate o singură dată și puse la dispoziţia celorlalți utilizatori în scopuri multiple; disponibile imediat în vederea îndeplinirii cu ușurință a obligațiilor de raportare;
   - ușor accesibile utilizatorilor finali de la toate nivelurile, în vederea elaborării de noi politici;
   - accesibile, pentru a permite realizarea unor comparații de mediu la scara geografică corespunzătoare;
   - disponibile în totalitate publicului larg, pentru a permite participarea cetățenilor; puse la dispoziție prin standarde software comune, libere și deschise;
 2. Infrastructura pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE), care cuprinde categoriile de date spațiale necesare pentru aplicațiile de mediu și care are ca scop punerea la dispoziţie de informații geografice relevante, armonizate și de calitate pentru a sprijini formularea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea politicilor și a activităților cu impact direct sau indirect asupra mediului.
  Directiva INSPIRE prevede condiții armonizate de acces la seturile și serviciile de date spațiale și facilitează schimbul de seturi și servicii de date spațiale între autoritățile publice din statele membre și între statele membre, precum și către instituțiile și organismele comunitare;
 3. activitatea Grupului pentru observarea Pământului (GEO), care, prin contribuții din partea membrilor și a organismelor participante (inclusiv AEM), construiește Sistemul de sisteme globale de observare a pământului (GEOSS). GEO recunoaște în mod explicit importanța schimbului de date pentru realizarea viziunii privind GEOSS și obținerea beneficiilor sociale anticipate și a definit principiile schimbului de date GEOSS;
 4. programul Copernicus, care instituie o capacitate europeană pentru monitorizarea Pământului și care va oferi utilizatorilor informații prin intermediul serviciilor dedicate monitorizării și prognozării sistematice a stării subsistemelor Pământului. Programul Copernicus are în vedere o politică privind accesul liber, deschis și deplin la date,

RECUNOSCÂND de asemenea:

 • sarcina AEM de a colecta, colaționa și evalua informații legate de mediu și climă și de a gestiona diseminarea lor și accesul la acestea, sarcina de a întocmi rapoarte de expertiză privind calitatea, sensibilitatea, presiunile și impactul asupra mediului pe teritoriul Uniunii pentru a facilita utilizarea de și a furniza criterii de evaluare uniforme pentru datele legate de mediu, pentru a dezvolta în continuare și a menține un centru de referință pentru informații legate de mediu;
 • utilizarea de către Comisie a acestor informații, considerate ca fiind pertinente, în sarcina sa de a asigura respectarea și punerea în aplicare a legislației UE relevante,

AEM ADOPTĂ PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE POLITICII PRIVIND DATELE pentru schimbul de date de mediu

ARTICOLUL 1: OBIECT ȘI DOMENIU DE APLICARE

Prezenta politică vizează datele de mediu colectate, obținute, prelucrate și diseminate de către AEM, inclusiv fluxurile de date din contextul Eionet. Prin urmare, politica se referă atât la datele deținute de către AEM, cât și la datele deținute de alte părți. O mare parte din datele sursă puse la dispoziția AEM se încadrează în categoria datelor deținute de alte organizații, provenind în special de la membrii AEM/Eionet și țările cooperante. Pornind de la aceste date sursă, se creează produse de date cu valoare adăugată, ca parte a atribuțiilor AEM. Acest proces poate genera valoare adăugată și pentru alte organizații sau procese către care pot fi diseminate datele, ca informații-sursă pentru activitatea lor.

