następne
poprzednie
pozycje

Europejska Agencja Środowiska

 

Głównym celem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) jest wspieranie zrównoważonego rozwoju i pomoc w uzyskaniu znaczącej i wymiernej poprawy stanu środowiska w Europie przez regularne dostarczanie tematycznych, rzeczowych i wiarygodnych informacji organom decyzyjnym i społeczeństwu.

 

EEA zbiera i rozpowszechnia dane oraz informacje za pośrednictwem europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska Eionet – sieci współpracy między EEA a jej 32 państwami członkowskimi, łączącej krajowe punkty kontaktowe w UE i krajach współpracujących, europejskie centra tematyczne, krajowe centra referencyjne oraz ekspertów Komisji.

 

Zadania EEA obejmują gromadzenie i analizę wspólnych danych z dziedziny środowiska, pochodzących od służb Komisji Europejskiej, państw członkowskich EEA, organizacji międzynarodowych oraz stron konwencji i umów, a także formułowanie właściwych wskazówek politycznych oraz szerokie rozpowszechnianie tych informacji.

 

EEA ogłasza niniejsze zaproszenie (EEA/SC/2008/001-014), aby powołać dziewięciu członków Komitetu Naukowego dysponujących specjalistyczną wiedzą w dziedzinach objętych zakresem niniejszego zaproszenia.

 

Zadania Komitetu Naukowego EEA

 

Komitet Naukowy (KN) wspiera zarząd oraz dyrektora zarządzającego w formułowaniu wskazówek naukowych, zaleceń i profesjonalnych opinii na wszelkie tematy naukowe z zakresu prac EEA.

 

Komitet Naukowy EEA został powołany na mocy art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 1210/90 w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Eionet). Do głównych zadań KN należy sporządzanie opinii w sprawie rocznych i wieloletnich programów pracy Agencji, rekrutacji pracowników naukowych oraz wszelkich kwestii naukowych związanych z działalnością EEA.

 

Zakres zaproszenia

 

Poniżej podano dziedziny o istotnym znaczeniu, którymi ma się zajmować Komitet Naukowy EEA:

 1. procesy zachodzące w atmosferze, zanieczyszczenie powietrza, łagodzenie skutków zmian klimatycznych oraz strategie adaptacji;
 2. bioróżnorodność;
 3. działalność gospodarcza i przedsiębiorczość nastawiona na ochronę środowiska;
 4. ekonomia ekologiczna;
 5. energia (w tym strategie łagodzenia i adaptacji);
 6. historia środowiskowa;
 7. europejskie i międzynarodowe prawo ochrony środowiska;
 8. woda słodka (w tym wody gruntowe);
 9. zintegrowana ocena stanu środowiska i wskaźniki;
 10. planowanie przestrzenne i zarządzanie zasobami naturalnymi;
 11. rolnictwo;
 12. ekosystemy lądowe, w tym gleby, lasy, użytki zielone;
 13. nowoczesne technologie (w tym nanotechnologie, organizmy modyfikowane genetycznie itp.);
 14. transport i środowisko.

 

Skład Komitetu Naukowego EEA

 

W skład Komitetu Naukowego EEA wchodzą niezależni naukowcy z 32 państw członkowskich EEA, reprezentujący wszystkie środowiskowe dziedziny związane z zakresem działalności EEA. Członkowie KN są wybierani w trybie otwartej procedury rekrutacji.

 

Przewodniczący i dwaj wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego wybierani są spośród jego członków.

 

Liczba członków Komitetu Naukowego nie może przekroczyć 20 ekspertów.

 

Pożądane jest, by oprócz wiedzy z podstawowej dziedziny eksperci Komitetu posiadali dogłębną znajomość jednego lub większej liczby obszarów nauki o środowisku, i w ten sposób wspólnie reprezentowali możliwie najszerszy wachlarz dyscyplin naukowych.

 

Uczestnictwo w posiedzeniach

 

Eksperci powinni regularnie uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Naukowego – co najmniej trzy razy w roku. Posiedzenia Komitetu Naukowego odbywają się zwykle w siedzibie EEA w Kopenhadze.

