O hałasie

Strona wygasł Ostatnio modyfikowane 2016-09-08
This page was archived on 2016-09-08 with reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Skutki hałasu w środowisku dotykają wielu Europejczyków. Hałas postrzegany jest jako jeden z największych problemów środowiskowych. Hałas oddziałuje na ludzi zarówno w sferze fizjologicznej, jak i psychologicznej, zakłócając podstawowe czynności takie jak sen, odpoczynek, naukę i porozumiewanie się. Mimo że przez długi czas skutki hałasu na zdrowie pozostawały nieznane, to ostatnie badania dowodzą, że są one odczuwalne przy niższym natężeniu hałasu, niż pierwotnie sądzono.

Hałas w środowisku — niechciany, a wręcz szkodliwy dźwięk z zewnątrz — rozprzestrzenia się. Rośnie zarówno jego długość utrzymywania się jak i zasięg geograficzny. Hałas towarzyszy wielu rodzajom działalności człowieka, lecz największe oddziaływanie ma hałas powodowany ruchem drogowym, kolejowym i lotniczym. Problem ten trapi przede wszystkim środowisko miejskie; ok. 75 % populacji europejskiej mieszka w miastach, a poziom hałasu stale rośnie. Krajowe przeglądy wykazują, że w wielu krajach europejskich wzrasta liczba skarg związanych z hałasem w środowisku.

Hałas stal się uporczywy i niemożliwy do uniknięcia — narażona na jego działania jest znaczna część populacji. W treści zielonej księgi UE — Przyszła polityka zwalczania hałasu — stwierdza się, że około 20% ludności w UE musi znosić hałas na poziomie uznanym przez ekspertów w dziedzinie zdrowia za nie do zaakceptowania, ponieważ może on prowadzić do rozdrażnienia, zakłóceń snu i innych szkodliwych skutków dla zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia , że około 40% ludności w UE jest narażone na hałas związany z ruchem drogowym na poziomie przekraczającym 55 dB, a więcej niż 30 % społeczeństwa musi znosić w godzinach nocnych hałas o natężeniu wyższym niż 55 dB.

Kwantyfikacja obciążenia chorobowego związanego ze zjawiskiem hałasu w środowisku to nowe wyzwanie stawiane przed decydentami politycznymi. Narażenie na hałas powoduje zakłócenia snu, rozdrażnienie i uszkodzenia słuchu, lecz także jest przyczyną innych problemów zdrowotnych, takich jak zaburzenia sercowo-naczyniowe. Dotychczas nie wyrażono ilościowo obciążenia hałasem dla zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia obecnie prowadzi badanie różnych skutków hałasu dla zdrowia.

Co więcej, oddziaływanie hałasu wzmaga się, kiedy dochodzi do nałożenia na inne stresory środowiskowe, takie jak zanieczyszczenie powietrza czy chemikalia. Dotyczy to zwłaszcza obszarów miejskich, gdzie współwystępuje większość z tych stresorów.

Hałas oddziaływa również na dziką przyrodę. Dalszych badań wymaga zakres długookresowych następstw tego zjawiska, np. zmian szlaków migracji zwierząt z ich preferowanych terytoriów żerowiskowych i lęgowych

Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania
 
 
 
 
 
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100