EEAs aktiviteter

Side utløpt Sist endret 22.02.2017
This content has been archived on 22.02.2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")
EEA støtter EUs byrelaterte politikk ved å utarbeide databaser og vurderinger vedrørende dynamikken bak arealbruken i urbane områder (f.eks. byspredning), problemstillinger i tilknytning til bærekraftig byforvaltning og bestemte forurensningsspørsmål som støy og luftkvalitet. Dette gjøres gjennom et nært samarbeid med større bynettverk og andre interessenter og omfatter felles tiltak og informasjonsutveksling.

Data

På grunnlag av Corine Land Cover-data har EEA utviklet et sett analytiske enheter – Urban Morphological Zones (UMZ). Dataene viser omfanget av det urbane arealbeslaget i Europa, hvor spredningen foregår, og hvordan den er utformet. I kombinasjon med andre Corine Land Cover-data om endringer i arealbruk, grøntområder og Natura 2000-områder kan byenes påvirkning på naturlige og andre arealtyper analyseres i likhet med livskvalitet og befolkningstetthet.

Et verktøy som skal integrere EEAs romlige data med andre samfunnsøkonomiske og funksjonelle urbane data som den urbane revisjonsdatabasen (Eurostat og DG REGIO) og European Spatial Planning Observatory Network (ESPON), er under utvikling.

I tråd med EUs rammedirektiv for luftkvalitet samler EEA inn data om luftkvaliteten i europeiske byer (rundt 1 700 byer) i AirBase.

Miljøstøydirektivet krever at medlemsstatene leverer støyeksponeringsdata fra større tettsteder. Med støtte i EEAs gjennomganger har Europakommisjonen opprettet en database over den innrapporterte informasjonen.

Data om rensing av avløpsvann fra byområder er tilgjengelige i vanninformasjonssystemet for Europa (WISE).

Vurderinger

EEA-rapporten "Urban sprawl in Europe – The ignored challenge" gir den første omfattende oversikten over problemet med byspredning og analyserer konsekvenser og pådrivere, som transport og prispolitikk. Når samfunnsøkonomiske og funksjonelle data integreres ytterligere, vil det bli mulig å utforske disse relasjonene nærmere.

Urbane vurderinger er også tatt med i EEAs regelmessige vurderinger om luftforurensning, EEAs tilstands- og utsiktsrapporter, f.eks. Tilstand og utsikter 2005 og andre rapporter av en mer tverrgående karakter.

Sammen med de store europeiske bynettverkene og interessentene utforsker EEA også innbyrdes forhold mellom urbane og europeiske politiske tiltak i forhold til nåværende og framtidige utfordringer som klimaendringer, endrede forbruksmønstre og demografiske endringer.

 

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100