następne
poprzednie
pozycje

Press Release

Czy transport w Europie staje się coraz bardziej ekologiczny? Tak ale tylko częściowo

Zmień język:
Press Release Opublikowane 2010-04-20 Ostatnio modyfikowane 2016-06-03
Topics:
Mimo, że dzięki postępowi technicznemu produkowane są pojazdy bardziej przyjazne dla środowiska, szybki wzrost ilości przewożonych pasażerów i towarów oraz większe odległości po częsci niwelują osiągnięcia w dziedzinie optymalizacji zużycia paliwa i ograniczania emisji przez środki transportu. Na podstawie analizy tendencji długoterminowych, nowy raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) wzywa do stworzenia klarownej wizji europejskiego systemu transportu do 2050r. oraz do opracowania spójnych strategii na rzecz zrealizowania tej wizji.

Dziesiąty raport EEA w ramach mechanizmu sprawozdawczego ds. transportu i środowiska (TERM) zawiera przegląd wpływu transportu na środowisko, przygotowany na podstawie analizy 40 wskaźników istotnych dla prowadzonej polityki. Zawarte w raporcie ustalenia dotyczące lat 1997-2007 przedstawiają zróżnicowany obraz sytuacji. Chociaż nastąpiła pewna poprawa w zakresie zanieczyszczeń powietrza, emisje gazów cieplarnianych z transportu nadal rosną.

„W ciągu ostatnich dziesięciu lat koncentrowaliśmy się na działaniach na rzecz poprawy mobilności, starając sie organiczyć poziom emisji spowodowanych transportem w miarę wzrostu gospodarczego. Dzisiaj możemy zauważyć, że duże inwestycje w infrastrukturę transportową umożliwiły nam podróżowanie na dalsze odległości w celu zaspokojenia naszych codziennych potrzeb, ale nie doprowadziły do ograniczenia narażenia nas na hałas, korki i zanieczyszczenie powietrza” – powiedziała prof. Jacqueline McGlade, dyrektor wykonawczy EEA. „W przyszłości będziemy musieli skoncentrować się nie tylko na środkach transportu, ale również na powodach, które sprawiają, że ludzie decydują się na podróżowanie, ponieważ tak naprawdę mobilność jest nieodłącznie związana z jakością naszego życia”.

Transport, w tym lotnictwo międzynarodowe i transport morski, odpowiada za około jedną czwartą całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE. W przeciwieństwie do niektórych sektorów, wpływ transportu na środowisko nadal jest ściśle powiązany ze wzrostem gospodarczym.

Tendencje i ustalenia

  • Transport towarowy rozwija się nieco szybciej niż gospodarka. Największy wzrost w UE-27 odnotowano w przypadku transportu drogowego i lotniczego (odpowiednio, 43% i 35% w latach 1997-2007). Udział transportu kolejowego i wodami śródlądowymi w transporcie ogółem zmniejszył się w omawianym okresie.
  • Obecne spowolnienie gospodarcze ograniczyło natężenie transportu, ale oczekuje się, że wraz z ponownym ożywieniem gospodarki nastąpi również ponowny wzrost transportu.
  • Transport pasażerski nadal rozwijał się, ale w wolniejszym tempie niż gospodarka. Podróże liniami lotniczymi w obrębie UE nadal były najszybciej rozwijającym się sektorem. W latach 1997-2007 odnotowano w tym sektorze wzrost o 48%. Dominującym środkiem transportu był nadal samochód. Pasażerowie pokonali tym środkiem transportu 72% wszystkich pasażerokilometrów przebytych w UE-27.
  • W krajach należących do EEA emisje gazów cieplarnianych związane z transportem (z wyłączeniem lotnictwa międzynarodowego i transportu morskiego) wzrosły w latach 1990-2007 o 28% i obecnie stanowią ok. 19% całkowitej  emisji.
  • Pomimo zmniejszenia w ostatnich latach emisji substancji zanieczyszczających powietrze, transport drogowy był największym źródłem emisji tlenków azotu oraz drugim co do wielkości źródłem zanieczyszczeń tworzących pył zawieszony w 2007 r.
  • Spośród 32 krajów należących do EEA tylko Niemcy i Szwecja są w stanie osiągnąć założone cele w zakresie udziału biopaliw na 2010 r.
  • Ruch drogowy jest nadal zdecydowanie największym źródłem hałasu wywołanego przez transport. Oczekuje się, że jeżeli nie zostanie opracowana i w pełni wdrożona skuteczna polityka dotycząca hałasu, liczba osób narażonych na szkodliwy poziom hałasu, zwłaszcza w nocy, wzrośnie.

Informacje dla redaktorów

Kontekst raportu

Raport EEA pt. „Towards a resource-efficient transport system”  („W kierunku niskoemisyjnego systemu transportu”) jest coroczną publikacją mechanizmu sprawozdawczego ds. transportu i środowiska (TERM), który monitoruje postępy i skuteczność integrowania strategii w zakresie transportu i środowiska.

Raporty TERM są publikowane od 2000 r. i zawierają istotne informacje pomocne dla opracowywania polityki UE. Raport ma objąć wszystkie kraje należące EEA.

O Europejskiej Agencji Środowiska (EEA)

Siedziba EEA mieści się w Kopenhadze. Celem Agencji jest wspieranie działań na rzecz znaczącej i wymiernej poprawy stanu środowiska w Europie poprzez dostarczanie decydentom i społeczeństwu aktualnych, odpowiednich, rzetelnych i wiarygodnych informacji.

Kraje należące do EEA: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, i Włochy.

Osoby do kontaktów

Kontakty z dziennikarzami:

 

Gülçin Karadeniz

Rzecznik prasowy

Tel.: +45 3336 7172

Tel. kom.: +45 2368 3653 

gulcin.karadeniz@eea.europa.eu

 

Iben Stanhardt

Rzecznik prasowy

Tel.: +45 3336 7207
Tel. kom.: +45 2336 1381

Iben.stanhardt@eea.europa.eu

Permalinks

Topics

Topics:
Akcje Dokumentu