ARTICOLUL 2: OBIECTIVE

Obiectivele politicii privind datele sunt de a sprijini, promova și asigura:

 • disponibilitatea continuă a celor mai recente date și menținerea unor serii de observații pe termen lung;
 • exploatarea, reutilizarea și recombinarea pe scară mai largă a unor date provenite din surse diferite, în contexte și medii diferite de cele pentru care au fost transmise inițial;
 • acces deplin, liber și deschis la toate tipurile de date în cazul în care este posibil, recunoscând și respectând în același timp varietatea modelelor de afaceri și a tipurilor de proprietate asupra datelor care permit crearea acestor date;
 • protecția integrității, a transparenței și a trasabilității datelor de mediu, a analizelor și a prognozelor;
 • recunoașterea furnizorilor de date și a drepturilor de proprietate intelectuală ale acestora prin menționarea lor și prin licențe de date;
 • respectarea legislației relevante și a orientărilor guvernamentale cu privire la gestionarea și distribuirea datelor de mediu;
 • punerea în aplicare a principiilor INSPIRE, SEIS, Copernicus și GEOSS privind schimbul de date;
 • interoperabilitatea și utilizarea standardelor europene sau internaționale;
 • utilizarea datelor de provenienta crowd-sourcing și a datelor științifice cetățenești;
 • recunoașterea calității datelor prin intermediul procedurilor de asigurare a calităţii și control al calității, documentate în sistemul de control al calității (QMS) al agenției. Acest lucru nu se aplică datelor de provenienta crowd-sourcing;
 • publicarea metadatelor relevante;
 • gestionarea datelor și schimbul de date provenite din proiecte de cercetare finanțate de UE.

ARTICOLUL 3: FURNIZAREA DATELOR CĂTRE AEM

AEM se așteaptă ca furnizorii de date să urmeze principiul conform căruia toate datele și produsele finanțate cu mijloace publice ar trebui să fie pe deplin disponibile pentru utilizarea de către organismele publice, iar datele respective ar trebui să fie puse la dispoziția altor utilizatori cu cât mai puține restricții posibil.

Furnizorul de date indică în mod clar drepturile de proprietate intelectuală, condițiile de utilizare sau de reutilizare, inclusiv confidențialitatea datelor statistice, și declarații privind calitatea metadatelor asociate fiecărui tip de date (metadate, date de tip raster/imagine etc.).

AEM acceptă și încurajează utilizarea datelor de provenienta crowd-sourcing și a datelor științifice cetățenești. AEM va utiliza acest tip de date în produsele și serviciile sale, în cazul în care consideră acest lucru oportun și luând în considerare informațiile disponibile cu privire la calitatea datelor.

ARTICOLUL 4: ACCESUL LA DATE ȘI REDISTRIBUIREA ACESTORA

Accesul la date se referă atât la accesul tehnic, cât și la politicile care reglementează accesul.

Produsele create de AEM sunt considerate un bun public și, ori de câte ori este posibil, acestea vor fi puse în întregime, în mod liber și deschis la dispoziția altor părți interesate.

Toate datele deținute de AEM trebuie să fie puse la dispoziție fără întârziere și gratuit, cu excepția următoarelor cazuri:

 • se aplică restricții care rezultă din norme cu caracter obligatoriu, de exemplu tratate internaționale, dreptul Uniunii Europene și legislațiile naționale, care vizează protecția datelor cu caracter personal, confidențialitatea datelor statistice sau protecția drepturilor de proprietate intelectuală, precum și protecția securității naționale (de exemplu, date privind siguranța statului), apărarea sau securitatea publică;
 • datele publicate de către AEM sunt însoțite de o licență de date. Datele puse inițial la dispoziția AEM de către o terță parte pot fi însoțite de propriile acorduri cu AEM privind accesul la date și condițiile de acordare a licenței, care să limiteze modul sau momentul în care AEM poate pune datele la dispoziția altor părți;
 • cererea de acces la date depășește capacitățile de prelucrare ale AEM.

AEM va depune eforturi pentru a oferi acces la datele sursă care stau la baza produselor și serviciilor AEM în cazul:

 • datelor deținute de AEM care aparțin altor părți;
 • datelor deținute de AEM care au fost adaptate, combinate sau armonizate (de exemplu, pentru a fi disponibile la nivel paneuropean);
 • datelor stocate, gestionate și accesibile public în cadrul altor organisme sau care sunt distribuite, de exemplu, la nivelul administrațiilor naționale, în conformitate cu principiile SEIS;
 • datelor la care AEM asigură accesul în urma unei solicitări – precum aceea de a acționa ca furnizor de date pentru terți (de exemplu, Comisia Europeană, serviciile Copernicus, proiecte de cercetare și dezvoltare, alte autorități publice).