 

Członkowie Komitetu Naukowego nie otrzymują wynagrodzenia, ale są uprawnieni do honorarium za każdy pełny dzień posiedzenia. Otrzymają oni także zwrot kosztów podróży oraz diety zgodnie z przepisami Agencji dotyczącymi zwrotu kosztów podróży i zakwaterowania.

 

Przewodniczącemu oraz sprawozdawcom przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z koordynacją prac nad projektami opinii.

Kwalifikacje i umiejętności

 

Kandydaci powinni:

 • posiadać stopień naukowy w odpowiedniej dziedzinie nauki, najlepiej na poziomie doktorskim;
 • mieć co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe na poziomie, do którego uprawniają dane kwalifikacje;
 • być obywatelami jednego z państw członkowskich EOG (państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Turcja).

 

Kryteria wyboru

 

Zgłoszenia spełniające wymagania kwalifikacyjne zostaną poddane ocenie porównawczej na podstawie następujących kryteriów:

 • doświadczenie w przeprowadzaniu ocen naukowych i/lub doradztwie naukowym w wymaganych obszarach kompetencji i wiedzy specjalistycznej;
 • doświadczenie w recenzowaniu prac naukowych i publikacji, najlepiej w dziedzinach związanych z obszarem zainteresowań EEA;
 • umiejętność analizowania złożonych informacji i dokumentów oraz przygotowywania projektów opinii naukowych i sprawozdań;
 • znajomość procesu zapewnienia jakości;
 • udokumentowane wybitne osiągnięcia naukowe w danej dyscyplinie (dyscyplinach);
 • doświadczenie zawodowe w pracy w środowisku multidyscyplinarnym, najlepiej w kontekście międzynarodowym;
 • atutem będzie dobra znajomość języka angielskiego, ponieważ jest to język roboczy KN. Pożądana jest umiejętność korzystania z nowoczesnych elektronicznych systemów wymiany dokumentów i komunikacji, ze względu na zamiar wykorzystania przez Agencję takich technik.

 

Dyrektor zarządzający może powołać panel, który zajmie się oceną doświadczenia zawodowego kandydatów.

 

Mianowanie, kadencja i lista rezerwowa

 

Eksperci, którzy najlepiej spełniają powyższe kryteria zostaną mianowani na czteroletni okres czasu, z możliwością jednokrotnego przedłużenia maksymalnie na kolejny czteroletni okres.

 

Eksperci spełniający kryteria członkostwa, którzy nie zostaną mianowani będą umieszczeni na liście rezerwowej. Lista rezerwowa może być wykorzystywana do podobnych celów i zachowuje ważność [np.] do 31 grudnia 2010 r. (istnieje możliwość przedłużenia) przez okres 2 lat. Ważność listy rezerwowej może być przedłużona.

 

Niezależność i deklaracja o braku konfliktu interesów

 

Wybrani eksperci będą mianowani osobiście. Wymaga się od nich podpisania oświadczenia o zaangażowaniu oraz corocznego składania oświadczenia o braku konfliktu interesów, który mógłby być przeszkodą zagrażającą ich niezależności.

 

Równe szanse

 

EEA jest pracodawcą, który stosuje zasadę równych szans i dokłada wszelkich starań, by unikać jakichkolwiek form dyskryminacji.

 

Procedura zgłaszania kandydatur

 

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie swego zainteresowania przez wypełnienie formularza wniosku on-line oraz standardowego życiorysu; formularze te można znaleźć pod każdym z podanych poniżej adresów internetowych.

 

Życiorys powinien zawierać wykaz publikacji naukowych kandydata, najlepiej w języku angielskim, oraz opis przebiegu pracy zawodowej.

 

Oprócz podstawowej dziedziny specjalizacji kandydaci powinni wskazać drugi i trzeci obszar wiedzy specjalistycznej, który można brać pod uwagę w kontekście zagwarantowania lepszego wsparcia w ramach przekrojowych i tematycznych prac EEA.

