następne
poprzednie
pozycje

Artykuły

Zmień język:
Artykuły
Menu
Jak sprawić, by konsumpcja i produkcja wyrobów włókienniczych stały się bardziej zrównoważone?

Jesteśmy coraz bardziej świadomi wpływu, jaki nasza konsumpcja wywiera na przyrodę i klimat. Jedną z kluczowych kategorii dóbr konsumpcyjnych jest odzież i pozostałe wyroby włókiennicze. Rozmawiamy z Larsem Mortensenem, ekspertem EEA ds. gospodarki o obiegu zamkniętym, konsumpcji i produkcji, który opracował wiele raportów dotyczących wyrobów włókienniczych i ich wpływu na środowisko.

Czytaj więcej

Zdeterminowani i zaangażowani w zrównoważony rozwój Europy

Rok 1972: Pamiętam, jak wracałem z moim ojcem z targów książki w Antwerpii, dźwigając stosy książek. Zostały mi trzy z nich: książka o zagrożonych gatunkach, „Atlas Świata” wydania the Times oraz „Granice wzrostu”. Na przestrzeni lat ojciec w dalszym ciągu podsycał moją ciekawość przyrody, świata wykraczającego poza nasze bezpośrednie otoczenie i gałęzi nauki, które podejmują polemikę na temat przyszłości społeczeństwa.

Czytaj więcej

Najwyższy czas na zmiany w sektorze transportu

Społeczeństwa są na wiele sposobów uzależnione od ekonomicznego i skutecznego przemieszczania ludzi i towarów z jednego miejsca do drugiego. Handel międzynarodowy daje nam dostęp do zagranicznych produktów i rynków. Ludzie potrzebują sposobów umożliwiających im uczęszczanie do szkoły, pracy i innych zajęć. Transport jest zasadniczą częścią naszego stylu życia, ale w obecnym stanie jest uzależniony od paliw kopalnych i wywiera poważną presję na środowisko i klimat.

Czytaj więcej

Stan prac: Energia stanowi podstawę ambicji Europy w dziedzinie klimatu

Europa zmierza w kierunku przyszłości energii niskoemisyjnej. Rok 2020 był ważnym kamieniem milowym, ponieważ UE osiągnęła pierwsze trzy cele w zakresie klimatu i energii, czyli ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomami z 1990 r., zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20% oraz poprawę efektywności energetycznej o 20%.

Czytaj więcej

Wywiad: Inwestując w zrównoważony rozwój

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest największą wielostronną instytucją finansową na świecie i jednym z najważniejszych źródeł finansowania działań w związku ze zmianą klimatu – w formie dotacji, pożyczek i gwarancji. Przeprowadziliśmy wywiad z Evą Mayerhofer, wiodącą specjalistką ds. różnorodności biologicznej i środowiska w EBI, na temat wyzwań i możliwości przyspieszenia transformacji ekologicznej Europy dzięki zrównoważonemu finansowaniu.

Czytaj więcej

Przyszłość oparta na energii odnawialnej

W obliczu zmiany klimatu, gwałtownego wzrostu cen energii i obaw dotyczących bezpieczeństwa dostaw odnawialne źródła energii, takie jak energia wiatrowa i słoneczna, wydają się oczywistym rozwiązaniem. Co należałoby zrobić, aby przekształcić obecny system energetyczny Europy w taki, który opiera się na źródłach odnawialnych?

Czytaj więcej

Wywiad: System zrównoważonego finansowania – jaki ma cel?

Czym jest zrównoważone finansowanie i jaką rolę może ono odegrać w przechodzeniu Europy na neutralność emisyjną? Zwróciliśmy się do wiodącego eksperta EEA ds. zrównoważonego finansowania, Andreasa Barkmana, o wyjaśnienie, jakie działania podejmuje UE, aby sektor finansowy odgrywał swoją rolę w ekologizacji naszego systemu finansowego, wspierając zrównoważony wzrost gospodarczy.

