Om miljøteknologi

Side utløpt Sist endret 01.09.2016
This content has been archived on 01.09.2016, reason: No more updates will be done
Ettersom oljeprisene fortsetter å stige og økte utslipp av karbondioksid fortsetter å påvirke jordas klima og økosystemer, blir det helt nødvendig å ta i bruk miljøteknologier for å utvikle mer bærekraftige økonomier.

Miljøteknologier gir løsninger som kan redusere materialinnsatsen, redusere energiforbruket og utslippene, gjenvinne verdifulle biprodukter og minimere problemer med avfallshåndtering. De bidrar til økt miljøeffektivitet – eller ”gjør mer med mindre”, støtter bruken av miljøstyringssystemer og gjør produksjonsprosessene renere.

I Europa er det gode muligheter for å utnytte de siste teknologiene innenfor energi, transport og materialbruk bedre. Europeiske selskaper er spesielt gode på fornybar kraftproduksjon og avfallshåndtering og resirkulering, hvor de har en global markedsandel på henholdsvis 40 og 50 %.

Miljøteknologier benyttes også til å samle inn informasjon om miljøet, dvs. til å overvåke og samle inn data for å identifisere tilstedeværelsen av forurensende stoffer og endringer i arealdekke eller for å oppdage helseskadelige effekter ved hjelp av biologisk overvåking.

I løpet av neste tiår kan miljøteknologiene potensielt bidra til at klimagassutslippene reduseres med 25–80 %, nedbrytingen av ozonlaget reduseres med 50 % og forsuringen og eutrofieringen med inntil 50 %. For vannindustrien er utfordringen å utvikle nye og kostnadseffektive teknologier som tar hensyn til miljømessige eksternaliteter og energiaspekter. Det er også ventet betydelige teknologiske forbedringer av og markedsutvidelse for avfall-til-energi-løsninger i mindre målestokk samt utvikling av mindre energisystemer basert på biomasse.

For å realisere miljøteknologienes potensial må det etableres større markedsaksept. Manglende bevissthet om de faktiske kostnadene ved å anskaffe, bruke og deponere materialer og energi er fortsatt et stort hinder for en bredere iverksetting av mange miljøinnovasjoner.

Kunder og investorer må ha mer presis kunnskap om resultatene og miljøfordelene ved de ulike teknologiene, slik at de kan føle trygghet når de kjøper og finansierer produkter som ofte er nye i markedet. For å støtte opp om dette diskuterer beslutningstakerne i Europa hvordan disse teknologiene skal verifiseres.

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100