Om scenarier og framtidsrettede studier

Side utløpt Sist endret 24.02.2017
This content has been archived on 24.02.2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Problemer som klimaendringer, tap av biologisk mangfold og bruk av naturressurser har langsiktige implikasjoner som krever langsiktige politiske løsninger. For å ta velinformerte strategiske beslutninger må vi forsøke å foregripe det som er i vente, og få en forståelse for utviklinger som er pågående, i ferd med å oppstå eller latente. Hvis vi ønsker å tilnærme oss Europas bærekraft på en seriøs måte, må vi ha et perspektiv som favner lengre enn to valgsykluser. Et langsiktig perspektiv krever imidlertid et åpent sinn: De viktigste utfordringene Europa står overfor, kan endre seg betydelig med tiden. Miljøscenarier, miljøutsikter og andre former for framtidsrettede studier hjelper oss å gripe fatt i diskontinuiteten og usikkerheten med hensyn til framtidige utviklinger og utforme robust politikk som kan bestå tidens test.

 

En lang rekke framtidsrettede studier, f.eks. scenarier og utsikter, er gjennomført av internasjonale organisasjoner, myndigheter, selskaper og frivillige organisasjoner i løpet at de siste tiårene.

De langsiktige utslippsscenariene til FNs klimapanel (IPCC) er velkjente. De er blitt brukt i utstrakt grad til å analysere klimaendringene, konsekvensene av endringene og reduksjonsalternativer, og som en støtte i internasjonale forhandlinger om fastsettelse av langsiktige mål.

Et annet godt eksempel er tusenårsvurderingen av økosystemene, som utviklet scenarier for å analysere konsekvensene for globale økosystemtjenester  i ulike framtidige situasjoner. De forente nasjoners miljøprogram (UNEP) bruker de globale miljøutsiktsrapportene som ramme for langsiktige analyser. Store internasjonale organisasjoner som  Verdensbanken, Det internasjonale energibyrået og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) publiserer også ofte langsiktige framskrivninger og analyser.

Det finnes ingen standardoppskrift for å analysere framtiden. Det kan gjøres rent kvantitativt ved å bruke av data og (matematiske) modeller til å framskrive framtidige trender og analysere trendenes usikkerhet (også kalt utsiktsanalyse), og det kan gjøres ved å kombinere kvantitative analyser med kvalitative analyser i form av fortellinger, diagrammer og bilder, eventuelt være basert utelukkende på kvalitative analyser.

Når vi tenker på framtiden, må vi tenke i alternativer. Framtiden er full av usikkerhet, og mye kan skje. Scenarier er kraftige verktøyer i så måte, da de hjelper oss å tenke kreativt. Scenarier er verken forutsigelser eller prognoser. Det er troverdige beskrivelser av hvordan framtiden kan utvikle seg for organisasjoner, problemstillinger, nasjoner og til og med hele verden, basert på ”hvis-så”-setninger. Et typisk miljøscenario omfatter en presentasjon av utgangssituasjonen, en handling som beskriver de viktigste drivkreftene, og endringene som gir et bilde på framtiden.

For eksempel hjelper EEAs PRELUDE-scenarier oss å revurdere våre nåværende tilnærmingsmåter når det gjelder biologisk mangfold og landskapsvern. De trekker fram en rekke faktorer som kan svekke tilnærmingsmåtenes virkning og effektivitet på middels og lang sikt, som demografiske endringer og klimaendringer.

 

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100