Czytaj więcej

Od redakcji: Utrzymanie kursu na zrównoważoną Europę

Susze, fale upałów i pożary lasów latem 2022 r. dobitnie przypomniały, dlaczego łagodzenie zmiany klimatu jest nadrzędnym wyzwaniem XXI w. Zobowiązanie UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. jest najbardziej ambitnym programem działań na rzecz klimatu na świecie. Osiągnięcie tego celu jest bardzo potrzebnym wzorem dla innych krajów i regionów.

Czytaj więcej

Bezpieczna, przystępna cenowo i czysta energia w czasach kryzysu?

Europa zaspokaja coraz większą część swoich potrzeb energetycznych, korzystając ze źródeł odnawialnych, ale nadal jest zależna od ropy naftowej i gazu. W obliczu szybko zmieniających się cen energii, obaw o utrzymanie ciepła w domach tej zimy oraz zobowiązania do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych istnieje konieczność oszczędzania energii, dywersyfikacji jej źródeł, przyspieszenia przejścia na odnawialne źródła oraz wspierania tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji.

Czytaj więcej

Wywiad: Jak zapewnić transformację sprawiedliwą społecznie

W Europejskim Zielonym Ładzie kładzie się nacisk na niepozostawianie nikogo w tyle, zapewnienie sprawiedliwej transformacji oraz tworzenie bardziej nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki. Co w praktyce oznacza transformacja sprawiedliwa społecznie? Rozmawialiśmy z Jorgem Cabritą, kierownikiem ds. badań Eurofoundu.

Czytaj więcej

Klimat, przyroda i ludzie: wspólna przyszłość dla naszej planety

Stawka nigdy nie była wyższa. Nasza planeta ociepla się i traci gatunki w zastraszającym tempie. Podczas dwóch światowych konferencji, które odbyły się w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, uczestnicy z całego świata koncentrowali się na wspólnym zagadnieniu, jakim jest klimat i różnorodność biologiczna. Wyzwania w obu obszarach są przejawami tego samego problemu: naszej niezrównoważonej produkcji i konsumpcji. Pomimo złożonego charakteru negocjacji mają one kluczowe znaczenie dla globalnej świadomości, osiągnięcia konsensusu i podjęcia pilnych działań.

Czytaj więcej

Wywiad: Prosumenci i kryzys energetyczny – jak obywatele przyczyniają się do transformacji energetycznej w Europie

Kim są „prosumenci” energii i jaką rolę mogą odegrać w zwiększaniu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Europie? Spotkaliśmy się z ekspertem EEA ds. energii i środowiska, Javierem Esparrago, aby porozmawiać o tym, jak obywatele, instytucje i przedsiębiorstwa mogą pomóc w rozwiązaniu obecnego kryzysu energetycznego, stając się prosumentami, a więc tymi, którzy zarówno wytwarzają, jak i zużywają energię odnawialną. Na początku tego miesiąca EEA opublikowała sprawozdanie przedstawiające rolę prosumentów energii ze źródeł odnawialnych i ich rosnące znaczenie w upowszechnianiu lepszych i tańszych technologii i strategii politycznych, które promują ten rodzaj energii.

Czytaj więcej

Lato 2022 r.: Życie w kontekście licznych kryzysów

Wygląda na to, że przeżywamy jeden kryzys za drugim – pandemię, ekstremalne fale upałów oraz susze spowodowane zmianą klimatu, inflację, wojnę i kryzys energetyczny. W czasie tegorocznej zimy prawdopodobnie będziemy mieć do czynienia z ciągłą niepewnością i dużą zmiennością na światowych rynkach, takich jak rynek energii elektrycznej i rynek żywnościowy. To będzie mieć większy wpływ na wybrane państwa i grupy społeczne bardziej niż na inne. Stawienie czoła tym kryzysom, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej, wymaga zdecydowanego zaangażowania politycznego i inwestycji w zrównoważony rozwój w celu wzmocnienia wytrzymałości naszych społeczeństw.

Czytaj więcej

Wywiad - Ekonomia i bioróżnorodność: czy rachunkowość może pomóc ocalić świat przyrody?