 

Obowiązujący regulamin wewnętrzny Komitetu Naukowego EEA można też znaleźć pod następującym adresem internetowym:

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf

(dokument w jęz. angielskim).

 

Przy składaniu zgłoszenia z wykorzystaniem formularza wniosku on-line należy upewnić się, że zachowane zostały następujące zasady:

 

1.      przy składaniu wniosku należy uwzględnić strefy czasowe;

 

2.      po złożeniu wniosku kandydat otrzyma automatyczną odpowiedź;

 

3.      na kandydacie spoczywa obowiązek zachowania tej automatycznej odpowiedzi jako dowodu złożenia wniosku;

 

4.      brak automatycznej odpowiedzi oznacza, że wniosek należy złożyć ponownie.

 

EEA zachęca do składania zgłoszeń z wykorzystaniem formularza wniosku on-line.

 

Zgłoszenia nadesłane pocztą również będą przyjmowane, pod warunkiem że kandydaci wyraźnie zaznaczą na kopercie dziedzinę specjalizacji, w której chcą być brani pod uwagę.

 

Formularze wniosku on-line (w języku angielskim) oraz wzór życiorysu (w języku angielskim) dla poszczególnych dziedzin można znaleźć pod następującymi adresami internetowymi:

 

Dziedzina 1. Procesy zachodzące w atmosferze, zanieczyszczenie powietrza, łagodzenie skutków zmian klimatycznych oraz strategie adaptacji

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area1

 

Dziedzina 2. Bioróżnorodność 

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area2

 

Dziedzina 3. Działalność gospodarcza i przedsiębiorczość nastawiona na ochronę środowiska

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area3

 

Dziedzina 4. Ekonomia ekologiczna

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area4

 

Dziedzina 5. Energia (w tym strategie łagodzenia i adaptacji)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area5

 

Dziedzina 6. Historia środowiskowa

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area6

 

Dziedzina 7. Europejskie i międzynarodowe prawo ochrony środowiska

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area7

 

Dziedzina 8. Woda słodka (w tym wody gruntowe)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area8

 

Dziedzina 9. Zintegrowana ocena stanu środowiska i wskaźniki

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area9

 

Dziedzina 10. Planowanie przestrzenne i zarządzanie zasobami naturalnymi

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area10

 

Dziedzina 11. Rolnictwo

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area11

 

Dziedzina 12. Ekosystemy lądowe, w tym gleby, lasy, użytki zielone

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area12

 

Dziedzina 13. Nowoczesne technologie (w tym nanotechnologie, organizmy modyfikowane genetycznie itp.)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area13

 

Dziedzina 14. Transport i środowisko

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area14

 

 

Zgłoszenia wysyłane pocztą należy wysyłać na następujący adres:

 

Personnel management group

Scientific Committee Call 2008 – area (proszę podać odpowiednio numer 1–14)

European Environment Agency

Kongens Nytorv 6

1050 Kopenhaga K

Dania

 

Uprasza się kandydatów o kierowanie wszelkich pytań dotyczących niniejszego zaproszenia na następujący adres poczty elektronicznej: sc.call08-questions@eea.europa.eu

 

Na późniejszym etapie Agencja może zażądać dokumentów uzupełniających.

 

Wszystkie zgłoszenia będą traktowane jako poufne.

 

Należy mieć na względzie, że EEA nie zwraca zgłoszeń nadesłanych przez kandydatów. Dane osobowe wymagane od kandydatów przez EEA będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Celem przetwarzania danych osobowych podanych przez kandydatów jest analiza zgłoszeń na potrzeby ewentualnej wstępnej kwalifikacji, wyboru i mianowania członków Komitetu Naukowego EEA.

 

 

Termin składania zgłoszeń

 

Zgłoszenia należy przesyłać na specjalnym formularzu wniosku on-line (do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego) lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na wskazany wyżej adres w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2008 r.

Akcje Dokumentu