Kontekst polityczny

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2016-04-22
Polityka UE w coraz większym stopniu uwypukla kwestie wykorzystywania zasobów i odpadów, w szczególności jest to widoczne w unijnej strategii zrównoważonego rozwoju i 6. programie działań w dziedzinie ochrony środowiska. Program nawołuje do „zerwania powiązania między wzrostem gospodarczym a wykorzystywaniem zasobów”. W 2007 r. został powołany międzynarodowy zespół ds. zrównoważonego gospodarowania zasobami w wyniku współpracy między programem UNEP a Komisją Europejską.

Polityka Wspólnoty Europejskiej niemal w każdym obszarze ma wpływ na zużywanie zasobów naturalnych i gospodarowanie nimi. Do najważniejszych dziedzin należą: wspólna polityka rolna, wspólna polityka rybołówstwa, polityka rozwoju regionalnego oraz polityka transportowa i energetyczna. Zrównoważone zużywanie zasobów i gospodarowanie nimi znajduje odzwierciedlenie w szeregu przekrojowych strategiach ochrony środowiska, w tym w strategii zrównoważonego rozwoju, 6. programie działań w dziedzinie ochrony środowiska, strategiach tematycznych z 2005 r. dotyczących zapobiegania odpadom i ich recyklingu oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

Trwająca debata polityczna wskazuje na potrzebę szerszego uwzględnienia zagadnień z zakresu ochrony środowiska i zasobów w polityce sektorowej i w innych dziedzinach. Niektóre z kwestii wymagające dalszych rozważań wiążą się z odpowiedziami na pytania, w jaki sposób oceniać wpływ wykorzystywania zasobów na środowisko, jakie obszary priorytetowe lub określone zasoby powinny być przedmiotem interwencji politycznych oraz w jaki sposób ustalić cele i mierzyć postęp w zrównoważonym wykorzystywaniu zasobów i gospodarowaniu nimi.

Ponieważ korzyści uzyskane dzięki zwiększeniu sprawności technicznej są często niwelowane przez zwiększoną konsumpcję, wydaje się nieprawdopodobne, aby ograniczenie wykorzystywania zasobów i wytwarzania odpadów można było osiągnąć na drodze udoskonaleń technologicznych. Może trzeba poddać krytycznej analizie zrównoważenie obecnego stylu życia i wzorców konsumpcji, a technologię powiązać z innymi instrumentami polityki

Polityka UE w zakresie zasobów jest w trakcie opracowywania, natomiast polityka dotycząca odpadów, zarówno w UE, jak i w poszczególnych państwach członkowskich była stopniowo wdrażana od lat 70-tych XX w. Obecna unijna polityka dotycząca odpadów opiera się na „hierarchii działań”. Pierwszym celem jest zapobieganie wytwarzaniu odpadów, następnie ograniczenie usuwania odpadów poprzez ich ponowne użycie, recykling i inne działania mające na celu ich odzysk. Ta hierarchia może zostać wzmocniona dzięki znowelizowanej dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, która obecnie została poddana ocenie, oraz strategii tematycznej w sprawie zapobiegania odpadom i ich recyklingu..

Główne działania w zakresie przetwarzania odpadów reguluje dyrektywa w sprawie składowania odpadów, dyrektywa w sprawie spalania odpadów oraz dyrektywa dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC). Zmieniono hierarchię działań dla niektórych szczególnych kategorii odpadów, takich jak odpady opakowaniowe, pojazdy wycofane z użytkowania oraz zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, na przykład wprowadzając konkretne cele recyklingu.

Podejście zorientowane na cykl życia w procesie tworzenia polityki gwarantuje, że ocena wpływów obejmuje cały okres od ich powstania do wygaśnięcia, stąd wpływy na środowisko nie są zwyczajnie ukrywane przez przenoszenie ich na inne kraje bądź inne etapy produkcji lub konsumpcji.

Więcej informacji:

Akcje Dokumentu