Datele vor fi furnizate prin servicii de descoperire, vizualizare și, pe cât posibil, descărcare ce trebuie să respecte standardele stabilite de ISO, OGC, INSPIRE și alte organisme de standardizare relevante. AEM va păstra datele în situațiile în care consideră că este necesar acest lucru și își propune să ofere metainformații pentru toate datele. Dacă nu se indică altfel, setul de date va fi distribuit sub licența standard fără restricții, licență ODC-By sau similară.

ARTICOLUL 5: RECUNOAȘTEREA SURSELOR DATELOR

Ca abordare standard, AEM va menționa sursa datelor și poate oferi oportunități de branding prin includerea logo-urilor furnizorilor de date etc. Toate cazurile în care datele sunt de provenienta crowd-sourcing sau reprezintă date științifice cetățenești sunt etichetate în mod clar ca atare de către AEM. AEM poate întreprinde și publica analize comparative privind furnizarea de date în ceea ce privește performanța și calitatea.

ARTICOLUL 6: GARANȚIE

Datele AEM sunt furnizate utilizatorilor „ca atare”, fără niciun fel de garanție explicită sau implicită, inclusiv în ceea ce privește calitatea și caracterul adecvat oricărui scop.

ARTICOLUL 7: CALITATE

Responsabilitatea principală pentru calitatea datelor produse și distribuite revine furnizorilor de date. În cazul datelor produse de AEM, agenția va depune eforturi pentru a publica metadate de calitate, inclusiv, acolo unde este cazul, informații cu privire la transparență, acuratețe, relevanță, actualitate, consecvență și comparabilitate.

ARTICOLUL 8: REVIZUIRE

Schimbările tehnologice din domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor au impact asupra colectării, prelucrării și utilizării datelor în diverse moduri inovatoare. Prezenta politică privind datele este concepută să permită explorarea și utilizarea acestor oportunități. Pentru a beneficia pe deplin de aceste evoluții, politica va fi revizuită la intervale regulate.

Anexa 1 la politica AEM privind datele: Definiții

 1. „Disponibil în întregime,deschis și în mod liber ” înseamnă acces deplin, nediscriminatoriu și gratuit.
 2. „Gratuit”, în contextul acestui document, înseamnă că nu există alte costuri în afară de cele de reproducere și de livrare; nu se percepe nicio taxă pentru date.
 3. „Datele de mediu” sunt definite ca elemente individuale sau înregistrări (atât digitale, cât și analogice), obținute de obicei prin măsurare, observare sau modelare a lumii naturale și a impactului oamenilor asupra acesteia. Acestea includ date generate cu ajutorul unor sisteme complexe, de exemplu algoritmi de extragere a informațiilor, tehnici de asimilare a datelor și aplicare de modele.
 4. „Utilizatori” înseamnă utilizatorii care accesează datele AEM prin platformele AEM de diseminare.
 5. „Produse și servicii” înseamnă toate informațiile care rezultă din transformarea sau prelucrarea datelor și îmbracă forma unor evaluări, servicii web, imagini, grafice, text sau fișiere de date care încorporează know-how substanțial. De obicei, sunt asociate cu adăugarea de valoare.
 6. „Redistribuire” înseamnă distribuirea către un terț, altul decât inițiatorul datelor și al produselor.
 7. „Reutilizare” înseamnă utilizarea datelor și a documentelor deținute de organismele din sectorul public de către persoane fizice sau juridice, în scopuri comerciale sau necomerciale diferite de scopul inițial din cadrul sarcinii publice pentru care au fost produse datele și documentele. Schimbul de date și documente între organismele din sectorul public în îndeplinirea misiunii lor publice nu constituie reutilizare.

 

Puteți descărca politica AEM privind datele și în format pdf.

Permalinks

Geographic coverage

Tag-uri

Tag-uri
Tag-uri data management
Acţiuni asupra documentului