Działalność Europejskiej Agencji Środowiska

Zmień język:
Strona wygasł Ostatnio modyfikowane 2016-09-08
This content has been archived on 2016-09-08, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Praca Agencji jest powiązana głównie z dyrektywą w sprawie hałasu w środowisku. Agencja wspiera Komisję Europejską w zarządzaniu danymi o hałasie oraz w ocenie narażenia na to zjawisko.

Z dyrektywą o hałasie w środowisku wiąże się wymóg sprawozdawczości związanej z przepływami danych. Na początku 2007 r. Agencja wspierała Komisję w toku opracowywania propozycji elektronicznego mechanizmu sprawozdawczości, zharmonizowanego z systemem sprawozdawczości EEA. Agencja przeprowadziła przegląd informacji przedstawionych przez państwa członkowskie. Dostępne są one na stronie CIRCA, należącej do Komisji Europejskiej.

W 2001, EEA opublikowała pierwsze oszacowanie liczby ludzi narażonych na hałas generowany przez ruch pojazdów. Wskaźnik ten został rozwinięty w ramach mechanizmu sprawozdawczego na tematy transportu i środowiska (TERM).

Następna ocena narażenia na hałas zostanie przygotowana na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie pod koniec 2007 r., w ramach wdrażania dyrektywy o hałasie w środowisku. Po raz pierwszy kraje dostarczą dane o narażeniu na poszczególne poziomy hałasu. Dyrektywa wymaga od Komisji utworzenia bazy danych, w które będą przechowywane dostarczone informacje. Agencja uczestniczy w pracach nad bazą danych.

Pod kierownictwem Agencji działa grupa robocza UE ds. oceny narażenia na hałas, która opracowała poradnik dotyczący mapowania hałasu w ramach dyrektywy o hałasie w środowisku. EEA ściśle współpracuje z Europejskim Centrum Tematycznym ds. Wykorzystania Gruntów i Informacji Przestrzennej oraz z siecią Eionet.

Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania
 
 
 
 
 
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100