Czy oszacowanie wartości ekonomicznej środowiska naturalnego może być pomocne w jego ochronie, czy też potrzebujemy nowych modeli zarządzania? W jaki sposób handel jest powiązany zutratą bioróżnorodności i nierównościami? Naszym rozmówcą był James Vause, główny ekonomista w Centrum Monitoringu Ochrony Środowiska, działającym w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP‑WCMC), który miał wkład w powstanie raportu prof. Dasgupty ws. ekonomii bioróżnorodności, zwłaszcza rozdziału dotyczącego handlu i biosfery.

Czytaj więcej

Odbudowa świata naturalnego

Europa postawiła sobie ambitne cele strategiczne, aby umożliwić przyrodzie regenerację irozkwit, zwiększając korzyści dla społeczeństwa wynikające ze zdrowego środowiska naturalnego. Odobszarów chronionych i zielono‑niebieskiej infrastruktury po odtwarzanie terenów naturalnych, przywracanie dzikiej przyrody i wdrażanie rozwiązań opartych na przyrodzie w odpowiedzi nazmiany klimatu — wiele pozostaje do zrobienia, aby naprawić spustoszenia, jakich dokonaliśmy wśrodowisku naturalnym.

Czytaj więcej

W skrócie: Prawodawstwo UE dotyczące przyrody

Państwa członkowskie UE zaczęły koordynować politykę dotyczącą środowiska w latach 70. XX wieku, a przyroda stanowiła pierwszy obszar europejskich działań. Do dzisiaj dyrektywy dotyczące przyrody — dyrektywa ptasia i dyrektywa siedliskowa, przyjęte po raz pierwszy odpowiednio w 1979 i 1992 r. — stanowią kamień węgielny dążeń UE do ochrony i zachowania różnorodności biologicznej.

Czytaj więcej

Co niszczy przyrodę Europy?

Środowisko przyrodnicze Europy ponosi konsekwencje długotrwałej eksploatacji i zanieczyszczania. Natura nieustannie zaopatruje nas w żywność, ubrania, leki, miejsca schronienia, energię i inne zasoby, ale ekosystemy oraz wiele roślin i zwierząt na tym cierpią, a czasami nawet z tego powodu wymierają. Jakie rodzaje działalności człowieka szkodzą środowisku najbardziej oraz w jaki sposób możemy zatrzymać i odwrócić trwający proces zaniku bioróżnorodności?

Czytaj więcej

Nasza przyroda potrzebuje pilnej pomocy

Świadomość wartości środowiska naturalnego jest dzisiaj wyższa niż kiedykolwiek wcześniej. Zpowodu ograniczeń związanych z pandemią COVID‑19 wielu z nas wychodziło na zewnątrz, udając się na najbliższe tereny zielone w poszukiwaniu wytchnienia i ukojenia — koniecznego oderwania od życia w izolacji. To ponownie przypomniało nam, jak ważną i cenną rolę odgrywa przyroda wzachowaniu naszej psychicznej i fizycznej równowagi.

Czytaj więcej

Wywiad - Ochrona przyrody w zmieniającym się klimacie: nasze działania muszą skupić się na odporności

Od zmian w siedliskach i zbiorowiskach gatunków do zmian w dostępności wody i porach kwitnienia — zmiany klimatu wpływają na ekosystemy i różnorodność biologiczną. Zapytaliśmy prof. dr Beate Jessel, przewodniczącą Niemieckiej Agencji Federalnej ds. Ochrony Przyrody, o zależności między bioróżnorodnością a zmianami klimatu i o to, co można zrobić, aby zwiększyć odporność środowiska naturalnego w zmieniającym się klimacie.

Czytaj więcej

Wywiad - Ważna rola monitorowania ptaków

Monitorowanie roślin, zwierząt i siedlisk odgrywa kluczową rolę w ocenach ekspertów. PetrVoříšek, członek zespołu koordynacyjnego Europejskiego Atlasu Ptaków Lęgowych 2 przy Czeskim Towarzystwie Ornitologicznym, opowiedział nam o tym, w jaki sposób takie informacje i dane sązestawiane w skali Europy, i z jakimi wyzwaniami populacje ptaków mierzą się dzisiaj.

Czytaj więcej

Permalinks

Akcje Dokumentu