Działalność Agencji w zakresie energetyki

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2016-04-22
Jednym z kluczowych działań Agencji w zakresie energetyki jest monitorowanie zakresu uwzględniania kwestii środowiskowych w polityce tego sektora. Corocznie jest aktualizowany i publikowany zestaw „wskaźników energetyczno-środowiskowych”. Na ich podstawie Agencja systematycznie wydaje raporty dotyczące energetyki i środowiska, jak również przeprowadza oceny oczekiwanych korzyści oraz presji wywieranej na środowisko przy różnym udziale energii odnawialnych.

Wskaźniki energetyczno-środowiskowe są pogrupowane według sześciu kwestii politycznych:

  • Czy zmniejsza się wpływ zużywania i produkcji energii na środowisko?
  • Czy zmniejsza się zużycie energii?
  • Jak szybko rośnie efektywność energetyczna?
  • Czy obserwuje się zmiany w kierunku zastosowania paliw wytwarzających mniej zanieczyszczeń?
  • Jakie jest tempo wprowadzania technologii energii odnawialnych?
  • Czy koszty środowiskowe są wyraźniej uwzględniane w systemie cenowym?

Wspomniane wskaźniki są również istotne z punktu widzenia monitorowania strategii zrówanoważonego rozwoju UE, przygotowywania raportu o wykazie emisji gazów cieplarnianych w ramach Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz raportu na temat tendencji i prognoz w zakresie emisji gazów cieplarnianych w Europie na podstawie protokołu z Kioto.

W raporcie dotyczącym energetyki i środowiska przygotowanym przez Agencję znalazła się zintegrowana analiza odpowiednich zagadnień. Poruszone zostały kwestie zużycia i produkcji energii, odnawialnych źródeł energii, nowych technologii, efektywności energetycznej, emisji gazów cieplarnianych i zmian klimatu. Autorzy raportu korzystają z zestawu wskaźników energetyczno-środowiskowych.

Agencja przeprowadza również oceny korzyści, jakie odniesie środowisko, i presji wywieranej na nie przy różnym udziale energii odnawialnych w całkowitej produkcji energii w latach 2010, 2020 i 2030. Obejmują one:

  • analizę korzyści odnoszonych przez środowisko i wpływu wywieranego przy zróżnicowanej skali wykorzystania biomasy w transporcie, energii cieplnej i elektrycznej;
  • identyfikowanie możliwości zastosowania energii wiatrowej bez wywierania dodatkowej presji na środowisko.
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100