Politisk kontekst

Side utløpt Sist endret 22.02.2017
This content has been archived on 22.02.2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Bærekraftig byutvikling har en framtredende plass i EUs miljøpolitikk, i regionutviklingen og innenfor helse og transport. Lovgivningen, f.eks. direktiver om luftkvalitet og miljøstøy, er også rettet mot byene. Med sin politikk søker EU å styrke byenes ansvar med utgangspunkt i nærhetsprinsippet, som krever at saker håndteres av det laveste nivået med tilfredsstillende kompetanse. De lokale og de europeiske nivåene blir imidlertid mer og mer sammenflettet, og det samme gjør miljøspørsmål, sosiale spørsmål og økonomiske spørsmål. Europas framtidige bypolitikk må derfor finne ut hvordan forvaltningen mellom de ulike politiske nivåene kan bli bedre integrert og mer effektiv.

I tråd med prosedyren i grønnboken om bymiljø (1990) vedtok EU den tematiske strategien for bymiljø i 2006. Denne sikter mot en bedre gjennomføring av EUs eksisterende miljøpolitikk og -lovgivning på lokalt plan gjennom utveksling av erfaringer og ”god praksis” mellom lokale myndigheter i Europa. Veiledning om integrert miljøstyring og bærekraftig urban transportplanlegging er en del av dette.

Ytterligere tiltak er knyttet til gjennomføringen av EU-direktivene om luftkvalitet og miljøstøy. Grønnboken "Towards a new culture for urban mobility" (2007) åpner opp for en debatt om en ny urban transportkultur konsentrert om en felles innsats for å gjøre tettsteder og byer grønnere og mindre forurenset og trygge og mer tilgjengelige for innbyggerne.

EUs regionalpolitikk er en viktig pådriver for bymiljøet. Meldingen "Cohesion Policy and cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions" er utarbeidet for å hjelpe nasjonale, regionale og urbane myndigheter med å forberede en ny runde med programmer for utjevningspolitikk.

EUs medlemsstater framhevet bypolitikkens territoriale betydning for Europa da de vedtok den territoriale agendaen for Den europeiske union og Leipzig-charteret om bærekraftige europeiske byer under det uformelle ministermøtet i Leipzig i 2007. De ble enige om at arbeidet skulle pågå kontinuerlig under ulike formannskap og utviklet en gjennomføringsplan.

En lange rekke lokale myndigheter utviklet sine egne Local Agenda 21-strategier og handlingsplaner. Aalborg-charteret er en av de mest kjente politiske erklæringene om bærekraftig utvikling lokalt og er undertegnet av mer enn 2 500 lokale og regionale myndigheter. Hensikten med Kampanjen for en bærekraftig utvikling i europeiske byer og tettsteder er å legge til rette for at lokale myndigheter over hele Europa kan innføre ”beste praksis” med hensyn til bærekraft.

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100