następne
poprzednie
pozycje

Wzrost gospodarczy a nie wzrost liczby ludności będzie głównym czynnikiem napędzającym konsumpcję

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2016-06-03
W 2050 r. liczba ludności na świecie będzie nadal wzrastać, ale wolniej niż w przeszłości. Ludzie będą żyli dłużej, będą lepiej wykształceni i częściej będą migrować. Liczba ludności w niektórych grupach wzrośnie, w innych spadnie. Migracja jest tylko jednym z nieprzewidywalnych czynników w Europie i na świecie.

Dlaczego globalna demografia jest ważna dla Ciebie?

Przyrost liczby ludności ma wpływ na większość globalnych megatrendów. Ustabilizowanie liczby ludności – przewidywane w drugiej połowie obecnego wieku – nie rozwiąże problemów świata, ale może okazać się pomocne w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.

Wzrost liczby ludności spowoduje większe zużycie zasobów naturalnych i większe zanieczyszczenie środowiska oraz zmieni sposób użytkowania gruntów np. poprzez urbanizację. Zmiany globalnych tendencji demograficznych będą miały bezpośredni wpływ na środowisko w skali lokalnej poprzez zmianę klimatu i zużycie zasobów.

W Europie, migracja z krajów pozaeuropejskich może w pewnym stopniu zniwelować naturalny spadek liczby ludności i liczebności siły roboczej w Europie, ale będzie wymagać znaczących interwencji politycznych na poziomie regionalnym i krajowym.

Pogląd, że przeludnienie będzie główną przyczyną kryzysu w skali naszej planety, jest przedmiotem dyskusji. Problem nie polega na tym, że jest nas zbyt dużo, aby planeta mogła nas utrzymać, lecz raczej na tym, że styl życia w coraz większej liczbie uprzemysłowionych gospodarek wymaga więcej zasobów niż planeta jest w stanie dostarczyć. W coraz większej liczbie regionów czynnikiem napędzającym zużycie zasobów naturalnych jest w większym stopniu wzrost gospodarczy niż wzrost liczby ludności.

Wykres nr 4: Zmiana modelu konsumpcji klasy średniej

W 2050 r. wzrost liczebności klasy średniej na świecie będzie oznaczał większą siłę nabywczą

Do celów badania klasę średnią określono na podstawie poziomu konsumpcji: według tego kryterium oznacza ona grupę gospodarstw domowych, których dzienne wydatki wynoszą od 10 do 100 USD (według parytetu siły nabywczej).

Pełną bibliografię zamieszczono w: „Global megatrends: living in an urban world (Globalne megatrendy: życie w zurbanizowanym świecie): www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Wykres nr 4: Zmiana modelu konsumpcji klasy średniej

 

Permalinks

Akcje Dokumentu